Breaking news
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Z PORTALEM Smart-Grids.pl W 2023 R. WIĘCEJ INFORMACJI: [email protected].

24 listopada 2020 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska. Celem przepisów ustawy było m.in. wdrożenie przepisów dyrektywy rynkowej 2019/944 dotyczących  inteligentnego opomiarowania czy magazynów energii.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

Numer projektu UC17
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Kadencja: IX https://legislacja.gov.pl/projekt/12338803
Kadencja: VIII https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12317354/

 

freeimage_cricavaSystem inteligentnego opomiarowania

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy, wdrożony zostanie m.in. system inteligentnego opomiarowania (Smart Metering) w sektorze elektroenergetycznym. Przewiduje on zainstalowanie inteligentnych liczników pomiarowych (Smart Meters) u odbiorców końcowych, dzięki czemu, będą oni rozliczani za energię elektryczną według rzeczywistego zużycia a nie, jak dotychczas, według prognoz. Odbiorcy końcowi uzyskają także dostęp do swoich danych pomiarowych, a za niewłaściwą jakość dostarczanej energii elektrycznej będzie im przysługiwała automatycznie naliczana bonifikata. Sam pomiar zużycia energii elektrycznej odbywać się będzie bez konieczności fizycznej obecności inkasenta. W celu przesyłania informacji pomiarowych, dotyczących zarówno energii elektrycznej wytworzonej lub wprowadzonej do sieci, jak i pobieranej z sieci, liczniki zdalnego odczytu umożliwią komunikację dwukierunkową z dedykowanym systemem. Liczniki zdalnego odczytu zostaną zainstalowane u co najmniej 80 proc. odbiorców końcowych w terminie do 31 grudnia 2028 r.

Po zmianie ustawy informacje i dane przekazywane będą do Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE). Dzięki CSIRE nastąpi m.in. skrócenie czasu potrzebnego na zmianę sprzedawcy energii i zniesienie barier towarzyszących wchodzeniu na rynek przez nowych sprzedawców. Zarządzanie systemem, w tym przetwarzanie danych ze wszystkich liczników inteligentnych będzie zadaniem Operatora Informacji Rynku Energii (OIRE). Funkcja OIRE zostanie powierzona Operatorowi Systemu Przesyłowego - Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S.A. (PSE S.A.).

Dzięki wprowadzeniu systemu zdalnego odczytu zużycia energii elektrycznej:

 • odbiorcy – głównie w gospodarstwach domowych – będą rozliczani za energię elektryczną zgodnie z rzeczywistym zużyciem, a nie według prognoz;
 • odczyt odbędzie się bez konieczności fizycznej obecności inkasenta;
 • odbiorcy uzyskają dostęp do swoich danych pomiarowych;
 • możliwe będzie automatycznie naliczanie bonifikaty za niewłaściwą jakość dostarczanej energii elektrycznej;
 • skrócony zostanie czas związany ze zmianą sprzedawcy energii;
 • zniesione zostaną bariery dotyczące wejścia na rynek nowych sprzedawców.

Pozostałe rozwiązania

 • Zwiększona zostanie ochrona konsumentów na rynku energii i paliw gazowych poprzez wprowadzenie zakazu zawierania umów przez sprzedawców energii i gazu w formie akwizycyjnej, tzw. „door to door”.
 • Wprowadzono kompleksowe rozwiązania służące rozwojowi magazynów energii – rozwój energetyki rozproszonej i OZE;
 • Usprawniono kontrolę i nadzór na rynkiem energii, paliw gazowych oraz paliw ciekłych.
 • Wprowadzono ułatwienia dla działalności przedsiębiorstw energetycznych, m.in. stworzenie ram prawnych dla funkcjonowania zamkniętych systemów dystrybucyjnych oraz wprowadzenie rozwiązań w zakresie rozliczeń za energię elektryczną zwróconą do sieci trakcyjnej w następnie hamowania pojazdów trakcyjnych.
 • Usprawniona zostanie kontrola i nadzór nad rynkiem energii, paliw gazowych i paliwami ciekłymi;
 • Uporządkowano przepisy w zakresie koncesjonowania czy obowiązek posiadania instrukcji operatora systemu magazynowania przy świadczeniu usług magazynowania na rynku gazu.
 • Przyznano Prezesowi URE kompetencje do uznawania kwalifikacji ww. osób nabytych w państwach członkowski UE, EFTA oraz Konfederacji Szwajcarskiej. Świadectwa będą tracić ważność w terminie 5 lat od dnia ich wydania, co zapewni odpowiednie bezpieczeństwo kwalifikacji ww. osób.

 

Źródło: gov.pl; fot.: freeimage / cricava