Breaking news
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Z PORTALEM Smart-Grids.pl W 2023 R. WIĘCEJ INFORMACJI: [email protected].

1 lutego 2023 r. Departament Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. opublikował informacje o wynikach postępowania na CORE LTE450 i RAN LTE450.

 

Poniżej przedstawiamy informacje o wynikach dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie sektorowych negocjacji z ogłoszeniem pn.

  1. Zakup i wdrożenie komponentów sieci rdzeniowej CORE LTE450 wraz z usługą wsparcia i utrzymania, numer postępowania: POST/PGE/SYS/DZ/00013/2022
  2. Zakup i wdrożenie komponentów sieci radiowej RAN LTE450 wraz z usługą wsparcia technicznego, numer postępowania: POST/PGE/SYS/DZ/00092/2022

wraz z uzasadnieniem faktycznym wyboru.

 

Zobacz także: Informacja z otwarcia ofert na CORE LTE450 i RAN LTE450

 

POST/PGE/SYS/DZ/00013/2022

Zakup i wdrożenie komponentów sieci rdzeniowej CORE LTE450 wraz z usługą wsparcia i utrzymania

Zamawiający poinformował, że w postępowaniu za najkorzystniejszą została uznana oferta, złożona przez Wykonawcę:

Ericsson Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 12, 02-673 Warszawa.

Uzasadnienie faktyczne wyboru: Wykonawca Ericsson Sp. z o.o. złożył jedyną niepodlegającą odrzuceniu ofertę i uzyskał najwyższą liczbę punktów (86,46 pkt)
na podstawie określonych w SWZ kryteriów oceny ofert. Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta jest zgodna z wymaganiami określonymi w SWZ.

 

    Ericsson Sp. z o.o. Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o.
  Nazwa kryterium / Symbol kryterium / Waga kryterium Punktacja przyznana w kryteriach oceny ofert
1 Cena brutto za realizację Zamówienia [KC 67%] 67 Oferta odrzucona na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 2 Ustawy PZP
2 Cena za realizację Usługi Konsultacje Techniczne/Usługa Rozwojowa (za 1MD) [KZD 3%] 3
3 Ocena skalowalności dla LTE [KTL 9%] 9
4 Ocena skalowalności dla IoT [KTI 5%] 4
5 Potencjał wdrożeniowy dla komponentów Platformy EPC i Security Gateway [KPL 9%] 0,66
6 Potencjał wdrożeniowy dla komponentów Platformy IMS [KPI 4%] 0,8
7 Potencjał wdrożeniowy dla Platformy OSS [KPO 3%] 2
  Łączna punktacja przyznana w kryteriach oceny ofert 86,46 Oferta odrzucona

 

POST/PGE/SYS/DZ/00092/202

Zakup i wdrożenie komponentów sieci radiowej RAN LTE450 wraz z usługą wsparcia technicznego

Zamawiający poinformował, że w postępowaniu za najkorzystniejszą została uznana oferta, złożona przez Wykonawcę:

Ericsson Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 12, 02-673 Warszawa.

Uzasadnienie prawne wyboru: art. 239 ust. 1 Ustawy PZP.

 

    Ericsson Sp. z o.o. Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o.
  Nazwa kryterium / Symbol kryterium / Waga kryterium Punktacja przyznana w kryteriach oceny ofert
1 Cena brutto za realizację Zamówienia
[KC - 70%]
70 60,97
2 Potencjał wdrożeniowy dla Stacji
Bazowych LTE [KWL - 8 %]
4,83 7,5
3 Potencjał wdrożeniowy dla Systemu
OSS [KWO - 6 %]
4,2 0
4 Czas naprawy gwarancyjnej Stacji
Bazowej LTE [KGW - 3 %]
0,6 3
5 Technologia LTE-M/NB-IoT w paśmie
B31 [KIOT - 13 %]
13 7
  Łączna punktacja przyznana w kryteriach oceny ofert 92,63 78,47

 

Źródło: gkpge.pl