Breaking news
KNM 2022: europejski rynek baterii litowo-jonowych wzrośnie 50-krotnie w ciągu najbliższych 10 lat

Dostawca magazynów energii, Leclanche SA, ogłosił strategiczną reorganizację, w skutek której jego nowym przedmiotem działalności będzie tworzenie oprogramowania i integracja systemów.

canvaW nowej formule Leclanche będzie podmiotem zorientowanym na rynek i opartym na badaniach naukowych, dysponującym większymi możliwościami produkcyjnymi i badawczo-rozwojowymi dzięki zawartej umowie partnerskiej z Eneris Group - jednym z czołowych europejskich podmiotów w branży czystych technologii, który prowadzi działalność w Polsce, a także kluczowym uczestnikiem programu unijnego "Important Project for Common European Interest on batteries" ("Ważny projekt we wspólnym interesie europejskim w zakresie baterii i akumulatorów").

- Jesteśmy zadowoleni z kompleksowych umów o partnerstwie strategicznym podpisanych z Grupą Eneris - podkreśla Stefan Mueller, prezes zarządu Leclanche SA. - Może to być prawdziwie przełomowe partnerstwo, które pozwoli na stworzenie lidera na rynku. Dziękujemy wszystkim naszym akcjonariuszom za wszystkie istotne inwestycje, których cierpliwie dokonują od końca 2006 roku na rzecz rozwoju naszej działalności w zakresie magazynowania energii w oparciu o własne ogniwa i systemy litowe. Nadszedł nasz czas.

Leclanche rozpoczyna strategiczną reorganizację, zdając sobie sprawę z trudnej sytuacji gospodarczej, jaka panuje obecnie w związku z COVID-19. Zarząd spółki podjął decyzję o reorganizacji modelu operacyjnego Leclanche, ponieważ obecne jednostki biznesowe osiągnęły rozmiary krytyczne pod względem personelu, przychodów i umów z klientami. Zarząd stoi na stanowisku, że spółka posiada solidne podstawy do zapewnienia wzrostu i rentowności w oparciu o silny globalny portfel zamówień, jak również postępów w zakresie własnych ogniw dużej wydajności oraz przyjęcia modelu build-own-operate dla naszej inwestycji stacjonarnej, który przyniesie większą rentowność. Zarząd wyraża przekonanie, że partnerstwo z Grupą Eneris pozwoli spółce na pozyskanie finansowania i środków, które pomogą jej zrealizować cel, jakim jest osiągnięcie pozycji jednego z liderów rynku magazynowania energii w pełnym łańcuchu wartości.

- Misją Eneris jest "czyste powietrze, ziemia i woda, innowacje, które chronią środowisko". Wyzwaniem tego stulecia jest ochrona planety, a to wymaga zmiany paradygmatu energetycznego. Europejski "Zielony Ład" potwierdza ten wyraźny kierunek dla naszego przemysłu, naukowców i finansistów - komentuje Artur Deli, prezesa Grupy Eneris. - Transformacja energetyczna stanowi nasz główny cel, a magazynowanie energii ma dla jego osiągnięcia kluczowe znaczenie. Potwierdza to nasz udział w unijnym programie ICPEI, a obecnie partnerstwo z Leclanche. Rynek potrzebuje odpowiednich akumulatorów do stacjonarnego magazynowania energii, które będą powiązane z odnawialnymi źródłami energii oraz, w połączeniu z ogniwami paliwowymi, do e-transportu: autobusów, ciężarówek, statków wodnych, lokomotyw, maszyn ciężkich itp. Dysponuje nimi Leclanche. Spółka, która rozpoczęła działalność 111 lat temu, jest pionierem w dziedzinie akumulatorów nowej generacji i wizjonersko koncentruje się na czystszych i bardziej wydajnych systemach bez szkodliwych cieczy, o wyższej gęstości energii i większej liczbie cykli ładowania. Posiada ona duży potencjał rozwojowy. Popyt rynkowy na jej produkty znacznie przekracza jej obecne możliwości produkcyjne, a ponadto istnieje potrzeba dalszego finansowania rozwoju know-how, jakim dysponuje. Jestem przekonany, że różne modele współpracy i integracji są kluczem do sukcesu w każdej nowej branży, a w szczególności w sektorach takich jak magazynowanie energii, wiążąc się z dużą konkurencyjnością i kapitałochłonnością w zakresie badań i rozwoju oraz industrializacji i komercjalizacji na dużą skalę. Baza przemysłowa Eneris i jej udział w konsorcjum IPCEI, wraz z know-how Leclanche, przyspieszą i wzmocnią nasz wspólny rozwój.

