Breaking news
Ruszyliśmy z nową wersją portalu Smart-Grids.pl. ZAPRASZAMY do zapisywania się na nasz Newsletter!

Grupa Apator zwiększa przychody ze sprzedaży zarówno w kraju, jak i poza granicami. Po 9 miesiącach 2019 roku obroty są o 7,2% (43,1 mln zł) wyższe niż przed rokiem, zaś udział eksportu w sprzedaży ogółem wynosi 48%. Wysoka dynamika sprzedaży eksportowej i umocnienie pozycji na wybranych rynkach zagranicznych, zwłaszcza w segmencie Gaz i linii opomiarowania energii elektrycznej z segmentu Energia Elektryczna.

W trzecim kwartale 2019 r. przychody ze sprzedaży Grupy Apator osiągnęły poziom 220,5 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 7,8%, głównie za sprawą zwiększonych przychodów q/q w segmencie Gaz, zarówno w kraju, jak i w eksporcie oraz wysokiej dynamiki sprzedaży krajowej w Wodzie i Cieple. Poza segmentem Gaz, który zanotował poprawę rentowności na wszystkich poziomach wyników
w efekcie wysokiego wzrostu sprzedaży (zwiększenie obrotów o 55,4% q/q), pozostałe segmenty operacyjne w omawianym okresie osiągnęły nieco słabsze wyniki. To efekt m.in. wymagającej sytuacji rynkowej, presji ze strony konkurencji oraz kosztów – głównie płac - i spadających cen wyrobów. Ponadto, w rezultacie sprzedaży mniej korzystnego miksu produktowego (przy jednocześnie wyższych kosztach wytworzenia), marże zysków na poszczególnych poziomach skonsolidowanego rachunku wyników ukształtowały się poniżej oczekiwań.

W ujęciu narastającym, po 9 miesiącach 2019 r., Grupa umocniła swoją pozycję na rynku dzięki wzrostowi przychodów ze sprzedaży o 7,2%, w efekcie poprawy sprzedaży produktów i usług w segmentach Gaz oraz Woda i Ciepło. Przychody w segmencie Energii Elektrycznej zostały utrzymane na zbliżonym poziomie r/r – mimo trudnej sytuacji rynkowej.

- Sektor energetyczny jest obszarem silnie uregulowanym, podlegającym dynamicznym zmianom technologii, fluktuacjom na rynku surowców i materiałów oraz silnej presji cenowej, zwłaszcza ze strony producentów azjatyckich. Na działalności Grupy istotnie waży także kondycja klientów z obszaru utilities – słabsze wyniki spółek energetycznych przekładają się na zmniejszenie popytu, przesunięcia w harmonogramach realizacji zamówień oraz niższy poziom inwestycji w infrastrukturę sieci, nowe technologie i innowacje - wskazuje Mirosław Klepacki, Prezes Zarządu Apator SA.

W okresie od stycznia do września 2019 r. Grupa wypracowała porównywalny r/r poziom zysku brutto ze sprzedaży (186,4 mln zł, -0,7% r/r) oraz EBITDA niższą o 2,9 mln zł r/r (97,6 mln zł, -2,9% r/r).

Apator od lat pozostaje największym dostawcą liczników energii elektrycznej dla głównych OSD na rynku krajowym oraz sukcesywnie zwiększa sprzedaż urządzeń pomiaru energii elektrycznej na kluczowym rynku niemieckim. Dostarcza także gazomierze miechowe dla Polskiej Spółki Gazownictwa, mierniki gazu trafiają też tradycyjnie na rynek holenderski, brytyjski oraz belgijski. Wodomierze, ciepłomierze i podzielniki kosztów mają swoich stałych klientów na rynkach wschodnich (Rosja, Ukraina) oraz na największych rynkach Europy Zachodniej (Francja, Włochy, Hiszpania).

W efekcie udział sprzedaży za granicę w całkowitych obrotach Grupy w 3Q 2019 zwiększył się w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. o 2 p.p., osiągając poziom 47,6% przychodów ogółem (45,7% po trzech kwartałach ubr.).

