Breaking news
Anna Moskwa nowym ministrem klimatu i środowiska

Trzecia rewolucja przemysłowa nadchodzi wielkimi krokami. Coraz częściej słyszymy o wodorze i możliwości jego zastosowania w rozwiązaniu problemów związanych z postępującymi niebezpiecznymi zmianami klimatu. Każdy, kto obserwuje trendy rynkowe, zdaje sobie sprawę z tego, że technologie wodorowe to nie tylko droga do osiągnięcia neutralności klimatycznej, ale także realne szanse związane z budowaniem biznesu opartego o innowacje. Niejeden zastanawia się więc, jak stać się częścią globalnej transformacji, a przede wszystkim, jak sfinansować swoje działania w tym kierunku.

 

Izabela Żylińska

 

Wodór paliwem przyszłości

94% globalnej produkcji wodoru pochodzi z paliw kopalnianych. W trakcie pozyskiwania tzw. szarego wodoru, na 1 kg tego paliwa do atmosfery emitowane są 2 kg dwutlenku węgla. W drodze elektrolizy, z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych, czyli w całkowicie bezemisyjny sposób, na świecie wytwarza się jedynie 4% wodoru. A to właśnie ten zielony wodór jest jedyną drogą transformacji energetycznej, która wiedzie do zatrzymania zmian klimatycznych.

Niemniej, bez względu na to, o jakim wodorze mówimy – konwencjonalnym czy czystym – każdy będzie odgrywał ogromną rolę w dalszym rozwoju biznesu. Niezależnie od segmentu, w którym zostanie zastosowany, spowoduje transformację gospodarek wszystkich państw, a tym samym całej światowej społeczności. Wodór może być bowiem używany jako surowiec, paliwo lub jako nośnik i magazyn energii.

 

Jesteśmy gotowi na rewolucję

Obecnie wymienia się trzy sektory gotowe na wodorową rewolucję. Energetyka, transport i przemysł już dziś wykorzystują nieliczne rozwiązania wodorowe, wypatrując kolejnych, sprawdzonych, a przede wszystkim działających na szeroką skalę. Jednak zanim powstanie „nowe”, niezbędna jest budowa gospodarki wodorowej rozumianej jako technologie wytwarzania, magazynowania, dystrybucji i wykorzystania wodoru [1].

Stworzenie dobrej sieci magazynowania i dystrybucji wodoru stanowi ogromne, strategiczne wyzwanie dla budowania gospodarki państwowej opartej na zasobach własnych – podkreśla Anna Rozkosz, Business Development Director CEE, Water2H2. – Innowacyjna sieć dystrybucji pozwala na szybkie i ekonomiczne przesyłanie zielonego gazu na duże odległości, co umożliwi lokalnym producentom wodoru sprzedaż w warunkach konkurencyjności. Magazynowanie wodoru zapewni bezpieczeństwo energetyczne oraz możliwość zagospodarowania energii w dłuższej perspektywie czasowej. Jest więc kluczowe dla polskiej gospodarki. Dzięki niemu zostaną utworzone regiony samowystarczalne energetycznie przy jednoczesnym pobudzeniu lokalnych zasobów gospodarczych do budowania ekosystemów opartych na gospodarce wodorowej – dodaje.

Nie zapominajmy, że dla rozwoju i budowy instalacji do produkcji zielonego wodoru w Polsce bardzo ważne są kontrakty na odbiór tego wyprodukowanego wodoru – dodaje Matt Soltysiak, Managing Partner, SES Hydrogen S.A. z Grupy Sescom S.A. – Tylko w przypadku instalacji, których pełne moce produkcyjne będą odbierane, warunki komercyjne będą rynkowe i atrakcyjne dla odbiorców. Budowanie instalacji, które lokalnie byłyby w stanie spełniać potrzeby wielu odbiorców będą napędzały tempo wdrażania technologii wodorowych w Polsce oraz staną się bodźcami rozwojowymi stymulującymi dalszy rozwój tych technologii.

 

Polska posiada duży potencjał wodorowy

W opublikowanej w listopadzie 2018 r. strategii „Czysta planeta dla wszystkich. Europejska długoterminowa wizja strategiczna dobrze prosperującej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki” przewiduje się, że do 2050 r. poziom wodoru w koszyku energetycznym Europy wzrośnie z około 2% do 13–14% [2]. Pomoże to zrealizować cel zapisany w Europejskim Zielonym Ładzie (Green Deal), jakim jest osiągnięcie przez Europę neutralności klimatycznej do 2050 r.