Strategiczna reorganizacja: nowy niskokapitałowy model działalności produkcyjnej

- Przełomowa umowa partnerska z Eneris zdejmie ogromne obciążenie kapitałowe z barków Leclanche, gwarantując jednocześnie zdolność produkcyjną. Utworzone spółki joint venture będą produkować technologie Leclanche i produkty marki Leclanche - podkreśla Anil Srivastava, dyrektor generalny Leclanche. -  Grupa Eneris będzie w nich większościowym udziałowcem, natomiast Leclanche przypadnie mniejszościowy pakiet udziałów, przy czym będzie ona miała prawo współdecydowania w kluczowych sprawach, w tym kwestiach dotyczących rezerwacji mocy wytwórczych. Utworzone z Eneris spółki joint venture zajmą się produkcją opartą o technologie Leclanche. Współpraca przewiduje rezerwację mocy produkcyjnych dla Leclanche w oparciu o plany biznesowe uzgodnione wspólnie z Eneris.

Umowa partnerstwa branżowego z Grupą Eneris

Zarząd spółki wynegocjował i przyjął ofertę inwestycyjną Eneris. Eneris jest spółką należącą do Grupy Eneris, czołowego europejskiego podmiotu z branży czystych technologii. Na tej podstawie spółka i Eneris podpisały trzy powiązane ze sobą umowy („Umowy”): Umowę Kredytową i Umowę Licencyjną na Technologie - obie obowiązujące od 28 maja 2020 roku - oraz Umowę o Współpracy Branżowej, które wejdą w życie z chwilą utworzenia spółek joint venture. Dzięki umowom spółka zyska finansowanie i środki zapewniające długoterminowy wzrost i rentowność.

Główne założenia umowy partnerstwa

  1. Zapewnienie przez Eneris kapitału obrotowego dla Leclanche w wysokości do 42 mln CHF na sfinansowanie całości planu biznesowego do czerwca 2021 r.
  2. Udzielenie Eneris licencji na technologię Leclanche za opłatą licencyjną w wysokości do 32 mln CHF, zgodnie z ustalonym harmonogramem płatności. Jest to licencja niewyłączna na zasadzie prawa do użytkowania, z możliwością wprowadzania późniejszych zmian. Licencja obejmuje cały świat z wyjątkiem Republiki Indii.
  3. Utworzenie dwóch wspólnych przedsiębiorstw produkcyjnych, w których Eneris będzie posiadała większość kapitału zakładowego dzięki wartej ponad 53 mln CHF inwestycji w program znacznego zwiększenia mocy produkcyjnych: jedno w Niemczech, w którym produkowane będą ogniwa, a drugie w Szwajcarii i Polsce, odpowiedzialne za montaż modułów. Rozważane jest też otwarcie trzeciego zakładu we Francji. Będą one tworzone przez pewien okres czasu, w porozumieniu z odpowiednimi radami pracowniczymi i z zachowaniem obowiązujących przepisów. Do nowych zakładów przeniesionych zostanie ok. 135 pracowników produkcji.
  4. Leclanche podpisze z Eneris umowę odkupu mocy produkcyjnej (offtake), w ramach której Eneris zarezerwuje moc produkcyjną potrzebną Leclanche w nadchodzących latach.
  5. Leclanche zachowa pełną własność swojej technologii, kontynuując inwestycje w badania i rozwój (R&D) w zakresie ogniw, modułów i systemów zarządzania akumulatorami (BMS, Battery Management System).

- Transakcja ta zapewnia szereg zasadniczych korzyści dla Leclanche, w tym uniknięcie wydatków inwestycyjnych na zwiększenie produkcji ogniw w wysokości do 53 mln CHF w 2020 r. i kolejnych 60 mln CHF w 2022 r. Spółka zredukuje koszty operacyjne o około 20% - mówi Anil Srivastava. - Dodatkowo przeniesienie działalności produkcyjnej do spółek joint venture spowoduje znaczne zmniejszenie zapotrzebowania na kapitał obrotowy związany z produkcją. Umowa umożliwia spółce utrzymanie dostępu do dużych mocy wytwórczych - na poziomie blisko 1 GWh do I kw. 2022 r. i do 2,4 GWh do końca 2024 r. - niezbędnych do realizacji zobowiązań umownych dla dużych klientów w branży e-transportowej, m.in. Kongsberg Maritime i Bombardier, z którymi zawarła wieloletnie umowy ramowe na dostawę energii. Znacznie zwiększy to nasze możliwości pozyskiwania nowych klientów, którzy potrzebują dostępu do dostaw wielkoseryjnych. Wreszcie, co najważniejsze, strategiczne partnerstwo z Eneris ma dla naszych akcjonariuszy minimalny efekt rozwadniający”.

