Breaking news
Targi ENERGETICS już 17-18 listopada 2020 w Lublinie! Smart-Grids.pl jako patron medialny zaprasza do udziału w wydarzeniu!

Pięciu uczestników przedstawiło najciekawsze rozwiązania w programie GovTech Polska w ramach wyzwania TAURONA, którym jest stworzenie aplikacji pozwalającej na samodzielną ocenę możliwości zainstalowania na dachu domu instalacji fotowoltaicznej. Finał przedsięwzięcia i wyłonienie laureata nastąpi już w tym kwartale.

Pięciu uczestników przedstawiło najciekawsze rozwiązania w programie GovTech Polska w ramach wyzwania TAURONA, którym jest stworzenie aplikacji pozwalającej na samodzielną ocenę możliwości zainstalowania na dachu domu instalacji fotowoltaicznej. Finał przedsięwzięcia i wyłonienie laureata nastąpi już w tym kwartale.

Wyzwanie TAURONA polega na stworzeniu systemu i aplikacji oceniającej możliwość i potencjał montażu instalacji fotowoltaicznej (PV). Chodzi o rozwiązanie, które nie będzie wymagało od użytkownika wiedzy specjalistycznej związanej z konstrukcją dachu czy też usytuowaniem budynku względem stron świata. Do wyzwania TAURONA w obecnej edycji Programu zgłosiło ok. 50 potencjalnych wykonawców.

Obecnie konkurs jest na półmetku drugiego etapu, w którym ocenie podlegać będzie pierwszy działający prototyp aplikacji. Oceniana będzie czytelność i intuicyjność projektu interface'u, precyzja działania narzędzia w zakresie typowania dostępnej powierzchni dachu nieruchomości oraz koszt utrzymania aplikacji po jej wdrożeniu.

- Liczymy, że zwycięskie rozwiązanie uda się wdrożyć, co w efekcie wpłynie na zwiększenie liczby instalacji PV na prywatnych nieruchomościach. Z pewnością przyczyni się to również do zwiększenia świadomości dotyczącej OZE – powiedział Paweł Poneta, p.o. dyrektor wykonawczy ds. badań i rozwoju w TAURON Polska Energia. – Wykonawcy, którzy przeszli do ostatniego etapu, przedstawili prace konkursowe charakteryzujące się wysokim poziomem merytorycznym i oryginalnością rozwiązania. Obecnie walczą oni o wygraną, jaką jest możliwość podpisania umowy z TAURONEM na  wdrożenie autorskiego projektu – dodaje Paweł Poneta.

Rezultatem działań podjętych w ramach przedsięwzięcia ma być zwiększenie udziału energii uzyskiwanej z OZE, w szczególności z ogniw fotowoltaicznych, w całkowitym bilansie energetycznym. Projekt prowadzi do zwiększenia świadomości społeczeństwa w zakresie OZE i korzyści finansowych wynikających z użycia tej technologii, jak również jej wpływu na zmniejszanie emisji CO2 powstającego przy konwencjonalnym procesie produkcji energii elektrycznej.

Program GovTech Polska ma na celu umożliwienie współpracy ministerstwom, samorządom, a także spółkom Skarbu Państwa ze startupami i małymi przedsiębiorstwami, które mogą zostać wyłonione jako docelowi wykonawcy zadań przygotowanych przez zleceniodawców.

 

Opracowanie systemu i aplikacji oceniającej możliwości i potencjał instalacji PV

 • pula nagród: 35 000,00 zł brutto
 • maksymalny budżet wdrożenia: 369 000,00 zł brutto

Funkcjonowanie dziś, opis potrzeby

Obecnie na rynku dostępnych jest wiele kalkulatorów umożliwiających określenie potencjału instalacji fotowoltaicznych. Każde z dostępnych rozwiązań obarczone jest dosyć dużymi niedokładnościami obliczeniowym i przede wszystkim wymaga bardzo dużej wiedzy technicznej użytkownika w odniesieniu do obiektu, na którym ma zostać zabudowana instalacja. Sytuacja ta powoduje, że użytkownicy zniechęcają się do tego typu rozwiązania, a jeżeli nawet z nich skorzystają to mają małe zaufanie do otrzymanych w wyniku kalkulacji wyników.

