Breaking news
Ruszyliśmy z nową wersją portalu Smart-Grids.pl. ZAPRASZAMY do zapisywania się na nasz Newsletter!

30 czerwca 2019 r. minął termin planowanego przyjęcia "Projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw" wyznaczony na II kwartał 2019 r. przez Radę Ministrów zgodnie z BIP KPRM.

Celem Projektu było m.in. wdrożenie w Polsce systemu inteligentnego opomiarowania:

  • Realizacja celów przepisów wspólnotowych (w szczególności dyrektywy 2009/72/WE),
  • Potrzeba kształtowania świadomości i aktywnego zaangażowania użytkowników końcowych wobec uwarunkowań wynikających z prognozowanego braku możliwości pokrycia zapotrzebowania na moc i energię elektryczną w średnim i długim okresie w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym a tym samym przyczynienie się do oszczędności zużycia energii elektrycznej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie:

19. Wdrożenie w Polsce systemu inteligentnego opomiarowania:
19. 1. Rekomendowane rozwiązanie
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne ma na celu określenie zasad funkcjonowania systemu inteligentnego opomiarowania w sektorze elektroenergetycznym.
System inteligentnego opomiarowania zostanie wdrożony z zastosowaniem inteligentnych liczników pomiarowych zainstalowanych u odbiorców końcowych, z wykorzystaniem funkcji transmisji danych oraz wykonywania poleceń. Liczniki zdalnego odczytu będą umożliwiały komunikację dwukierunkową z systemem zdalnego odczytu w celu przesyłania informacji dotyczących danych i informacji pomiarowych (w tym głównie pomiaru) energii elektrycznej, zarówno wytworzonej lub wprowadzonej do sieci, jak i pobieranej z sieci.
Informacje i dane, za pośrednictwem systemu zdalnego odczytu, przekazywane będą do Centralnego Systemu Informacji Pomiarowych (CSIP). Zarzadzanie systemem teleinformatycznym (CSIP), w tym przetwarzanie danych ze wszystkich liczników inteligentnych będzie zadaniem Operatora Informacji Pomiarowych (OIP) - podmiotu wyznaczonego i regulowanego ustawowo. Funkcja OIP zostanie powierzona Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S.A., które pełnią w Polsce rolę Operatora Sytemu Przesyłowego.
Liczniki zdalnego odczytu zostaną zainstalowane u co najmniej 80% odbiorców końcowych w gospodarstwach domowych przyłączonych do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, przez każdego OSD, w terminie do 31 grudnia 2026 r.
19.2. Planowane narzędzia interwencji
Przepisy projektowanej ustawy określają harmonogram instalacji liczników zdalnego odczytu u odbiorców końcowych przez OSD. Podmiotem uprawnionym i zobowiązanym do oceny postępów realizacji procesu wdrożenia jak również funkcjonowania systemu będzie Prezes URE. Czynności w tym zakresie Prezes URE będzie realizował w oparciu o dane z OIP.
Wprowadzenie i uregulowanie funkcji OIP spowoduje przyporządkowanie zadań i odpowiedzialności w zakresie gromadzenia, przechowywania, udostępniania i usuwania danych i informacji pomiarowych. Procesy będą realizowane przez jednego właściciela biznesowego, według zestandaryzowanych rozwiązań, w sposób jednolity dla całej populacji użytkowników końcowych.
Rozliczenia zużycia energii elektrycznej, poboru mocy, oszczędności w aspekcie efektywności energetycznej będą przeprowadzane  na  jednorodnych, uporządkowanych zbiorach danych.
Projektowane przepisy ustawy będą umożliwiały odbiorcy końcowemu uzyskanie za pośrednictwem OIP bieżących i historycznych danych dotyczących jego poboru bądź produkcji energii elektrycznej.
Wymiana informacji i danych przy zmianie sprzedawcy energii elektrycznej będzie odbywać się w sposób uregulowany, monitorowany i scentralizowany.
Szczegółowe warunki funkcjonowania systemu pomiarowego określi Minister właściwy do spraw energii w drodze rozporządzenia wykonawczego.
19.3. Oczekiwany efekt
Podstawowym oczekiwanym efektem działania przepisów projektowanej ustawy jest zapewnienie ram prawnych dla instalacji liczników zdalnego odczytu pozostających w zgodności z przepisami prawa UE.
Pozostałe spodziewane efekty:
- terminowe wywiązanie się przez OSD z obowiązku zapewnienia, aby wszystkie posiadane przez nie układy pomiarowo-rozliczeniowe jednostek fizycznych wchodzących w skład jednostki rynku mocy spełniały wymagania techniczne, niezbędne  dla poprawnego prowadzenia rozliczeń;
- usprawnienie zarządzania popytem na rynku energii elektrycznej i obniżenie szczytowego zapotrzebowania na moc w dłuższej perspektywie, w tym za sprawą wprowadzenia taryf dynamicznych;
- rozliczanie odbiorców końcowych według rzeczywistego zużycia;
- aktywne zaangażowanie odbiorców w regulowanie własnego zużycia energii elektrycznej (minimalizowanie zużycia energii w okresach prognozowanego zapotrzebowania szczytowego) jako skutek uzyskania dostępu do swoich danych pomiarowych;
- większa świadomość odbiorcy indywidualnego w odniesieniu do roli jaką odgrywa użytkownik systemu elektroenergetycznego; kształtowanie dobrych nawyków w długim okresie;
- ograniczenie kosztów po stronie odbiorcy indywidualnego w wyniku korzystania z bonifikat oferowanych przez sprzedawców, dla których bodźcem do kształtowania korzystniejszych dla klienta warunków będzie uproszczenie i skrócenie (z maksymalnie 30  dni do 1 roboczego dnia) procesu zmiany sprzedawcy;
- umożliwienie skutecznego uzyskiwania przez odbiorców końcowych bonifikat wyliczanych w oparciu o zasady określone w Rozporządzeniu Ministra  Energii z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną;
- eliminacja barier dostępu do rynku energii elektrycznej dla poszczególnych podmiotów (zwiększenie konkurencyjności);
- szansa dla polskich producentów liczników energii elektrycznej.

Więcej na: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r2100,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-Prawo-energetyczne-oraz-ustawy-o-zasadach-pokryw.html

Wysłaliśmy pytanie do KPRM i ME odnośnie przyjęcia projektu - nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi.

Warto w tym miejscu wrócić do treści artykułu Nowa dyrektywa 2009/72/WE - wdrożenie inteligentnych liczników do 2024 r., gdzie zawartwa jest informacjia o tym, że przekształcona dyrektywa w sprawie energii elektrycznej aktualizuje istniejące ramy wdrażania inteligentnych systemów pomiarowych. Przepisy te dotyczą przyszłych instalacji i wymian. Wdrożenia muszą osiągnąć co najmniej 80%, w ciągu 7 lat od pozytywnej oceny w przypadku nowych wdrożeń, lub do 2024 r. w przypadku bieżących. Już zainstalowane inteligentne systemy pomiarowe o ograniczonej funkcjonalności mogą działać do 12 lat po wejściu w życie nowej dyrektywy.