URE mówi z oporami o Smart Meteringu w Polsce

W końcu udało się! Uzyskaliśmy dla Państwa część odpowiedzi na zadane przez nas Urzędowi Regulacji Energetyki pytania dotyczące Smart Meteringu w Polsce. Czekamy jeszcze na odpowiedzi na pytania doprecyzowujące. Jak tylko je otrzymamy, to zostaną opublikowane. Tymczasem zapraszamy do zapoznania się z materiałem.

smart-grids.pl13 listopada 2015 r. wystąpiliśmy do URE z prośbą o udzielenie wywiadu przez Prezesa Bando na temat sytuacji na polskim rynku Smart Meteringu. Po raz kolejny, z Departament Strategii i Komunikacji Społecznej, otrzymaliśmy odpowiedź: „dziękujemy za propozycję wywiadu, jednakże w najbliższym czasie nie przewidujemy skorzystania z Państwa propozycji”. W związku z tym przesłaliśmy dokładnie te same pytania jako prośbę o oficjalne stanowisko URE. Po wielokrotnym przypominaniu o upływie wskazanego przez redakcję terminu na przesłanie materiałów, uzyskaniu informacji od Pani Agnieszki Głośniewskiej, Rzecznik Prasowej URE, że „biuro prasowe URE jest jednoosobowe”, w dniu 4 stycznia 2016 r. otrzymaliśmy odpowiedzi na zadane prawie 2 miesiące wcześniej pytania.

 

Autorem odpowiedzi jest Pani Agnieszka Głośniewska, Rzecznik Prasowa Urzędu Regulacji Energetyki (pisownia oryginalna):

 

1. Jakie kroki w 2015 r. poczynił Urząd Regulacji Energetyki, aby wesprzeć wdrażanie Smart Meteringu w Polsce?

Dlaczego dążyć do wspierania smart meteringu bez wcześniejszej budowy systemu smart grid? Przede wszystkim należy odróżnić te dwie kwestie. Niemniej, odpowiadając wprost na Pani pytanie: opublikowany został komplet dokumentów składających się na Wymagania Techniczne dla postępowań przetargowych na dostawę infrastruktury licznikowej dla systemów AMI.

2. Jakie jest oficjalne stanowisko URE w kwestii wdrażania AMI w Polsce na najbliższy rok 2016? Czy będzie jakieś wsparcie dla OSD?

Wdrażanie inteligentnego opomiarowania powinno być kolejnym elementem procesu budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych, a nie jego początkiem. Obecny stan sieci dystrybucyjnych sprawia, że w pierwszej kolejności należy zająć się poprawą jakości istniejących sieci (w szczególności poprzez ich wymianę i modernizację), na co w jednoznaczny sposób wskazuje niekorzystny poziom wskaźnika SAIDI określającego poziom niezawodności sieci. Jest to wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej (tzn. trwającej dłużej niż 3 minuty), wyrażony w minutach na odbiorcę na rok. SAIDI jest współczynnikiem niezawodności stanowiącym sumę iloczynów czasu trwania przerwy w dostawie energii (w minutach) i liczby odbiorców narażonych na skutki tej przerwy w ciągu roku, podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców przyłączonych do sieci. Z punktu widzenia odbiorcy wskaźnik SAIDI obrazuje podstawowy parametr jakości, jakim jest ciągłość świadczenia usług dostaw energii elektrycznej.

Na ten cel operatorzy systemów dystrybucyjnych powinni aktualnie przeznaczać środki finansowe. Obecnie trwa proces związany z instalowaniem na stacjach transformatorowych SN/nN liczników bilansujących, które pozwalają na szczegółowy pomiar wielkości strat w sieci, a także na kontrolowanie jakości czyli m.in. stopnia zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej, czy zapewnienia napięcia znamionowego. Zgodnie z przyjętymi założeniami, do 2020 r. ma nastąpić objęcie modernizacją, polegającą na zainstalowaniu tego typu liczników w możliwie największej liczbie stacji transformatorowych. Do końca 2018 r. mają zostać opomiarowane stacje transformatorowe w ilości, która umożliwiałaby kontrolę jakości dostaw energii elektrycznej u co najmniej 80% odbiorców (w całym kraju) przyłączonych na niskim napięciu. Powyższe założenie uwzględnia fakt, że począwszy od 1 stycznia 2016 r. w sektorze dystrybucji energii elektrycznej wprowadzona zostaje tzw. regulacja jakościowa. Przez regulację jakościową należy rozumieć szeroko pojętą jakość świadczenia usług dystrybucji. Ma ona bowiem służyć podniesieniu jakości dostarczanej energii elektrycznej przy zachowaniu dostępności cenowej usług dystrybucji energii elektrycznej, a także utrzymaniu dotychczasowego wysokiego poziomu inwestycji. Regulacja jakościowa ma doprowadzić do zasadniczego skrócenia czasu trwania przerw w dostawie energii elektrycznej oraz realizacji przyłączenia do sieci, a w kolejnym etapie także do skrócenia czasu niezbędnego do zmiany sprzedawcy.

