Breaking news
Guidehouse: 10 krajów, które znalazło się w 1Q22 w czołówce w magazynowaniu energii: USA, Chiny, Australia, Indie, Japonia, Hiszpania, Niemcy, Brazylia, Wielka Brytania i Francja.

W I kw. 2022 r. Grupa Apator osiągnęła przychody zgodne z wcześniejszymi szacunkami – sprzedaż wyniosła 237,1 mln zł, co stanowiło wzrost o 12,6 mln zł (+6% r/r), a ponad 52% swoich przychodów Grupa wygenerowała na rynkach zagranicznych.

 

apatorDeterminantami sytuacji rynkowej oraz koniunktury gospodarczej w pierwszym kwartale 2022 roku i w nadchodzących miesiącach są utrzymujące się zaburzenia w łańcuchach dostaw (będące konsekwencją pandemii) oraz wojna w Ukrainie, która dodatkowo potęguje presję inflacyjną. W tych trudnych warunkach gospodarczych Grupa Apator generuje stabilne przychody, a dzięki zdywersyfikowanej geograficznie i produktowo działalności zdobywa pozycję i umacnia się na rynkach, które doświadczają ożywienia po okresie pandemicznych obostrzeń. Pozytywne tendencje widać w sprzedaży - skonsolidowane przychody Grupy w I kw. br. wzrosły o 12,6 mln zł, do poziomu 237,1 mln zł, z czego aż 52,3% sprzedaży zrealizowano na rynkach eksportowych, wśród których największy udział miały Niemcy, Wielka Brytania, Czechy, Belgia, Hiszpania i Francja.

Oprócz postępującej inflacji materiałów, kosztów transportu i konieczności realizacji kontraktów długoterminowych po ustalonych cenach, dodatkowymi czynnikami mającymi negatywny wpływ na osiągnięte w 1 kwartale br. wyniki finansowe Grupy były jednorazowe odpisy związane m.in. z wojną w Ukrainie i zwiększonymi zapasami materiałów, rosnące koszty finansowania oraz niekorzystna sytuacja na rynkach walutowych. Skonsolidowany wynik EBITDA Grupy Apator za pierwsze trzy miesiące 2022 r. osiągnął poziom 16 mln zł, zaś wynik netto wyniósł -3,8 mln zł. Poziom zadłużenia Grupy zwiększył się z uwagi potrzebę utrzymywania i systematycznego uzupełniania buforów materiałów oraz finansowanie budowy nowej fabryki w Jaryszkach k/Poznania, która zapewni Grupie wzrost mocy produkcyjnych i efektywności w dynamicznie rozwijającym się segmencie Wody i Ciepła. Grupa zamierza stopniowo zmniejszać poziom zadłużenia od 2. połowy bieżącego roku.

Warto podkreślić, że w ostatnich kwartałach Grupa rozpoczęła wdrażanie szeregu inicjatyw mających na celu wzrost efektywności działania i przeciwdziałanie erozji marży, które przynoszą już pierwsze efekty. Dotyczy to m.in. działań w zakresie reorganizacji aktywów Grupy - w kwietniu br. z powodzeniem przeprowadzono relokację zakładu produkcji wodomierzy do nowoczesnej, zautomatyzowanej fabryki pod Poznaniem, w czerwcu zaplanowano natomiast relokację kolejnej fabryki w Słupsku produkującej urządzenia komunikacyjne dla wodomierzy, a w lipcu relokację zakładu GWi w Coventry (Wielka Brytania). Znaczący wzrost skalowalności i mocy produkcyjnych pozwoli Grupie Apator istotnie zwiększyć obroty, szczególnie w segmencie Wody i Ciepła, w którym coraz większego znaczenia nabierają rozwiązania do zarządzania siecią dystrybucji wody (zdalny odczyt, bilansowanie zużycia, lokalizacja wycieków, monitoring parametrów wody, usługi billingu). Przeprowadzono także działania w zakresie reorganizacji procesów produkcyjnych w fabryce w Ostaszewie (m.in. poprawa wydajności poprzez zmiany w organizacji pracy zespołów, gospodarki magazynowej i kooperacji, nowe narzędzia IT). Prowadzona jest także dalsza, dostosowana do obecnych warunków automatyzacja procesów, obejmująca montaż nowoczesnych linii technologicznych oraz robotyzację stanowisk. W ostatnich kwartałach w Grupie wdrożone zostały również dodatkowe działania i przeorganizowane procesy dotyczące kontroli kosztów wytworzenia.

