Breaking news
Targi ENERGETAB już 15-17 września 2020.

Wzrost przychodów ze sprzedaży o 15 proc. r/r (do 15,3 mld zł). EBITDA na poziomie 3,0 mld zł. Stabilne wolumeny dystrybucji i sprzedaży detalicznej energii elektrycznej. Nabycie pięciu farm wiatrowych o łącznej mocy 180 MW. Zwiększenie nakładów inwestycyjnych o 12 proc. (do 2,7 mld zł). Najwyższy capex w segmentach: Dystrybucja (1,3 mld zł) i Wytwarzanie (972 mln zł). Rozszerzenie zakresu prac przy realizacji bloku 910 MW w Jaworznie w celu poprawy parametrów techniczno-środowiskowych i optymalizacji pracy bloku. Zaawansowanie projektu: 96 proc. Bezpieczny poziom wskaźnika dług netto[1]/EBITDA: 2,83x.

(wszystkie dane skonsolidowane za I-III kwartał 2019 r.)

Za nami pierwszy istotny krok w realizacji Zielonego Zwrotu TAURONA. W trzecim kwartale kupiliśmy pięć farm wiatrowych o mocy 180 MW, co pozwoli na wzrost rocznej produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii o ok. 450 GWh. Dzięki tej transakcji podwoiliśmy moce zainstalowane w technologii wiatrowej. Obecnie pracujemy nad kolejnymi projektami, które pozwolą nam zrealizować cele strategiczne, w tym m.in. znaczący wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym Grupy TAURON – mówi Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

– W trzech kwartałach 2019 r. zanotowaliśmy zbliżony do ubiegłorocznego wynik EBITDA, który wyniósł trzy miliardy złotych. Warto wspomnieć, że w kolejnych okresach wyniki Grupy będą wzmacniane przychodami generowanymi przez zakupione farmy wiatrowe oraz od 2020 r. zyskiem generowanym przez nowy blok w Jaworznie – mówi Marek Wadowski, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia ds. finansów. – Cieszę się, że po raz kolejny znaleźliśmy się w gronie liderów komunikacji z rynkiem kapitałowym. W tegorocznej edycji konkursu „The Best Annual Report” otrzymaliśmy po raz trzeci nagrodę „The Best of the Best”, nagrodę specjalną za najlepszy raport zintegrowany oraz wyróżnienie za najlepsze oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego – dodaje Marek Wadowski.

Dane operacyjne

Kluczowe dane operacyjne

J.m.

I-III kwartał 2019 r.

I-III kwartał 2018 r.

Zmiana
(proc.)

III kwartał 2019 r.

III kwartał 2018 r.

Zmiana
(proc.)

Dystrybucja energii elektrycznej

TWh

38,74

38,84

-

12,66

12,83

(1)

Liczba klientów – Dystrybucja

tys.

5 644

5 579

1

5 644

5 579

1

Wytwarzanie energii elektrycznej (produkcja brutto Grupy), w tym:

TWh

10,41

11,90

(13)

3,26

4,35

(25)

wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (biomasa, wiatr, woda)

TWh

0,97

0,69

41

0,29

0,18

61

Wytwarzanie ciepła

PJ

7,14

7,42

(4)

0,73

0,70

4

Sprzedaż ciepła

PJ

9,62

9,69

(1)

0,79

0,75

5

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej przez segmenty: Sprzedaż i Wytwarzanie

TWh

25,02

25,37

(1)

8,00

8,17

(2)

Produkcja węgla handlowego

mln ton

2,94

3,61

(19)

0,69

1,09

(37)

Sprzedaż węgla handlowego

mln ton

2,96

3,54

(16)

0,78

1,04

(25)

Grupa TAURON wyprodukowała w okresie trzech kwartałów 2019 r. 10,4 TWh energii elektrycznej, a rok wcześniej – 11,9 TWh. Zmiana wielkości produkcji była konsekwencją realizacji przyjętej strategii handlowej.

Produkcja z odnawialnych źródeł energii wyniosła niemal 1 TWh i zwiększyła się o 41 proc. wobec poziomu osiągniętego w ubiegłym roku (0,69 TWh). Wzrost ten wynikał z występowania korzystnych warunków wietrznych i hydrologicznych oraz wyższej produkcji jednostek biomasowych.

Sprzedaż ciepła po trzech kwartałach 2019 r. ukształtowała się na poziomie 9,6 PJ i była na zbliżonym poziomie r/r.