Oczekiwana zmiana

Budowa wiarygodnego i przyjaznego dla użytkownika narzędzia, które będzie w jak najmniejszym stopniu angażować użytkownika w proces zbierania danych na temat obiektu/nieruchomości, na której ma zostać zabudowana instalacja PV. Chcielibyśmy aby projektowane oprogramowanie korzystało z jak największej ilość danych dostępnych w internecie zarówno tych bezpłatnych jak i płatnych. Zebrane dane w odniesieniu do podanego przez użytkownika adresu nieruchomości pozwalałyby w prowadzonych analizach ekonomicznych i technicznych uwzględnić wszystkie kluczowe parametry z punktu widzenia budowy instalacji PV. Liczymy na to, że to narzędzie wpłynie na podniesienie świadomości ekologicznej obywateli i w sposób zdecydowany zwiększy udział energii odnawialnej w całym wolumenie produkcyjnym.

Wymagania funkcjonalne

 • automatyczna identyfikacja nieruchomości po adresie lub numerze działki,
 • automatyczna identyfikacja zabudowań na nieruchomości,
 • automatyczna identyfikacja nieruchomości względem kierunków świata,
 • automatyczna identyfikacja całkowitej powierzchni dachu z uwzględnieniem kąta jego nachylenia,
 • automatyczna identyfikacja całkowitej powierzchni dachu dostępnej do zainstalowania  standardowych  PV  o standardowych wymiarach (165x99) z uwzględnieniem przeszkód (kominy, okna, wykusze, anteny),
 • automatyczna identyfikacja elementów wpływających na zacienienie połaci dachu,
 • automatyczne rozmieszczania paneli PV  o standardowych wymiarach (165x99) na dostępnej połaci dachowej,
 • automatyczne przeliczenie określenie sumarycznej mocy paneli PV możliwej do zainstalowania,
 • określenie produktywności paneli PV  z uwzględnieniem kąt nachylenia, kierunku świata, mocy zainstalowanej, zacienienia,
 • interakcja z użytkownikiem odnośnie zużycia energii:
  • opcja 1: średnie zużycie: numer faktury, kwota faktury
  • opcja 2: średnie zużycie podane przez użytkownika (w PLN lub kWh)
  • opcja 3: średnie zużycie jako standardowy profil dla danej ilości osób w gospodarstwie domowym
 • określenie wartości mocy potrzebnej do zainstalowania żeby się zbilansować w ciągu roku z uwzględnieniem procentów i współczynnika nierównoczesności,
 • kalkulacja opłacalności inwestycji z punktu widzenia użytkownika,
 • generowanie rekomendacji oraz raportu dla klienta: możliwość zbilansowania zużycia energii elektrycznej, wpływ na rachunek, sugestia innych opcji: instalacja PV na budynku gospodarczym lub gruncie,
 • po oszacowaniu potencjału instalacji PV powiadomienie użytkownika o konieczności weryfikacji mocy swojego przyłącza energetycznego (może się okazać, że może zainstalować więcej mocy niż jego przyłącze może odebrać).

Zamawiający nie zakłada angażowania się w merytoryczną część Konkursu związaną z doborem instalacji fotowoltaicznej. Zakładamy, że elementem wyzwania będzie zarówno koncepcja funkcjonowania narzędzia jak i jego wykonanie.

W II etapie zakłada się integrację z projektowanym systemem pozyskiwania informacji z systemów bilingowych o rocznym zużyciu energii przez użytkownika.

Użytkownicy i oczekiwana przez nich funkcjonalność podstawowa

Użytkownik odwiedzający stronę
 • wprowadzanie adresu nieruchomości lub zarysowanie na mapie,
 • możliwość edycji danych odnośnie powierzchni i kąta nachylenia dachu przez użytkownika,
 • możliwość edycji dostępnej powierzchni dachu przez użytkownika,
 • możliwość edycji elementów zacieniających przez użytkownika,
 • pobranie informacji o opłacalności inwestycji.

 

Źrodło: media.tauron.pl, konkursy.govtech.gov.pl