Breaking news
Już 06.12.2023 r. w Warszawie porozmawiamy o cyberbezpieczeństwie w energetycze podczas 7. Konferencji „Inteligentna Energetyka”. ZAPRASZAMY! www.inteligentaenergetyka.pl

Informacja w sprawie obowiązków gmin wynikających z ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, w zakresie budowy ogólnodostępnych stacji ładowania i wyznaczenia operatora oraz dostawcy usług ładowania na tych stacjach.

IZCPrezes Urzędu Regulacji Energetyki przypomina, że stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1124, z późn. zm.), dalej zwanej „ustawą o elektromobilności”, na niektórych organach wykonawczych gmin (wójt, burmistrz albo prezydent miasta) spoczywają nowe obowiązki w zakresie rozwoju infrastruktury elektromobilności.

Gminom o liczbie mieszkańców wyższej niż 100 000, w których zostało zarejestrowanych co najmniej 60 000 pojazdów samochodowych, oraz w których co najmniej 400 pojazdów samochodowych przypada na 1000 mieszkańców wyznaczono cel w postaci minimalnej liczby punktów ładowania zainstalowanych w ogólnodostępnych stacjach ładowania. Cel powinien zostać osiągnięty do dnia 31 grudnia 2020 r.

W art. 60 ust. 1 ustawy o elektromobilności określono minimalną liczbę punktów ładowania zainstalowanych do dnia 31 grudnia 2020 r. w ogólnodostępnych stacjach ładowania, która wynosi:

a) 1000 – w gminach o liczbie mieszkańców wyższej niż 1 000 000, w których zostało zarejestrowanych co najmniej 600 000 pojazdów samochodowych i na 1000 mieszkańców przypada co najmniej 700 pojazdów samochodowych;

b) 210 – w gminach o liczbie mieszkańców wyższej niż 300 000, w których zostało zarejestrowanych co najmniej 200 000 pojazdów samochodowych i na 1000 mieszkańców przypada co najmniej 500 pojazdów samochodowych;

c) 100 – w gminach o liczbie mieszkańców wyższej niż 150 000, w których zostało zarejestrowanych co najmniej 95 000 pojazdów samochodowych i na 1000 mieszkańców przypada co najmniej 400 pojazdów samochodowych;

d) 60 – w gminach o liczbie mieszkańców wyższej niż 100 000, w których zostało zarejestrowanych co najmniej 60 000 pojazdów samochodowych i na 1000 mieszkańców przypada co najmniej 400 pojazdów samochodowych.

Obowiązek sporządzenia planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania

Ustawa o elektromobilności określiła harmonogram prac organów wykonawczych gmin przed rozpoczęciem budowy ogólnodostępnych stacji ładowania oraz wdrożeniem programu przyłączania ogólnodostępnych stacji ładowania do systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego.

Zgodnie z tym harmonogramem:

1) w terminie do:

  • 15 stycznia 2020 r. – wójt, burmistrz albo prezydent miasta, na podstawie informacji zgromadzonych w Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych oraz informacji uzyskanych od właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, zobowiązany był sporządzić raport dotyczący punktów ładowania na obszarze gminy zainstalowanych w ogólnodostępnych stacjach ładowania.

Raport zawiera informację o liczbie i lokalizacji ogólnodostępnych stacji ładowania, liczbie i lokalizacji stacji planowanych do wybudowania do dnia 31 grudnia 2020 r. oraz liczbie punktów ładowania brakującej do osiągnięcia minimalnej liczby punktów ładowania - wskazanej w art. 60 ust. 1 na dzień 31 grudnia 2020 r.

  • 15 marca 2020 r. – w przypadku gdy z raportu, o kto rym mowa powyżej wynikało, że nie została osiągnięta minimalna liczba punktów ładowania wójt, burmistrz albo prezydent miasta - opracowuje plan budowy ogólnodostępnych stacji ładowania i przeprowadza konsultacje z mieszkańcami w terminie nie krótszym niż 21 dni.

Plan okres la: (i) liczbę i lokalizację planowanych ogólnodostępnych stacji ładowania z liczbą planowanych do zainstalowania w nich punktów ładowania, z uwzględnieniem mocy każdego z tych punktów oraz (ii) proponowany harmonogram budowy ogólnodostępnych stacji ładowania.

2) projekt planu wójt, burmistrz albo prezydent miasta przekazuje operatorom systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych, na obszarze działania których planowane jest rozmieszczenie ogólnodostępnych stacji ładowania do uzgodnienia. Termin na uzgodnienie projektu planu nie może być krótszy niż 30 dni.

