Breaking news
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Z PORTALEM Smart-Grids.pl W 2023 R. WIĘCEJ INFORMACJI: [email protected]

Zgodnie z Zarządzeniem Ministra Klimatu z dnia 19 maja 2020 r. powołano Zespół ds. monitorowania cyberbezpieczeństwa sektora energii w związku z COVID-19.

freepikZespół ds. monitorowania cyberbezpieczeństwa sektora energii w związku z COVID-19 jest organem opiniodawczo-doradczym Ministra Klimatu i powołano go w celu:

  1. wzmocnienia cyberbezpieczeństwa sektora energii;
  2. zapewnienia wymiany informacji o stanie zagrożeń cyberbezpieczeństwa w sektorze energia;
  3. usprawnienia zarządzania ryzykiem w obszarze cyberbezpieczeństwa w sektorze energia.

Zespół powołuje się na czas trwania, ogłoszonego w związku z COVID-19, stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego w rozumieniu art. 2 pkt 22 i 23 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374 i 567), lub stanu nadzwyczajnego w rozumieniu art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz. 483, z późn. zm.).

Do zadań Zespołu należy:

  1. wsparcie realizacji zadań Ministra, jako organu właściwego do spraw cyberbezpieczeństwa sektora energii w rozumieniu art. 41 pkt 1 ustawy KSC, w zakresie zapewnienia cyberbezpieczeństwa i niezakłóconego świadczenia usług przez operatorów usług kluczowych sektora energii;
  2. zarządzanie wymianą informacji o zagrożeniach cyberbezpieczeństwa, podatnościach i incydentach, pomiędzy operatorami usług kluczowych sektora energii;
  3. tworzenie raportów oraz biuletynów w zakresie sytuacji cyberbezpieczeństwa sektora energii;
  4. wsparcie Ministra w opracowaniu rekomendacji wydawanych w zakresie zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa sektora energii;
  5. wsparcie operatorów usług kluczowych sektora energii w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom cyberbezpieczeństwa i zarządzania incydentami;
  6. współpraca z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, zgodnie z art. 4 ustawy KSC.

Informacje przekazywane w ramach Zespołu mogą mieć status informacji stanowiących tajemnice prawnie chronione lub informacji niejawnych określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742).

 

Źródło: dziennikurzedowy.mos.gov.pl, fot.: freepik