Obecnie Polska zajmuje 5. miejsce w globalnym rankingu producentów wodoru [3]. Rocznie z paliw kopalnych wytwarzamy ok. 1 mln ton tego pierwiastka. Wodór wykorzystują głównie rafinerie i zakłady chemiczne. Ze względu na fakt, że produkowany w Polsce wodór jest wodorem szarym, trudno dziś mówić o naszym realnym udziale w transformacji energetycznej zmierzającej do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Ta sytuacja ma szansę zmienić się wraz z kolejnymi inwestycjami związanymi z budową ekosystemu produkcji zielonego, bezemisyjnego wodoru.

W Polsce produkowany jest głównie szary wodór, który w nadchodzącej rewolucji przemysłowej nie będzie odgrywał żadnej roli. Nasz kraj musi więc podjąć na masową skalę inwestycje w infrastrukturę do produkcji zielonego wodoru z OZE. Obecnie nasza spółka, jak i inne podmioty w Polsce, rozpoczęła zakrojone prace w tym obszarze – komentuje Matt Soltysiak, Managing Partner, SES Hydrogen S.A. z Grupy Sescom S.A. – W celu poprawienia pozycji naszego kraju, Polska powinna stworzyć przyjazny ekosystem do wdrażania zielonych technologii. Wtedy będzie istniała duża szansa, że zostanie ważnym graczem na światowym rynku produkcji wodoru.

 

Wsparcie ze strony regulacji prawnych

Budowa ekosystemu wodorowego wymaga nie tylko dostępności nowoczesnych technologii, ale także współpracy podmiotów prywatnych i publicznych zaangażowanych transformację energetyczną. Aby było to możliwe, niezbędne jest przygotowanie i wdrożenie regulacji prawnych wspierających te działania. Mając to na uwadze, 8 lipca 2020 r. Komisja Europejska ogłosiła „Strategię w zakresie wodoru na rzecz Europy neutralnej dla klimatu”. Dokument jest spójny z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu i stanowi jeden z istotniejszych projektów dla tworzonej unijnej polityki energetycznej. Dzięki wykorzystaniu wodoru, Unia Europejska (w tym Polska) będzie mogła stać się nowoczesną, zasobooszczędną i konkurencyjną gospodarką. Największą rolę w dekarbonizacji odegra wodór produkowany przy wykorzystaniu OZE.

W Polsce również trwają prace nad wdrożeniem prawa wspierającego budowę przemysłu wodorowego. Obecnie procedowana jest „Polska Strategia Wodorowa do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.” (dalej: Polska Strategia Wodorowa, PSW). Dokument stanowi część szerszych działań rządu w zakresie wsparcia technologii wodorowych, takich jak [5]:

 • Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.),

 • Krajowy plan na rzecz energii i klimatu,

 • Polityka energetyczna Polski do 2040 r. – strategia rozwoju sektora paliwowo-energetycznego,

 • Krajowe Ramy Polityki Rozwoju Infrastruktury Paliw Alternatywnych.

 

Polska Strategia Wodorowa

Technologie wodorowe to kluczowy projekt Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Kierunek ten potwierdza „Polska Strategia Wodorowa”, którą Rada Ministrów planuje przyjąć w III kwartale 2021 r. Głównym założeniem dokumentu jest stworzenie krajowej gałęzi gospodarki wodorowej, a tym samym budowanie niezależności energetycznej Polski. Umożliwi to przede wszystkim rozwój rodzimych patentów i technologii wodorowych oraz ich wykorzystanie na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej i utrzymania konkurencyjności polskiej gospodarki. Do realizacji rządowych planów niezbędne jest osiągnięcie sześciu kluczowych celów:

 • Cel 1 – wdrożenie technologii wodorowych w energetyce.

 • Cel 2 – wykorzystanie wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie.

 • Cel 3 – wsparcie dekarbonizacji przemysłu.

 • Cel 4 – produkcja wodoru w nowych instalacjach.

 • Cel 5 – sprawna i bezpieczna dystrybucja wodoru.

 • Cel 6 – stworzenie stabilnego otoczenia regulacyjnego.