Więcej na temat założeń regulacji jakościowej można przeczytać na naszej stronie internetowej:http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/6286,Jakosc-dostaw-i-obsluga-odbiorcow-energii-lepsze-o-50-Prezes-URE-wprowadza-nowy-.html?search=4305499

3. Czy URE jest świadome: liczby aktualnie zainstalowanych liczników inteligentnych u odbiorców indywidualnych, liczby aktualnie montowanych urządzeń pomiarowych typu Smart w ramach trwających projektów i liczby urządzeń, które trzeba jeszcze zainstalować? Jeśli tak, to prosilibyśmy o wskazanie konkretnych liczb dla tych trzech grup.

Liczba liczników zainstalowanych

ok. 440 tys. (o różnym poziomie funkcjonalności)

Liczba liczników w projektach w toku

ok. 1 023 tys.

Liczba liczników wynikająca z obligo (80%)

ok. 12,8 mln

Liczba całkowita liczników do zainstalowania

ok. 16 mln

4. Jak widać OSD bardzo powoli wywiązują się z narzuconych Polsce zobowiązań związanych z obowiązkiem wdrożenia do 2020 r. u 80% odbiorców indywidualnych liczników inteligentnych. Czy URE po zawieszeniu stosowania jednego ze Stanowisk Prezesa w sprawie AMI nie obawia się, że zostanie obwinione o taki, a nie inny stan na rynku Smart Meteringu oraz o nałożenie na Polskę kar związanych z niewywiązaniem się z tych zobowiązań UE?

Pięciu największych OSD prowadzi obecnie programy pilotażowe związane z instalowaniem liczników zdalnego odczytu. Ostateczne wyniki i wnioski wynikające z prowadzonych prac zapewne okażą się bardzo pomocne przy wypracowaniu optymalnych zasad i rozwiązań w zakresie wdrażania „inteligentnych liczników” na szerszą skalę.

Przypominam także, że założenia do aktu prawnego, którym miał zostać wprowadzony system zdalnego odczytu zajmowało się Ministerstwo Gospodarki.

Uważamy także, że główny nacisk wdrożenia liczników zdalnego odczytu powinien zostać położony na odbiorców przemysłowych i usługowych, a nie na gospodarstwa domowe.

5. Czy Prezes URE przywróci stosowanie ww. Stanowiska? (Dlaczego?)

Na obecnym etapie rozwoju Smart Grid zbierane są doświadczenia i prowadzone projekty pilotażowe. Obecnie Prezes URE nie widzi uzasadnienia dla zmian swojego stanowiska.

6. Czy obecna niezbyt korzysta sytuacja z wdrażaniem AMI spowoduje problemy z rozwojem dla prosumentów? Zgodnie z art. 41 ust. 14 14. Rozliczenie z tytułu różnicy między ilością energii elektrycznej pobranej z sieci a ilością energii elektrycznej wprowadzonej do tej sieci, w danym półroczu, między wytwórcą energii elektrycznej, o którym mowa w art. 4 ust. 1, w art. 19 ust. 1 oraz w art. 41 ust. 1 pkt 3, a sprzedawcą zobowiązanym odbywa się na podstawie umowy sprzedaży energii elektrycznej, o której mowa w art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy - Prawo energetyczne. Rozliczenia tego dokonuje się na podstawie rzeczywistych wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych, a takie możliwości dają liczniki inteligentne.

Tradycyjne instalacje także pozwalają na odczyt rzeczywistych wskazań urządzeń pomiarowo – rozliczeniowych.

7. Jak URE zapatruje się na postępy we wdrażaniu Smart Meteringu w Polsce? Czy Urząd jest z nich zadowolony (mam tu na myśli: liczbę zrealizowanych i prowadzonych inwestycji, liczbę aktualnie trwających przetargów, liczbę dostawców rozwiązań z zakresu opomiarowania i IT, stosowanych technologii)?

Ustawowe umocowanie Prezesa URE nie przewiduje kompetencji do recenzowania poprawności przebiegu procesów inwestycyjnych w kategoriach właściwych dla prawa zamówień publicznych (liczba oferentów) ani w kontekście stosowanych rozwiązań technologicznych.

 

W dniu 5 stycznia 2016 r. wysłaliśmy do Pani Agnieszki Głośniewskiej, Rzecznik Prasowej URE, pytania doprecyzowujące odpowiedzi Urzędu z prośbą o odpowiedź do 18 lutego 2016 r.:

  1. W odpowiedzi na pytanie 1. użyto sformułowania "Wymagania Techniczne dla postępowań przetargowych na dostawę infrastruktury licznikowej dla systemów AMI". Czy chodzi tu o "Specyfikację techniczną dla postępowań przetargowych na dostawę infrastruktury licznikowej dla systemów AMI"?

  2. Czy Urząd Regulacji Energetyki otrzymuje jakieś benefity za promowanie rozwiązania firmy WAGO na swojej stronie (w ramach "Rekomendowanych zapisów SIWZ (...)" i ww. "Specyfikacji technicznej (...)")?