3) operatorzy systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych uzgadniają projekt planu, biorąc pod uwagę moce przyłączeniowe istniejące oraz przewidywane w planie rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię.

4) uzgodniony plan przekazywany jest radzie gminy, która przyjmuje go w drodze uchwały w terminie do 14 dni od dnia jego otrzymania.

5) wójt, burmistrz albo prezydent miasta przekazuje przyjęty plan operatorom systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych, informuje o jego przyjęciu Prezesa URE oraz publikuje ten plan na stronie internetowej obsługującego go urzędu.

6) na podstawie projektu planu przekazanego operatorowi systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, operator ten opracowuje program przyłączania do systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego ogólnodostępnych stacji ładowania przewidzianych w projekcie planu. wójt, burmistrz albo prezydent miasta wyznacza termin na opracowanie tego programu, nie kro tszy niż 30 dni, licząc od dnia przekazania temu operatorowi projektu planu.

Program przyłączania okres la techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia ogólnodostępnych stacji ładowania wskazanych w projekcie planu wraz z przewidywanymi terminami przyłączenia.

7) operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, właściwy ze względu na lokalizację ogólnodostępnej stacji ładowania wskazanej w planie, buduje takie stacje.

Wyznaczenie do pełnienia funkcji operatora ogólnodostępnych stacji ładowania oraz dostawcy usług ładowania

Prezes URE wyznacza, w drodze decyzji, do pełnienia funkcji operatora ogólnodostępnych stacji ładowania oraz dostawcy usług ładowania, przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną, kto re dokonuje sprzedaży energii elektrycznej do największej liczby odbiorco w końcowych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej na terenie gminy, w kto rej ma pełnić funkcję operatora ogólnodostępnych stacji ładowania na wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta miasta (art. 65 ust. 2 ustawy o elektromobilności).

Przepisy ustawy o elektromobilności nie wskazują wprost terminu na Złożenie wniosku o wyznaczenie operatora ogólnodostępnych stacji ładowania oraz dostawcy usług ładowania. Jednakże mając na uwadze określoną w art. 62 tej ustawy procedurę dotyczącą opracowania, uzgadniania i przyjęcia planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania Prezes URE rekomenduje Złożenie takiego wniosku równolegle z formalnym zawiadomieniem o przyjęciu planu, będącego wypełnieniem obowiązku zawartego w art. 62 ust. 10, czyli po uprzednim uzgodnieniu z operatorami systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych, na obszarze działania których planowane jest rozmieszczenie ogólnodostępnych stacji ładowania.

Wniosek o wyznaczenie przedsiębiorstwa energetycznego, kto re będzie pełnić funkcję operatora ogólnodostępnych stacji ładowania oraz dostawcy usług ładowania powinien zawierać, co najmniej:

1) wskazanie obszaru (teren gminy) i miejsc (lokalizacje stacji), w których pełnił będzie funkcję operator ogólnodostępnej stacji ładowania oraz dostawca usług ładowania;

2) informacje na temat przyjęcia przez radę gminy planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania (kopia uchwały), o kto rym mowa w art. 62 ustawy o elektromobilności, wraz z kopią tego planu lub wskazaniem miejsca jego publikacji oraz dokumentacją dotyczącą uzgodnienia planu z operatorami systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych;

3) kopię opracowanego przez operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego programu przyłączania, o kto rym mowa w art. 62 ustawy o elektromobilności;

4) wskazanie operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych działających na obszarze gminy, w tym na obszarze działania których planowane jest rozmieszczenie ogólnodostępnych stacji ładowania;

5) informację o przedsiębiorstwie energetycznym wykonującym działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną, kto re dokonuje sprzedaży energii elektrycznej do największej liczby odbiorco w końcowych przyłączonych do sieci operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych na terenie danej gminy.

Złożenie wniosku nie wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty skarbowej ze względu na objęcie jednostek samorządu terytorialnego zwolnieniem podmiotowym stosownie do art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, z późn. zm.).

Przedkładane kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem na każdej stronie kopii dokumentu. Poświadczenia zgodności z oryginałem może dokonać notariusz albo występujący w sprawie pełnomocnik strony będący adwokatem lub radcą prawnym. Natomiast wyjaśnienia i oświadczenia składane w toku tego postępowania powinny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy.

Źródło: ure.gov.pl, fot.: IZC