Łącznie przewidzianych zostało 40 działań, które pomogą wykonać powyższe cele i umożliwią wykorzystanie rodzimego potencjału technologicznego, naukowego i badawczego w zakresie nowoczesnych technologii wodorowych [6].

PSW przewiduje, że wodór (zwłaszcza czysty, wytwarzany przy użyciu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych) będzie odgrywał istotną rolę w przemyśle, transporcie, energetyce i ciepłownictwie. Projekty, w jakich ma być stosowany to przede wszystkim: autobusy, układy poligeneracyjne (równoległe wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła) w budynkach, magazynowanie energii na potrzeby systemu elektroenergetycznego [7]wodor3 730

Wodór kluczowym kierunków rozwoju polskich firm

Zarówno prawo unijne, jak i polskie, roztaczają przed dostawcami technologii wodorowych nową, ciekawą perspektywę biznesową. Dobrze poprowadzone działania przyniosą nie tylko korzyści finansowe dla uczestników trzeciej rewolucji przemysłowej. Najistotniejszą konsekwencją będzie zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego państw członkowskich Unii Europejskiej oraz poprawa stanu środowiska.

Wskazane zalety rozwoju biznesu wodorowego zauważyło wiele polskich spółek. Grupa Sescom oraz jej Prezes Sławomir Halbryt już w zeszłej dekadzie zidentyfikowali technologie wodorowe jako jeden z kluczowych kierunków rozwoju Grupy w przyszłości. Zdaniem Sescom prace nad technologiami produkującymi i wykorzystującymi zielony wodór są odpowiedzią na zmiany klimatyczne i rosnącą potrzebę zrównoważonego rozwoju. Wiążą się tym samym z transformacją na rynku energetycznym. Mając to na uwadze, w 2021 r. z Grupy Sescom wyodrębniono dedykowaną wodorowi spółkę SES Hydrogen S.A. Celem była komercjalizacja przedsiębiorstwa posiadającego ponad 10-letnie doświadczenie w obszarze technologii wodorowych. Wiedza ta przełożyła się na uzyskanie praw licencyjnych do trzech patentów oraz jeden wynalazek objęty zgłoszeniem o udzielenie patentu. Spółka rozwija obecnie produkty elektrolizerów alkalicznych służących do produkcji wodoru, jak i kotłów wodorowych, które można wykorzystać w ciepłownictwie.

 

Rozwijać nowe technologie? Ale za co?

SES Hydrogen zamierza w najbliższym czasie oferować na rynku polskim rozwiązania produkujące wodór na użytek transportu publicznego oraz transportu morskiego. Projekty rozwojowe SES Hydrogen finansuje ze środków własnych Grupy Sescom. Wykorzystywane są także różnego rodzaju instrumenty finansowe zarówno na poziomie krajowym, regionalnym, jak i unijnym. Takie wielopłaszczyznowe podejście pozwala spółce zwiększyć tempo komercjalizacji produktów na rynku.

Obecnie Sescom jest po pozytywnej ocenie fiszki projektowej w programie „Nowa Energia” NFOŚiGW, z której finansowane byłoby postawienie trzech stacji tankowania wodorem dla autobusów oraz aut osobowych w Polsce – mówi Matt Soltysiak. – W trakcie oceny w ramach Krajowego Planu Odbudowy jest także projekt Nepthyne, gdzie finansowana byłaby instalacja 1 MW do produkcji zielonego wodoru w ramach off-shorowej farmy wiatrowej. Wytworzony wodór zasilałby statki serwisowe napędzane właśnie tego typu paliwem.

Przedstawiciel polskiego dostawcy technologii wodorowych podkreśla, że spółka planuje składać kolejne wnioski w ramach różnych dostępnych instrumentów na rynku. Zwłaszcza, że z uwagi na ogromne koszty wdrażania instalacji wodorowych, jak i koszty wymagane do odpracowania długu technologicznego wobec podmiotów zagranicznych, dofinansowania regionalne, krajowe czy europejskie będą mocno pomagały firmom dołączyć do rynku.

 

Nowoczesnych, rodzimych rozwiązań za mało

Jak z punktu widzenia dostawcy rozwiązań wodorowych, jakim jest SES Hydrogen, wygląda aktualnie dostępna w naszym kraju oferta tego typu technologii?