Przychody poszczególnych segmentów w 1-3Q 2019 ukształtowały się następująco:

  • segment Energia Elektryczna – wzrost o 3% r/r związany z wyższymi obrotami w linii liczników energii elektrycznej, zarówno w eksporcie, jak i na rynku krajowym (wzrost sprzedaży eksportowej o 27% r/r dzięki m.in. dużym dostawom liczników elektronicznych na rynek niemiecki oraz liczników indukcyjnych na rynki belgijski i austriacki, wzrost sprzedaży w kraju o 10% r/r związany z większą sprzedażą liczników ee oraz realizacją usług energetycznych na rzecz kluczowych OSD) przy równoczesnej niższej sprzedaży w pozostałych liniach biznesowych,

  • segment Gaz – zdecydowany wzrost (o 29% r/r), wynikający zarówno z wyższego eksportu (o 26% r/r, w związku z realizacją dużych dostaw gazomierzy inteligentnych do Holandii, Wielkiej Brytanii oraz Belgii, a także gazomierzy z liczydłem mechanicznym na rynek niemiecki), jak i zdecydowanie wyższej sprzedaży w kraju (wzrost o 46% r/r, w oparciu o sprzedaż gazomierzy mieszkaniowych z liczydłem mechanicznym w ramach kontraktu z Polską Spółką Gazownictwa),

  • segment Woda i Ciepło – wzrost o 4,7% r/r, wynikający z poprawiającej się dynamiki obrotów krajowych (wzrost sprzedaży po trzech kwartałach o 16% r/r, w samym trzecim kwartale o 30%, m.in. dzięki realizacji dużych dostaw wodomierzy z nakładkami radiowymi do spółdzielni mieszkaniowych oraz wodomierzy domowych dla przedsiębiorstw komunalnych i firm wodociągowych) przy równoczesnym obniżeniu poziomu eksportu.

Poziom wypracowanej gotówki pozwala na realizację planów inwestycyjnych i dzielenie się z Akcjonariuszami zyskiem w postaci dywidendy. W dn. 6 listopada Rada Nadzorcza Apator SA zatwierdziła wypłatę zaliczki na poczet dywidendy z zysku za 2019 rok w wysokości 0,45 zł brutto na akcję (łącznie 14,8 mln zł), która do Akcjonariuszy trafi w dn. 12. grudnia br. Stopa dywidendy za rok 2018 (według kursu otwarcia z dn. 15.11.2018 r.) wynosiła 5,7%, co pozwala zaliczyć Spółkę do czołówki spółek dywidendowych pod względem wysokości stopy dywidendy. Warto dodać, że od momentu debiutu giełdowego w 1997 r. Spółka redystrybuowała do Akcjonariuszy ponad 430 mln zł w postaci dywidendy oraz programów skupu akcji.

W dn. 6 listopada 2019 r. Zarząd Apator SA poinformował także o szacunkowych wynikach, które Grupa planuje osiągnąć w 2019 r, tj. 877 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 67 mln zł zysku netto.

Nasze oczekiwania w odniesieniu do wyników finansowych 2019 roku były większe. Niemniej, wzrost sprzedaży Grupy Apator, wobec obecnych, wymagających uwarunkowań biznesowych, jest dowodem ugruntowanej pozycji spółki na rynku i efektem długoletniej pracy oraz trwałych relacji z klientami. Jednocześnie – zaznacza Mirosław Klepacki - wobec rosnących kosztów pracy i spadających marż, które znacząco wpływają na obniżenie rentowności Grupy, wdrażamy inicjatywy strategiczne (m.in. nowe technologie komunikacyjne) oraz realizujemy działania optymalizacyjne, które pozwolą nam zwiększać skalę działania, przy jednoczesnej poprawie efektywności i obniżaniu kosztów działalności m.in. poprzez automatyzację i robotyzację procesów, a także konsolidację działań i spółek w ramach segmentów. Tu przykładem może być połączenie spółek Apator Elkomtech i Apator Control – podsumowuje Prezes Zarządu Apator SA.

Podstawowe dane finansowe*

mln zł

1-3Q 2019

1-3Q 2018

dynamika

sprzedaż

643,8

600,7

+7,2%

EBITDA

97,6

100,5

- 2,9%

wynik netto

45,4

54,3

- 16,5%

Przychody głównych segmentów

mln zł

1-3Q 2019

1-3Q 2018

dynamika

sprzedaż krajowa*

337,6

326,3

+ 3,4%

sprzedaż zagraniczna*

306,2

274,4

+ 11,6%

segment Energia Elektryczna

279,6

270,6

+ 3,3%

segment Woda i Ciepło

189,6

181,2

+ 4,7%

segment Gaz

174,5

134,9

+ 29,4%

* z działalności kontynuowanej i zaniechanej

 

Źródło: apator.com