Breaking news
Ruszyliśmy z nową wersją portalu Smart-Grids.pl. ZAPRASZAMY do zapisywania się na nasz Newsletter!

24 października 2019 r. Zarząd ARCUS S.A. zawiadamił o otrzymaniu informacji, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał rejestracji połączenia ARCUS S.A. ze spółką zależną T-matic Systems S.A.

Połączenie zostało dokonane na warunkach określonych w planie połączenia uzgodnionym i przyjętym w dniu 9 kwietnia 2019 r. przez Zarządy obu łączących się spółek. Połączenie Spółek nastąpiło w sposób wskazany w art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. w drodze przejęcia, czyli przeniesienia całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez zmiany statutu Spółki Przejmującej oraz bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
Z dniem wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Arcus S.A. wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki T-matic Systems S.A. W wyniku połączenia T-matic Systems S.A. zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców.

Źródło: arcus.pl, Raport bieżący 17/2019