Etapowa realizacja i plan finansowania przez Grupę Eneris

Przed podpisaniem umów z Eneris zarząd podjął decyzję o zapewnieniu, by umowa partnerstwa leżała w najlepszym interesie spółki i wszystkich jej akcjonariuszy. Niezależny członek zarządu dokonał wyceny Leclanche po reorganizacji w wyniku transakcji z Grupą Eneris. Zapoznali się z nią wszyscy członkowie zarządu, stwierdzając jednomyślnie i ponad wszelką wątpliwość, że umowa z Eneris znacznie zwiększy wartość spółki oraz leży w najlepszym interesie wszystkich jej akcjonariuszy. Na tej podstawie zarząd pozytywnie zaopiniował wszystkie trzy umowy stanowiące podstawę całej transakcji z Grupą Eneris.

Zarząd uzyskał od Grupy Eneris odpowiednie dowody potwierdzające, że posiada ona środki na realizację inwestycji określonych w umowach pomiędzy spółkami. Etapowy plan realizacji, zgodny z harmonogramem finansowania przez Eneris, daje spółce możliwość ostrożnego zarządzania ryzykiem.

Model współpracy BOO wpłynie na przychody spółki w okresie 2019-2020

W celu uruchomienia działalności w bardzo rentownym i selektywnym modelu BOO umowa dotycząca obiektu St. Kitts zostanie zmieniona z tradycyjnej formuły EPC („pod klucz”) na system BOO. Inwestycję tę Leclanche dalej realizować będzie w formule EPC, w związku z czym zgodnie z MSSF po przejściu na model BOO niemożliwe będzie ujęcie przychodów z tytułu wykonawstwa w formule „pod klucz”. W 2019 r. przyniesie to skutek w postaci spadku przychodów o ponad 40 mln CHF - nie będą to jednak utracone przychody. Ta zmiana techniczna zostanie z nawiązką zrekompensowana przez ujęcie przychodów w wysokości około 9 mln CHF średniego przychodu rocznie oraz dodatniego wyniku EBITDA w wysokości ponad 5 mln CHF rocznie przez okres 20 lat w ramach umowy na zakup energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym SKELEC - St. Kitts. Ponadto przyszłe inwestycje będą przynosić powtarzalny zysk EBITDA.

Spółka uzyskała już kredyt w wysokości 46 mln CHF na budowę obiektu na St. Kitts z dużego funduszu infrastrukturalnego w Nowym Jorku i zamierza przystąpić do realizacji inwestycji niezwłocznie po poluzowaniu ograniczeń podróżowania związanych z pandemią COVID-19.

Spółka planuje utworzenie odrębnej spółki holdingowej, „BOO HoldCo”, w której zachowa większościowy pakiet akcji. Przejście na model BOO zapewni jej długoterminową rentowność, natomiast zmiana dotycząca przychodu w związku ze wspomnianymi zasadami rachunkowości dodatkowo spowoduje przesunięcie dodatniego EBITDA na 2022 r. Należy jeszcze raz podkreślić, że wprowadzenie modelu BOO zapewni dodatkowy wzrost i lepszą rentowność przez okres 20 lat, zwiększając stan aktywów w bilansie spółki i sprawiając, że będzie ona mniej zależna od rocznych wahań przychodów z realizowanych inwestycji.

Droga do czołowej pozycji na światowym rynku

- Jesteśmy podekscytowani podpisaniem kompleksowej umowy o współpracy branżowej z Grupą Eneris. Umowy będą realizowane stopniowo, po spełnieniu określonych warunków, jesteśmy jednak przekonani, że każdą z nich uda się przeprowadzić pomyślnie - wyjaśnia Anil Srivastava. - Jednocześnie spółka podjęła odpowiednie środki ostrożności w celu ograniczenia ryzyka wynikającego z istotnych zmian w umowie, których wystąpienie jest jednak mało prawdopodobne. Może to być prawdziwie przełomowe partnerstwo, które pozwoli nam zająć czołową pozycję na światowym rynku. Powtórzmy jeszcze raz główne założenia strategicznej reorganizacji:

  • Wprowadzenie spółki na ścieżkę zrównoważonego i zyskownego rozwoju w nadchodzących latach;
  • Przeorientowanie działalności Leclanche w kierunku produkcji oprogramowania i integracji systemów w zakresie zielonych technologii z wykorzystaniem konkurencyjnych produktów wytwarzanych w skali we współpracy z grupą Eneris.;
  • Uzyskanie dużego zastrzyku kapitału i dostępu do dużych mocy wytwórczych przy minimalnym efekcie rozwadniającym dla wszystkich akcjonariuszy Leclanche S.A.;
  • W rezultacie większe możliwości lepszej obsługi obecnych klientów, a także pozyskiwania kolejnych w jeszcze szybszym tempie, a tym samym szanse zostania liderem na rynku.

 

Źródło: Leclanche, PR Newswire, fot.: canva