Najważniejsze, że sytuacja w segmencie Energii Elektrycznej stabilizuje się, zaś podjęte zdecydowane działania przynoszą pierwsze widoczne efekty – mówi Tomasz Łątka, Członek Zarządu Apator SA. – Wprowadziliśmy dodatkowe usprawnienia w obszarze naszych procesów wytwórczych. Konsekwentnie pracowaliśmy też nad renegocjacją dotychczasowych umów z klientami, uwzględniającą inflację kosztów w cenach sprzedaży, a także wdrożyliśmy mechanizmy zwiększające elastyczność cen ofertowych – dodaje. – Zmieniamy miks produktowy w segmencie Energii Elektrycznej, koncentrując się na kontraktach o wyższych marżach oraz standaryzujemy ofertę produktową. Intensywnie rozwijamy portfolio urządzeń zabezpieczeniowych, sterujących, wykonawczych oraz aplikacji software’owych do  zarządzania efektywnością energetyczną – coraz szersze zastosowanie na rynku mają nasze rozwiązania dla farm wiatrowych i PV, prowadzimy też pilotażowe wdrożenie magazynu energii, w ramach którego testujemy autorski system do zarządzania energią (EMS). To oczywiście tylko niektóre z naszych działań nakierowanych na wzrost efektywności i poprawę marży. Widzimy już rezultaty podjętych inicjatyw na poziomie wyniku operacyjnego, zaś ich efekty będą mocniej widoczne od wyników 3 kwartału bieżącego roku.

- W ostatnich miesiącach położyliśmy większy nacisk na zwiększanie naszej obecności i umacnianie pozycji na rynkach eksportowych, co zaowocowało rosnącą skalą sprzedaży m.in. do Niemiec, Czech, Hiszpanii. Oczekujemy, że podjęte zdecydowane kroki w zakresie poprawy efektywności operacji, przy realizowanej z powodzeniem ekspansji geograficznej, pozwolą nam poprawić wyniki w kolejnych miesiącach – mówi Arkadiusz Chmielewski, Prezes Zarządu Apator SA. – Bacznie obserwujemy rynek pod kątem zmian transformacyjnych i nowych technologii - koncentrujemy rozwój naszego biznesu na najbardziej perspektywicznych kierunkach, do których należą m.in. pomiar ultradźwiękowy i smart metering w Wodzie i Cieple czy rozwiązania do zarządzania i magazynowania energii z OZE. Poszerzamy też kompetencje segmentu Gazu w związku z naszymi ambicjami wejścia w sektor opomiarowania wodoru i biogazów – podsumowuje Prezes.

- W najbliższych miesiącach zintensyfikujemy również prace nad efektywnością wykorzystania kapitału i jego rotacją. Aktualnie poziom naszego kapitału obrotowego odzwierciedla potrzebę utrzymywania buforu zapasów do realizowanych kontraktów w związku z wydłużonymi leadtime’ami produkcji komponentów oraz trwającymi renegocjacjami cen kontraktowych. Podwyższone stany magazynowe są również przejściowo związane z koniecznością budowy bezpiecznego poziomu zapasu towarzyszącej relokacji zakładu Apator Powogaz. Przejściowe utrzymywanie wysokiego poziomu kapitału obrotowego jest niestety koniecznością, nie pomagają nam również wysokie stopy procentowe, więc to także znalazło odzwierciedlenie w wynikach ostatnich kwartałów. Wydaje się, że w drugiej połowie roku tendencje mogą ulegać zmianie i powinniśmy stopniowo poprawiać rotację kapitału – mówi Małgorzata Mazurek, Dyrektor ds. Finansowych Grupy Apator.

 

Podstawowe dane finansowe

mln zł

1Q 2022

1Q 2021

dynamika

sprzedaż

237,1

224,5

+6%

EBITDA

16,4

70,0

-77%

EBITDA skorygowana*

16,4

35,9

-54%

wynik netto

-3,8

41,4

-

wynik netto skorygowany*

-3,8

13,8

-

 

Przychody głównych segmentów

mln zł

1Q 2022

1Q 2021

dynamika

sprzedaż krajowa

113,1

113,7

-1%

sprzedaż zagraniczna

124,0

110,8

+12%

segment Energia Elektryczna

80,9

84,6

-4%

segment Woda i Ciepło

80,7

68,8

+17%

segment Gaz

75,5

71,1

+6%

* za 1Q 2021 EBITDA i zysk netto skorygowane o wpływ zdarzenia jednorazowego, tj. zysku z tytułu sprzedaży nieruchomości

 

Źródło: apator.com