Breaking news
Ruszyliśmy z nową wersją portalu Smart-Grids.pl. ZAPRASZAMY do zapisywania się na nasz Newsletter!
 • freeimageEBITDA na poziomie 957 mln zł, marża EBITDA: 17,5 proc.
 • Przychody ze sprzedaży: wzrost o 3 proc. do 5,5 mld zł
 • 48 proc. wzrost produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych
 • Nakłady inwestycyjne: 940 mln zł. Najwyższy capex w segmentach: Dystrybucja (485 mln zł) i Wytwarzanie konwencjonalne (361 mln zł)
 • Wysoki wolumen produkcji węgla handlowego: 1,18 mln ton
 • Podjęcie działań ograniczających wpływ COVID-19 na działalność Grupy TAURON
 • Wskaźnik dług netto [1]/EBITDA na poziomie 3,27x
 • (wszystkie dane skonsolidowane za pierwszy kwartał 2020 r.)

   

  W pierwszym kwartale 2020 r. osiągnęliśmy dobre wyniki finansowe. Wypracowaliśmy niemal miliard złotych wyniku EBITDA. Coraz większe znaczenie dla wyników całej Grupy ma OZE, którego EBITDA wzrosła o prawie 70 proc. Dlatego też zdecydowaliśmy o odrębnym prezentowaniu tego segmentu w sprawozdaniach finansowych – wyjaśnia Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia. – Czynnikiem, który będzie oddziaływał na wyniki w kolejnych okresach jest epidemia COVID-19. W pierwszym kwartale jej wpływ na działalność Grupy był relatywnie niewielki. Podejmujemy szeroko zakrojone działania zapobiegawcze mające na celu ograniczenie negatywnych skutków obecnej sytuacji – dodaje Filip Grzegorczyk.

  Pomimo trwającej pandemii koronawirusa Grupa TAURON skutecznie pozyskuje finansowanie zewnętrzne. W marcu podpisaliśmy umowę kredytu z konsorcjum banków na 500 mln zł, a pozyskane środki będą wykorzystane na finansowanie ogólnokorporacyjne z wyłączeniem projektów związanych z aktywami węglowymi. Podpisaliśmy również umowę z bankiem SMBC o takiej samej wartości – mówi Marek Wadowski, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia ds. finansów. – Zgodnie z naszymi założeniami pozyskujemy finansowanie Zielonego Zwrotu TAURONA, czego efektem jest zawarcie porozumienia z funduszami PFR dotyczącego wspólnych inwestycji w odnawialne źródła energii, w tym przede wszystkim farmy wiatrowe na lądzie i farmy fotowoltaiczne – dodaje Marek Wadowski.

  Dane operacyjne

  Kluczowe dane operacyjne

  J.m.

  I kwartał 2020 r.

  I kwartał 2019 r.

  Zmiana
  (proc.)

  Dystrybucja energii elektrycznej

  TWh

  13,25

  13,54

  (2)

  Liczba klientów – Dystrybucja

  tys.

  5 675

  5 612

  1

  Wytwarzanie energii elektrycznej (produkcja brutto Grupy), w tym:

  TWh

  3,21

  3,82

  (16)

  Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych

  TWh

  0,57

  0,39

  48

         Produkcja z biomasy

  TWh

  0,11

  0,09

  19

         Produkcja elektrowni wodnych i wiatrowych

  TWh

  0,46

  0,29

  57

  Wytwarzanie ciepła

  PJ

  4,96

  4,76

  4

  Sprzedaż ciepła

  PJ

  6,31

  6,76

  (7)

  Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej przez segmenty: Sprzedaż i Wytwarzanie

  TWh

  8,86

  8,93

  (1)

  Produkcja węgla handlowego

  mln ton

  1,18

  1,26

  (6)

  Sprzedaż węgla handlowego

  mln ton

  0,89

  1,20

  (26)

  W pierwszym kwartale 2020 r. Grupa TAURON dostarczyła łącznie 13,25 TWh energii elektrycznej wobec 13,54 TWh rok wcześniej. Liczba klientów na rzecz których świadczone były usługi dystrybucyjne wzrosła o 63 tys. i wyniosła 5,68 mln.

  W analizowanym okresie jednostki wytwórcze Grupy wyprodukowały łącznie 3,21 TWh energii elektrycznej, o 16 proc. mniej niż w pierwszym kwartale 2019 r. (3,82 TWh). Niższy wolumen produkcji wynikał z prac remontowych bloków klasy 200 MW prowadzonych w związku z ich dostosowaniem do wymogów tzw. konkluzji BAT oraz przyjętej przez TAURON strategii handlowej uwzględniającej warunki rynkowe. Produkcja energii z jednostek biomasowych wyniosła 0,11 TWh, tj. o 19 proc. więcej wobec ubiegłego roku (0,09 TWh).