Bądźmy szczerzy – obecna polska propozycja technologii wodorowych w stosunku do rozwiązań dostępnych na rynku zagranicznym jest uboga. Niemniej posiadamy parę podmiotów, których asortyment w najbliższym czasie może stać się konkurencyjny – podkreśla Matt Soltysiak z SES Hydrogen i dodaje: – W Polsce wciąż brakuje regulacji dotyczących wdrażania technologii wodorowych. Z uwagi na niepewność co do możliwości ich późniejszej komercjalizacji, wpłynęło to znacząco na dotychczasowy poziom inwestycji rodzimych firm w ich rozwój.

Przedstawiciel SES Hydrogen wskazuje, że już dziś polski klient, w zależności od reprezentowanej przez niego branży, może otrzymać ciekawe propozycje rozwiązań od paru lokalnych podmiotów. Jednak więcej ofert odpowiadających ich oczekiwaniom, przedsiębiorcy uzyskają za granicą.

Są obszary, jak autobusy wodorowe, gdzie Polska przoduje pod względem produktów już dostępnych dla klientów. Nie oznacza to, że nie są one też kupowane za granicą. W obszarach samej produkcji wodoru w procesie elektrolizy, nasza firma SES Hydrogen (oraz kilka innych podmiotów) przygotowuje produkty, które będą konkurencyjne dla klientów. Niemniej wejście tych produktów na rynek jeszcze nie odbyło się – komentuje Matt Soltysiak. – Do roku 2050 r. nasi klienci muszą podjąć pierwsze, bardzo ważne i kosztowne decyzje inwestycyjne. Na całe szczęście nie muszą wprowadzać daleko idących zmian już w najbliższym roku. Zobowiązani są natomiast przedstawić plany, które pozwolą im realizować cele w perspektywie średnio- i długookresowej. Polscy klienci mogą spokojnie opracowywać takie plany (czy to z nami, czy z innymi uczestnikami rynku), gdyż są na trochę wcześniejszym etapie niż podmioty zagraniczne. Z racji tego, terminy wykonania inwestycji pozwalają nam na składanie partnerom biznesowym dobrych i rynkowych ofert.

 

Uzupełnienie polskiej oferty produktowej

Dostarczaniem technologii wodorowych na polski rynek, a tym samym uzupełnieniem obecnej oferty rodzimych producentów, mocno zainteresowane są także przedsiębiorstwa zagraniczne. Już dziś krajowi klienci mogą zapoznać się z portfolio spółki Water2H2 AB z siedzibą w Örebro w Szwecji, która w asortymencie posiada przemysłowe rozwiązania do produkcji zielonego wodoru na cele energetyczne i transportowe. Firma specjalizuje się w dostarczaniu pełnych rozwiązań w technologii wind-to-H2, oferuje projekty spełniające specjalne wymagania klientów oraz buduje instalacje „pod klucz” w systemie EPC oraz EPC M. Water2H2 posiada w stałej ofercie: elektrolizery alkaliczne, PEM, stacje tankowania wodoru oraz technologię reformingu parowego do produkcji wodoru z biogazu i biometanu wraz z pełną infrastrukturą. W ostatnim czasie spółka, wraz z partnerem z Niemiec, z sukcesem zainwestowała w rozwój technologii szybkiej konwersji silników konwencjonalnych na silniki wodorowe. Niebawem oferta zostanie przedstawiona także i polskim klientom.

Water2H2 w ofercie skierowanej do polskiego przemysłu posiada gotowe rozwiązania „pod klucz” w zakresie dostarczenia elektrolizerów alkalicznych i PEM. Polskie firmy i miasta zainteresowane pozyskaniem wsparcia w budowie sieci transportu zeroemisyjnego szwedzka spółka chce zaopatrywać w infrastrukturę stacji tankowania wodoru.

Jako Water2H2 AB otrzymujemy wiele zapytań z Polski. Głównie pochodzą od firm przemysłowych zainteresowanych ofertą dostarczania „pod klucz” technologii wodorowych – wyjaśnia Anna Rozkosz, Business Development Director CEE, Water2H2. – Polscy klienci zaczynają wskazywać konkretne rozwiązania technologiczne, w ramach których technologie wodorowe mają spełniać swoją kluczową rolę w procesach dekarbonizacji czy redukcji śladu węglowego. Zauważamy również zainteresowanie projektami dojrzałymi, gotowymi do wdrożenia w warunkach krajowego otoczenia gospodarczego i biznesowego. Pojawiają się także zapytania o wsparcie realizacji pilotaży mających na celu wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań, czy projektów B+R z użyciem wypracowanego przez Water2H2 na rynkach międzynarodowych wsparcia technologicznego i know-how. Często inspirujemy naszych klientów do wdrożenia nowych rozwiązań umożliwiających sprawne działanie czy poprawę ich konkurencyjności w warunkach nowej polityki Fit for 55 oraz dekarbonizacji transportu – dodaje.