  3. Czy opublikowany w ramach ww. dokumentu "Specyfikacja techniczna (...)" załącznik nr 7 - Umowa z WAGO jest wiążąca? Odnosi się ona w swojej treści do "Wzorcowej specyfikacji technicznej dla postępowań przetargowych na dostawę infrastruktury licznikowej dla systemów AMI", a jak powszechnie wiadomo taki dokument nie powstał. Czy w związku z tym poprawne jest powoływanie się na nią w ramach dokumentu "Specyfikacja techniczna (...)" i publikowanie jej jako załącznik do "Specyfikacji technicznej (...)"?

  4. Dlaczego w opublikowanych dokumentach nie ujednolicono/zmieniono nazwy "Wzorcowej specyfikacji technicznej (...)" na "Specyfikacja techniczna (...)"? Taki stan wprowadza w błąd uczestników rynku.

  5. Odnośnie odpowiedzi na pytanie 1.: Jak URE rozumie pojęcia smart metering i smart grid? Czy przenikają się wg URE na jakiejś płaszczyźnie czy nie?

  6. Odnośnie odpowiedzi na pytanie 1.: Jak wg URE opublikowana "Specyfikacja techniczna (...)" wpłynęła na rozwój rynku smart grid w Polsce w 2015 r.?

  7. Odnośnie odpowiedzi na pytanie 2.: Nie uzyskałam odpowiedzi na zadane pytanie. Ewidentnie odpowiedź jest nie na temat. Bardzo proszę o ponowne przygotowanie odpowiedzi na pytania: Jakie jest oficjalne stanowisko URE w kwestii wdrażania AMI w Polsce na najbliższy rok 2016? Czy będzie jakieś wsparcie dla OSD?

  8. Odnośnie odpowiedzi na pytanie 4.: 1) OSD prowadzą już przede wszystkim programy wdrożeniowe (np. AMIplus Wrocław), a nie pilotażowe. 2) Nie uzyskałam odpowiedzi na pytanie i bardzo proszę o jej dosłanie: Czy URE po zawieszeniu stosowania jednego ze Stanowisk Prezesa w sprawie AMI nie obawia się, że zostanie obwinione o taki, a nie inny stan na rynku Smart Meteringu oraz o nałożenie na Polskę kar związanych z niewywiązaniem się z tych zobowiązań UE?

  9. Odnośnie odpowiedzi na pytanie 4.: Na jakiej podstawie uznano, że tradycyjne instalacje pozwalają na na odczyt rzeczywistych wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych?

  10. Odnośnie odpowiedzi na pytanie 7.: Bardzo proszę o odpowiedź na pierwszą część pytania, czyli: Jak URE zapatruje się na postępy we wdrażaniu Smart Meteringu w Polsce?

 

W dniu 22 stycznia br. otrzymaliśmy od Pani Agnieszki Głośniewskiej następującą odpowiedź:

"Rozwiązanie WAGO jest produktem współpracy WAGO ELWAG Sp. z o.o. i PTPiREE. WAGO przekazało OSD i PTPiREE pełne prawa do dysponowania rozwiązaniem. Należy dodać, że wynikało to m.in. z następujących względów:

- nikt inny, w tym – drugi wiodący dostawca tego rodzaju rozwiązań, nie odpowiedział w zadowalający sposób na zapotrzebowanie zgłoszone wobec rynku dostawców,

- pod względem funkcjonalnym oraz technologicznym rozwiązanie zaproponowane przez WAGO zostało najwyżej ocenione przez zespół spośród znanych na rynku.

Należy wskazać, że na rynku obecnie są stosowane różne rozwiązania, a w Specyfikacji zaproponowano nowatorskie podejście. Aktualnie żaden dostawca liczników nie dysponuje takim produktem, zatem ich szanse rynkowe są wyrównane. Unifikacja adaptera jest rozwiązaniem analogicznym do potrzeby zunifikowania wszystkich innych interfejsów krytycznych ze względu na wymóg wymienności. Należy nadmienić, że celem urządzenia jest zwiększenie pewności i ciągłości zasilania w energię elektryczną, w tym bezprzerwowe zasilanie w razie konieczności wymiany licznika.

Proszę także przyjąć do wiadomości, że udzielone Pani odpowiedzi wyczerpują według nas temat. Nie mamy nic do dodania."

 

Jako redakcja portalu Smart-Grids.pl i czasopisma Smart Grids Polska nie uważamy, że otrzymane od URE odpowiedzi na pytania wyczerpują temat. Poprosiliśmy Panią Agnieszkę Głośniewską o pilne przygotowanie odpowiedzi na przesłane przeze nas do Urzędu w dniu 5.01.2016 r. pytania, które nie zostały wyjaśnione. Ponowny brak udzielenia odpowiedzi, bo tak rozumiemy zdanie: "Proszę także przyjąć do wiadomości, że udzielone Pani odpowiedzi wyczerpują według nas temat. Nie mamy nic do dodania.", skonsultujemy z prawnikami.


Wyszukiwarka

Free Joomla! template by Age Themes