Breaking news
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Z PORTALEM Smart-Grids.pl W 2023 R. WIĘCEJ INFORMACJI: [email protected]

Zarząd Apator S.A. uznał za bezzasadny pozew PySENSE Sp. z o.o., w którym powód wnosi o zapłatę ponad 21,5 mln zł. Apator i PySENSE komentują sprawę dla smart-grids.pl.

freepikZ informacji opublikowanych przez Apator w raporcie bieżącym 8/2021 wynika, że 5 lutego 2021 r. spółka otrzymała odpis pozwu wniesionego 29 grudnia 2020 r. przez PySENSE do Sądu Okręgowego w Toruniu, VI Wydział Gospodarczy. Powód żąda od pozwanego zapłaty 21 526 688,09 zł. Na kwotę tę składa się:

  • odszkodowanie na podstawie art. 471 KC z tytułu szkody w związku z niewykonaniem przez Apator SA umowy o współpracy z dnia 31.10.2018 r. w zakresie wytworzenia przez PySENSE Sp. z o.o. modemów komunikacyjnych do liczników energii elektrycznej Apator SA w wysokości 21 347 389,20 zł (tj. 20 502 193,30 zł plus odsetki ustawowe za opóźnienie od daty wymagalności 01.04.2020 r. w wysokości 845 195,90 zł),

  • wynagrodzenie za przeniesienie przez PySENSE Sp. z o.o. autorskich praw majątkowych na Apator SA w wysokości 115 263,57 zł (tj. 110 700 zł plus odsetki ustawowe za opóźnienie od daty wymagalności 01.04.2020 r. w wysokości 4563,57 zł),

  • wynagrodzenie z tytułu udzielenia Apator SA licencji do oprogramowania w wysokości 64 035,32 zł (tj. 61 500 zł plus odsetki ustawowe za opóźnienie od daty wymagalności 01.04.2020 r. w wysokości 2535,32 zł).

W naszej ocenie, jak również w ocenie naszego Klienta, roszczenia podniesione w pozwie są w pełni zasadne i zostały należycie udowodnione – komentuje Dariusz Kulgawczuk, Partner, Radca prawny w Kancelarii RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy reprezentującej PySENSE, i dodaje: – Zwracamy jednakże uwagę, iż postępowanie jest na etapie początkowym. Nie jest w takiej sytuacji intencją naszego Klienta, jak również naszą jako jego pełnomocników, przenoszenie ciężaru sporu na grunt medialny i prowadzenie polemiki w mediach co do szczegółów sporu. Mogłoby to bowiem zostać odebrane jako próba wpłynięcia na niezawisły sąd, a także poczytane za naruszenie obowiązującej nas tajemnicy zawodowej.

Odmiennego zdania, co do zasadności pozwu, jest Apator.

Podtrzymujemy nasze stanowisko z raportu bieżącego nr 8/2021 (publ.: http://www.apator.com/pl/relacje-inwestorskie/raporty/raporty-biezace/pozew-spolki-pysense-sp-z-o-o). Uznajemy pozew w całości za bezzasadny zarówno co do zasady, jak i wysokości – podkreśla Monika Pietkiewicz, Rzecznik prasowy Grupy Apator. – Spółka będzie broniła swoich praw w postępowaniu sądowym – pierwsza rozprawa zaplanowana jest na 23 marca br.

W opublikowanym 26 lutego 2021 r. „Skonsolidowanym raporcie kwartalnym Grupy Apator za IV kwartał 2020 rok”, spółka szerzej informuje o sporze. W dokumencie czytamy:

W opinii Zarządu Apator SA powództwo wytoczone przez PySENSE Sp. z o.o. jest bezzasadne. W odpowiedzi na pozew Spółka wniosłao oddalenie powództwa w całości, kwestionując nie tylko zasadę odpowiedzialności, ale także wysokośćdochodzonego roszczenia. PySENSE Sp. z o.o. wywodzi swoje roszczenie z umowy o współpracy zawartej z Apator SA w dniu 31.10.2018 r. Umowa ta została rozwiązana na podstawie wypowiedzenia złożonego przez Apator SA w dniu 30.03.2020 r., doręczonego PySENSE Sp. z o.o. w dniu 3.04.2020 r. Przedmiotem umowy było zaprojektowanie przez PySENSE Sp. z o.o. modemów komunikacyjnych do dwóch typów liczników energii elektrycznej, przygotowanie dokumentacji technicznej dotyczącej modemów, przeniesienie autorskich praw majątkowych na Apator SA do tej dokumentacji, wytworzenie oprogramowania wbudowanego do tych modemów, udzielenie licencji wyłącznej na to oprogramowanie oraz stworzenie prototypu modemu. Żadnego z powyższych obowiązków umownych do dnia rozwiązania umowy PySENSE Sp. z o.o. nie wykonał. Tymczasem PySENSE Sp. z o.o. swoje roszczenie uzasadnia tym, że przedmiotem umowy był uregulowany w umowie na zasadzie wyłączności obowiązek Apator SA nabywania od PySENSE Sp. z o.o. modemów komunikacyjnych do liczników e.e., które Apator SA dostarczał w ramach przetargów wygranych w 2019 r. Taki obowiązek Apator SA bynajmniej nie wynika z treści umowy, nie był też celem jej zawarcia. Na podstawie posiadanych dowodów - w ocenie Zarządu - ApatorSA nie naruszył postanowień umownych. Umowa w żadnym zakresie nie zobowiązywała Apator SA do nabywania modemów komunikacyjnych od PySENSE Sp. z o.o. do liczników e.e. sprzedawanych przez Apator SA w 2019 r., a w szczególności nie uprawniała PySENSE Sp. z o.o. do udziału w zyskach z tytułu sprzedaży liczników e.e. wraz z modemami. Umowa nie zawiera żadnego postanowienia w tym przedmiocie. W opinii Zarządu Apator SA, to PySENSE Sp. z o.o. nie wywiązał się z umowy i nie przedstawił w pozwie żadnych wiarygodnych dowodów potwierdzających swoje roszczenia. W związku z powyższym spółka Apator SA nie widzi potrzeby utworzenia rezerw finansowych na tę okoliczność. Zarząd Apator SA oświadcza, że będzie bronił praw i interesów Apator SA w postępowaniu sądowym.”

 

IZC; fot. freepik