 

Finalny wybór technologii zależy od klienta

Water2H2 podkreśla, że jest otwarte na współpracę i słuchanie polskich klientów. Technologie dostawcy są dojrzałe, ugruntowane i skalowalne, ale to partnerzy biznesowi decydują, jakie rozwiązania są dla nich najkorzystniejsze i ekonomicznie uzasadnione. Dlatego też dla spółki ważne są pytania i potrzeby naszego krajowego rynku, zwłaszcza, że są one odmienne od warunków, np. rynków skandynawskich.

W swoim portfolio posiadamy skalkulowane projekty, a nasze doświadczenie zostało wypracowane przez lata w różnych warunkach rynkowych. To wszystko może być dużym atutem dla polskiego klienta. Współpraca z nami może poszerzyć plany inwestycyjne o nowe rozwiązania oparte o local content i krajowych partnerów, np. dla formuły EPC – mówi Anna Rozkosz. – Jesteśmy otwarci na różne formy kooperacji. W mojej opinii ważne jest wykorzystanie już gotowych rozwiązań. Widzimy jednak, że czasami firmy potrzebują nowego rozwiązania, które wykorzystuje nasze doświadczenie techniczne. Wypracowanie własnych, innowacyjnych projektów na bazie doświadczeń innych może spowodować szybki wzrost gospodarczy i tym samym szybsze działanie w świecie, który jest coraz bardziej konkurencyjny i profesjonalny. Istotne jest to zwłaszcza w warunkach galopujących cen CO2. Takie podejście umożliwia wypracowanie innowacji czy nowych patentów technologicznych w kraju.

 

wodor2 730

 

Potrzeby finansowe wodoru są ogromne

Rozwój technologii wodorowych, ich zakup i bieżące utrzymanie wymagają niemałego finansowania. W najbliższych latach Unia Europejska chce wydać ponad 400 mld euro na projekty wodorowe. Taka kwota do rozdysponowania daje państwom członkowskim UE dużą szansę na budowę kompetencji i rynku wodorowego. Podmioty uczestniczące w rewolucji będą mogły liczyć na wsparcie w formie dotacji i preferencyjnych pożyczek.

Zgodnie z wyliczeniami autorów projektu „Polskiej Strategii Wodorowej” do 2025 r. realizacja celów związanych z wdrożeniem technologii wodorowych w energetyce i transporcie oraz z zapewnieniem planowanej produkcji wymagać będzie ok. 2 mld zł. W perspektywie 2030 r. szacuje się, że koszty związane z inwestycjami w elektrolizery sięgną ok. 9 mld zł, zakup kolejnych autobusów to ok. 4,4 mld zł, natomiast stacji tankowania – ok. 1,2 mld zł [1].

 

Prawie 0,5 bln euro do rozdysponowania

W Polsce projekty wodorowe zostaną wsparte finansowaniem ze środków UE i krajowych. Szacuje się, że w budżecie UE na budowę gospodarki wodorowej przeznaczone jest prawie 0,5 bln euro. Beneficjenci mają do dyspozycji takie instrumenty, jak: Mechanizm Sprawiedliwej Transformacji, Wieloletnie Ramy Finansowe, NextGenerationEU, Connecting Europe Facility (Łącząc Europę), InvestEU czy CohesionPolicy. Możliwe jest także uzyskanie dotacji (nawet do 100% kosztów związanych z rozwojem i wprowadzaniem nowoczesnych technologii wodorowych) w ramach programu European Partnership For Clean Hydrogen (Horyzont Europa). Co więcej, w związku z tym, że wodór został uznany za Ważny Projekt Stanowiący Przedmiot Wspólnego Europejskiego Zainteresowania (Important Projects of Common European Interest, IPCEI), istnieje okazja otrzymania pomocy publicznej również i z tego mechanizmu [1, 8].