W ciągu 9 miesięcy 2019 r. Grupa TAURON dostarczyła łącznie 38,7 TWh energii elektrycznej, co oznacza, że w ujęciu rocznym nie zanotowano zasadniczej zmiany w wolumenie dystrybuowanej energii. W trzecim kwartale 2019 r. liczba klientów Segmentu Dystrybucja przekroczyła 5,6 mln.

Grupa TAURON w trzech kwartałach 2019 r. sprzedała 25 TWh energii do odbiorców końcowych, a w ubiegłym roku 25,4 TWh.

Produkcja węgla handlowego wyniosła 2,94 mln ton i była niższa o 19 proc. r/r m.in. z powodu trudnych warunków geologicznych w ZG Sobieski oraz ZG Brzeszcze. Wolumen sprzedaży węgla w trzech kwartałach 2019 r. wyniósł 2,96 mln ton, co oznacza spadek o 16 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. i wynika z niższej zrealizowanej produkcji.

W okresie trzech kwartałów 2019 r. 47 proc. zapotrzebowania spółek Segmentu Wytwarzanie na węgiel do produkcji energii elektrycznej i ciepła zostało zaspokojone węglem kamiennym z własnych zakładów górniczych Grupy.

Wyniki finansowe

Kluczowe wyniki finansowe
(w mln zł)

I-III kwartał 2019 r.

I-III kwartał 2018 r.

Zmiana
(proc.) 

III kwartał 2019 r.

III kwartał 2018 r.

Zmiana
(proc.) 

Przychody ze sprzedaży i rekompensaty

15 260

13 302

15

4 862

4 476

9

EBIT

1 319

1 306

1

330

351

(6)

EBITDA

3 016

3 057

(1)

808

795

2

Marża EBITDA

19,8 proc

23,0 proc.

(3,2) p.p.

16,6 proc.

17,8 proc.

(1,1) p.p.

Zysk netto

854

855

-

188

286

(35)

Marża zysku netto

5,6 proc.

6,4 proc.

(0,8) p.p.

3,9 proc.

6,4 proc.

(2,5) p.p.

Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej

854

853

-

188

286

(34)

W okresie trzech kwartałów 2019 r. Grupa TAURON zwiększyła o 15 proc. r/r wielkość przychodów ze sprzedaży, które wyniosły 15,3 mld. Wzrost ten został osiągnięty dzięki wyższym przychodom ze sprzedaży energii elektrycznej (wyższe ceny osiągane na rynku hurtowym i detalicznym).

W analizowanym okresie wynik EBITDA wypracowany przez Grupę TAURON przekroczył 3,0 mld zł. Największy udział w EBITDA Grupy TAURON mają: Segment Dystrybucja (66 proc. udziału) z EBITDA w wysokości 2 mld zł oraz Segment Wytwarzanie (22 proc. udziału) z EBITDA na poziomie 666 mln zł.

W ujęciu rocznym zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej był stabilny i wyniósł 854 mln zł.

Po trzech kwartałach 2019 r. marże EBITDA i zysku netto wynosiły odpowiednio 19,8 proc. i 5,6 proc.

Inwestycje

Nakłady inwestycyjne Grupy TAURON w okresie trzech kwartałów 2019 r. wyniosły 2,74 mld zł i były o 12 proc. wyższe w porównaniu z nakładami poniesionymi w analogicznym okresie ubiegłego roku (2,4 mld zł). Było to konsekwencją przede wszystkim zwiększonych nakładów w segmentach Dystrybucja (wzrost o 144 mln zł), Wydobycie (wzrost o 89 mln zł) i Wytwarzanie (wzrost o 63 mln zł).

Łączny capex w segmencie Dystrybucja wyniósł 1,33 mld zł, a największe środki przeznaczone zostały na modernizację i odtworzenie sieci dystrybucyjnej (754 mln zł) oraz budowę nowych przyłączy (487 mln zł).

W segmencie Wytwarzanie największe wydatki związane były z budową bloku o mocy 910 MW w Jaworznie (513 mln zł). Stan zaawansowania prac przy budowie tego bloku wynosi 96 proc., a jego oddanie do eksploatacji nastąpi do 31 stycznia 2020 r.

Zadłużenie i finansowanie

Grupa TAURON utrzymuje stabilną pozycję płynnościową z zagwarantowanym finansowaniem do kwoty 3,8 mld zł. W trzech kwartałach 2019 r. nastąpił wzrost r/r zobowiązań finansowych netto o 13 proc. Wskaźnik dług netto/EBITDA pozostaje na bezpiecznym poziomie 2,83x.

[1] Bez zadłużenia wynikającego z wyemitowanych obligacji podporządkowanych w wysokości 1,96 mld zł