Breaking news
Już 06.12.2023 r. w Warszawie porozmawiamy o cyberbezpieczeństwie w energetycze podczas 7. Konferencji „Inteligentna Energetyka”. ZAPRASZAMY! www.inteligentaenergetyka.pl

13 maja 2020 r. wchodzi w życie przyjęta jednogłośnie w Sejmie i Senacie ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Wprowadza ona do polskiego prawa postanowienia tzw. dyrektywy gazowej [1], o której przyjęcie skutecznie zabiegał na forum UE polski Rząd.

Procedowana przez Ministerstwo Klimatu ustawa ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego przepisów znowelizowanej dyrektywy gazowej, przyjętej po dwóch latach starań koalicji państw członkowskich budowanej przez polski Rząd. Jak podkreśla minister Kurtyka przyjęte zmiany pozwalają na stosowanie wobec gazociągów z państw trzecich najważniejszych filarów prawa UE. Oznacza to koniec preferencyjnego traktowania infrastruktury gazowej z państw trzecich i jej funkcjonowania w próżni prawnej.

- Podpisanie ustawy przez Prezydenta RP wieńczy ponad dwuletni okres starań Rządu o ujednolicenie zasad funkcjonowania gazociągów spoza UE. To koniec uprzywilejowania wybranych dostawców i wykorzystywania luk prawnych do utrwalania monopoli w dostawach gazu. Przyjęte regulacje oznaczają jednolite i zgodne z zasadami konkurencji warunki funkcjonowania gazociągów w UE – powiedział Minister Michał Kurtyka.

Przyjęte zmiany ujednolicają ustawową definicję gazociągu międzysystemowego z definicją wynikającą ze znowelizowanej dyrektywy. Zgodnie z nowym brzmieniem wszystkie gazociągi przesyłowe przebiegające przez granicę państwa członkowskiego UE, będą w pełni podlegały europejskim regulacjom.

Ustawa określa również kompetencje transgraniczne Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Nowe uprawnienia Prezesa URE pozwalają mu na udział w postępowaniach toczonych przed innymi organami regulacyjnymi dotyczącymi gazociągów z państw trzecich. W szczególności, ma pełny mandat udziału w postępowaniach o wyłączenie infrastruktury spod przepisów tej dyrektywy, takich jak te ostatnio zaininicjowane przez Nord Stream AG i Nord Stream 2 AG przed niemieckim organem regulacyjnym.

Ustawa nie wpłynie przy tym bezpośrednio na polski system gazowy, ponieważ każda infrastruktura gazowa na terenie Polski już teraz funkcjonuje zgodnie z prawem UE.

- Z wyprzedzeniem wdrażaliśmy wymogi unijne, choćby w zakresie rozdziału własnościowego dla gazociągów przesyłowych, czy stosowania prawa UE do takiej infrastruktury importowej, jak gazociąg jamalski. Również wszystkie polskie projekty dywersyfikacyjne są w pełni podporządkowane regułom europejskim. Jesteśmy w tym zakresie wzorem dla innych państw – zaznaczył minister klimatu.

Nowelizacja zawiera także oczekiwaną przez rynek poprawkę eliminującą wątpliwości interpretacyjne w ustawie o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

Link do ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

[1] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/692 z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniająca dyrektywę 2009/73/WE dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego.

 

Źródło: gov.pl, fot.: freeimage / cricava