Warto w tym miejscu wskazać także program ELENA (European Local Energy Assistance), realizowany przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i finansowany z programu Horyzont Europa. Instrument pozwala bowiem sfinansować do 60–70% kosztów rozwoju przez samorządy zeroemisyjnego publicznego transportu zbiorowego napędzanego wodorem [9].

 

Ciekawe propozycje krajowego finansowania

W związku z tym, że obecnie w Polsce przedsięwzięcia wodorowe konkurują z projektami informatycznymi czy chemicznymi o krajowe dofinansowanie, „Polska Strategia Wodorowa” rekomenduje stworzenie programów wspierających tylko i wyłącznie aktywności przedstawione w PSW. Dokument wskazuje działania, jakie zaplanowano w celu sfinansowania realizacji jego założeń i są to:

 1. Ustanowienie programu wieloletniego na rzecz wspierania rozwoju technologii wodorowych – na podstawie art. 136 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – rzędu 100 mln zł rocznie w latach 2022–2026.

 2. Uruchomienie programów wspierających badania i rozwój w dziedzinie technologii wodorowych, w tym: uruchomienie od 2021 r. Programu Wsparcia Technologii Wodorowych NCBR obejmującego m.in.:

 • Wsparcie finansowe i organizacyjne studiów wykonalności przemysłowych dolin wodorowych w ramach budowy przemysłowych procesów o obiegu zamknięty.

 • Opracowywanie i sukcesywne ogłaszanie programów finansowania badań w całym zakresie gospodarki wodorem, w oparciu o wyodrębniony fundusz programu POIR+ oraz środki krajowe. Przewidywana wartość tego funduszu to 1 mld zł.

 1. Uruchomienie programów wspierających rozwój technologii wodorowych:

 • Uruchomienie w 2021 r. pożyczkowego Programu „Nowa Energia” NFOŚiGW – szacunkowy budżet komponentu wodorowego – do 600 mln zł.

 • Uruchomienie w 2021 r. Programu „Zielony transport publiczny” (Faza I) NFOŚiGW – szacunkowy budżet komponentu wodorowego – ok. 320 mln zł.

Dofinansowanie inwestycji wodorowych w formie dotacji o łącznej wysokości 800 mln euro zaproponowano także w przesłanej do Komisji Europejskiej wersji Krajowego Planu Odbudowy. W przygotowaniu są również dwa kolejne programy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: „Wodoryzacja gospodarki” i „Wsparcie infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury tankowania wodoru”.

Powstaje więc pytanie, czy polskie przedsiębiorstwa powinny skupić się na pozyskiwaniu funduszy z dotacji UE czy powinny uczestniczyć w programach krajowych?

Stare powiedzenie mówi, kto szybko daje, dwa razy daje. Nie koncentrowałbym się na perspektywie źródła, choć na pewno środki grantowe kuszą bardziej, niż środki zwrotne, z wyższym kosztem pieniądza. Istotne pytanie to raczej, kiedy te środki będą dostępne, bo to określa realność szans w gospodarce wodorowej – mówi Michał Siedlecki, p.o. Dyrektora, Biuro Finansowania Projektów Ekologicznych, Bank Ochrony Środowiska S.A. – Perspektywa przedsiębiorstwa to niższe koszty energii, szczególnie w branżach energochłonnych, perspektywa JST to niższe wydatki na transport, a zatem trzeba się skupić na realnych wyzwaniach i ich rozwiązaniach technicznych, bo „pieniądze” same znajdą dobry projekt, pod warunkiem, że taki zostanie przygotowany.

 

Rola banków w rewolucji wodorowej

Komercjalizacja projektów proekologicznych, finansowanie innowacyjnych rozwiązań, które pozwolą sprostać wyzwaniom roku 2050, zapisanych w Green Deal, to szanse na rozwój biznesu w przyszłości, ale szanse, które należy dostrzegać już dziś. Wartą uwagi przedsiębiorców poszukujących możliwości finansowania prowadzonych projektów wodorowych jest więc oferta kredytowa banków. Instytucje te coraz chętniej angażują się w wspieranie działań prośrodowiskowych, stając się dla biznesu godnym zaufania partnerem.