  W pierwszym kwartale 2020 r. segment Odnawialne Źródła Energii obejmujący wytwarzanie energii elektrycznej w elektrowniach wodnych i farmach wiatrowych wyprodukował 0,46 TWh energii elektrycznej, tj. o 57 proc. więcej w stosunku do ubiegłego roku (0,29 TWh). Wzrost ten wynikał z nabycia, we wrześniu 2019 r., pięciu farm wiatrowych o mocy 180 MW oraz korzystnych warunków wietrznych.

  Produkcja ciepła wzrosła w ujęciu rocznym o 4 proc. do poziomu 4,96 PJ, natomiast jego sprzedaż ukształtowała się na poziomie 6,3 PJ, czyli o 7 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2019 r. Zmiana ta wynikała z wyższych temperatur zewnętrznych i w konsekwencji niższego zapotrzebowania odbiorców.

  W pierwszym kwartale 2020 r. 54 proc. zapotrzebowania spółek segmentu Wytwarzanie konwencjonalne na węgiel zostało zaspokojone surowcem pochodzącym z zakładów górniczych Grupy TAURON.

   

  Wyniki finansowe

  Kluczowe wyniki finansowe
  (w mln zł)

  I kwartał 2020 r.

  I kwartał 2019 r.

  Zmiana
  (proc.)

  Przychody ze sprzedaży

  5 468

  5 313

  3

  EBIT

  474

  745

  (36)

  EBITDA

  957

  1 232

  (22)

  Marża EBITDA

  17,5 proc.

  23,2 proc.

  (5,7) p.p.

  Zysk netto

  161

  536

  (70)

  Marża zysku netto

  3,0 proc.

  10,1 proc.

  (7,1) p.p.

  Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej

  162

  535

  (70)

  W pierwszym kwartale 2020 r. przychody ze sprzedaży Grupy TAURON były o 3 proc. wyższe r/r i wyniosły 5,5 mld zł. Na wzrost przychodów pozytywnie wpłynęły wyższe stawki usług dystrybucyjnych, wyższa produkcja energii elektrycznej zrealizowana przez farmy wiatrowe oraz wzrost wolumenu sprzedaży gazu.

  Grupa TAURON wypracowała blisko 1 mld zł EBITDA. Kluczowe znaczenie dla EBITDA Grupy miał Segment Dystrybucja (684 mln zł), którego udział wyniósł 71 proc. Segment Sprzedaż wypracował wynik EBITDA w wysokości 179 mln zł (19 proc. udział), a Segment OZE – 121 mln zł (13 proc. udział). Marża EBITDA ukształtowała się na poziomie 17,5 proc.

  Grupa zanotowała 162 mln zł zysku netto przypadającej akcjonariuszom jednostki dominującej.

  Inwestycje

  Nakłady inwestycyjne Grupy TAURON w pierwszym kwartale 2020 r. wyniosły 940 mln zł i były o 213 mln zł wyższe w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku. Wzrost capexu był rezultatem wyższych nakładów w segmentach Dystrybucja (wzrost 135 mln zł) i Wytwarzanie konwencjonalne (wzrost o 127 mln zł).

  Największe nakłady zostały poniesione w segmencie Dystrybucja (485 mln zł), z czego największe środki zostały przeznaczone na modernizację i odtworzenie sieci dystrybucyjnej (231 mln zł) oraz budowę nowych przyłączy (226 mln zł). Drugim segmentem, w którym poniesiono istotne nakłady był segment Wytwarzanie konwencjonalne (361 mln zł), w którym inwestycje związane były głównie z budową bloku o mocy 910 MW w Jaworznie (219 mln zł).

  Zadłużenie i finansowanie

  Grupa Kapitałowa TAURON ma zagwarantowane finansowanie do kwoty 1 580 mln zł. W marcu TAURON zawarł umowy kredytów na łączną kwotę 1 mld zł. Pozyskane środki będą przeznaczone na finansowanie ogólnych celów korporacyjnych z wyłączeniem finansowania wszelkich nowych projektów związanych z aktywami węglowymi.

  TAURON zawarł też porozumienie z Polskim Funduszem Rozwoju określające wstępne warunki współpracy w zakresie inwestycji w OZE. Zasadniczym celem inwestycji będą projekty lądowych farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych.

  [1] Bez zadłużenia wynikającego z wyemitowanych obligacji podporządkowanych w wysokości 1,9 mld zł

   

  Źródło: media.tauron.pl, fot.: freeimage / cricava