BOŚ Bank od ponad 30 lat wspiera zielone inwestycje udzielając kredytów, wspierając wiedzą i doświadczeniem. Zarząd, jak i eksperci, szczególnie ci związani z projektami ekologicznymi w naszym Banku, widzą w wodorze przyszłość – podkreśla Michał Siedlecki. – Jako jeden z nielicznych banków w Polsce, a zapewne i w Europe, w swoich szeregach kadrowych posiadamy Głównych Ekologów, Ekspertów, Inżynierów, Doktorów nauk z zakresu ekologii. To właśnie między innymi dzięki tym specjalistom mamy niezbędną wiedzę branżową i śledzimy wszystkie informacje związane z rozwojem technologii z wykorzystaniem wodoru zarówno dla przemysłu, transportu, jak i energetyki. Widzimy potencjał również w zastosowaniu wodoru w specjalistycznych branżach, jak gospodarka odpadami czy oczyszczalnie ścieków. Ciekawym pomysłem jest także wykorzystanie biomasy w instalacjach wodorowych.

Bank Ochrony Środowiska już dziś proponuje swoim klientom, zarówno indywidulanym, jak i mirko i makro przedsiębiorstwom, w tym spółkom celowym i JST, kredyty inwestycyjne, obrotowe, pomostowe, linie gwarancyjne. Co istotne, każdy z partnerów może liczyć na wsparcie działu doradczego banku.

Nowa formuła w naszym banku, jaką jest doradztwo komercjalizacyjne, technologiczne i finansowe, może wesprzeć klienta w jego działaniach. W szczególności jest ono niezbędne w tych trudnych i innowacyjnych projektach, jakimi na początku będą na przykład rozwiązania wodorowe – wyjaśnia Siedlecki. – Nasi pracownicy szkolą się, uczestniczą w spotkaniach, w tym międzynarodowych na różnych szczeblach, gdzie pozyskują fachową wiedzę z zakresu zielonej transformacji, w tym wodorowej przyszłości.

 

Podsumowanie

W XXI wieku osiągnięcie neutralności klimatycznej i transformacja energetyczna są jednymi z priorytetów gospodarek na całym świecie. Wyścig, jakim jest trzecia rewolucja przemysłowa, wygrają tylko te państwa i przedsiębiorstwa, które uplasują się na najwyższych miejscach w rankingach technologicznych i ekologicznych. Już dziś Polska ma szansę, aby zająć miejsce na podium wyścigu wodorowego. Nasz kraj posiada bowiem nie tylko wspaniałych, rodzimych inżynierów i firmy technologiczne, ale również zagranicznych partnerów biznesowych chcących podzielić się z polskimi klientami wiedzą i rozwiązaniami.

Skuteczny udział w wyścigu umożliwi naszym przedsiębiorstwom tylko i wyłącznie dobrze przygotowane i rozsądnie wykorzystane finansowanie. Innowacja i zmiany na lepsze generują duże koszty, które można pokryć, pozyskując pieniądze z programów unijnych i krajowych. Można również skorzystać z pomocy banków, które dzięki zatrudnianiu najwyższej klasy specjalistów z różnych dziedzin, staną się nie tylko dostawcą funduszy, ale przede wszystkim wartościowym partnerem biznesowym przy projektach wodorowych.

 

Źródło:
[1] Polska Strategia Wodorowa do roku 2030 z perspektywą do 2040 r. – PROJEKT
[2] Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetów Regionów „Strategia w zakresie wodoru na rzecz Europy neutralnej dla klimatu”, COM(2020) 301 final
[3] Gospodarka Wodorowa. Rekomendacje grupy 4
[4] Czysta planeta dla wszystkich. Europejska długoterminowa wizja strategiczna dobrze prosperującej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki, COM(2018) 773
[5] https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r80086714797772,Projekt-uchwaly-Rady-Ministrow-w-sprawie-przyjecia-Polskiej-Strategii-Wodorowej-.html
[6] https://bip.mos.gov.pl/strategie-plany-programy/polska-strategia-wodorowa-do-roku-2030-z-perspektywa-do-2040-r/
[7] https://www.forum-energii.eu/pl/blog/strategia-wodorowa
[8] https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/tax/articles/strefa-ulg-i-dotacji/technologie-wodorowe-droga-do-neutralnosci-klimatycznej.html
[9] https://www.transport-publiczny.pl/mobile/strategia-wodorowa-musi-uwzgledniac-wsparcie-dla-samorzadow-67601.html

 fot. BOŚ

 

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy ARTSMART Izabela Żylińska. Więcej w Regulaminie.
© Artykuł sponsorowany.