Breaking news
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Z PORTALEM Smart-Grids.pl W 2023 R. WIĘCEJ INFORMACJI: [email protected]

Szeroka oferta, stabilne postawy biznesu oraz ugruntowana pozycja rynkowa Grupa Apator dały skuteczny odpór pandemii i spowodowały, że - mimo wymagających warunków rynkowych – Grupa prowadziła działalność bez zakłóceń.

  • Rekordowe obroty segmentu Energia Elektryczna (+18% r/r) dzięki bardzo dobrej sprzedaży w kraju (duży kontrakt na Rynek mocy).

  • Odczuwalny nieco większy wpływ pandemii w pozostałych segmentach: po słabszej 2. połowie roku uzyskanie w efekcie niewielkiego wzrostu obrotów w segmencie Gaz (+3% r/r), słabsze o 7% r/r wyniki sprzedaży segmentu Woda i Ciepło.

  • Bardzo dobre wyniki finansowe 1-4Q 2020 wypracowane w trudnych realiach rynkowych: wzrost EBITDA r/r o 4% (do 130,9 mln zł), zysk netto w wysokości 63 mln zł (+14% r/r), przy wyższej o 0,4 p.p. r/r marży netto na poziomie 6,7%.

  • Dynamiczny wzrost sprzedaży krajowej (o 19% r/r), przy niższej dynamice eksportu spowodowanej przejściowymi ograniczeniami sprzedaży na skutek pandemii na głównych rynkach eksportowych.

  • Wysoki poziom przepływów z działalności operacyjnej z korzystnym przełożeniem na bezpieczną sytuację finansową Grupy, która zapewnia terminową spłatę zobowiązań oraz środki na realizację projektów strategicznych i prowadzenie działalności inwestycyjnej.

  • Rekomendacja wypłaty dywidendy z zysku netto za rok 2020 w kwocie 1,20 zł brutto na akcję (w grudniu 2020 r. wypłacono zaliczkę 0,45 zł/akcję).

Rok 2020 jednoznacznie pokazał, że zdywersyfikowany biznes Grupy Apator, szerokie portfolio ofertowe, wypracowane relacje biznesowe w kraju oraz na głównych rynkach eksportowych pozwalają Grupie prowadzić stabilną działalność i wypracowywać solidne wyniki finansowe. Istotne przełożenie na efekty działalności Grupy miały także konsekwentnie prowadzone działania optymalizacyjne, poprawa efektywności, automatyzacja procesów operacyjnych oraz kontrola kosztów.

- Czarne scenariusze się nie ziściły – podsumowuje rok 2020 Mirosław Klepacki, Prezes Zarządu Apator SA. – Dzięki naszej determinacji, przy większym wysiłku głównie po stronie procesów operacyjnych, zbliżyliśmy się do pierwotnie założonych celów. W odniesieniu do założeń strategicznych pandemia nieco nam przeszkodziła, ale efekty naszej pracy są dużo lepsze niż mogło wynikać z prognoz ekonomistów czy nastrojów gospodarczych – dodaje. – W dalszym ciągu koncentrujemy się na zapewnieniu ciągłości realizacji zleceń oraz bezpieczeństwie pracowników i kontrahentów. Opracowaliśmy procedury działania, które zdały egzamin i nadal obowiązują. Dzięki temu pracujemy bez zakłóceń.

apatorSegment Energia Elektryczna

Rekordowe przychody segmentu w 2020 roku na poziomie 444 mln zł (+18% r/r) to przede wszystkim efekt realizacji dostaw dużych wolumenów liczników inteligentnych w ramach kontraktu na tzw. Rynek Mocy. Wartość zrealizowanych w 2020 r. zamówień podstawowych oraz opcji wyniosła 95,2 mln zł, ponadto – w ramach dodatkowych zamówień dla Rynku Mocy – do lutego 2021 roku Apator dostarczał dodatkowe partie liczników na kwotę 23,5 mln zł (z czego około 13 mln zł zaliczono do przychodów 2020 r.). Apator realizował też zwiększone zamówienia liczników na rynek niemiecki, który stanowi jeden ze strategicznych kierunków rozwoju Grupy we wszystkich segmentach i w 2020 r. był drugim największym rynkiem eksportowym Grupy. W konsekwencji sprzedaż liczników ee do Niemiec wzrosła o 8% w porównaniu do roku 2019. Spadek sprzedaży w liniach aparatury łączeniowej, ICT oraz – w nieco większym stopniu w linii systemów sterowania i nadzoru – był związany ze wstrzymywaniem lub przesuwaniem decyzji inwestycyjno-modernizacyjnych przez kluczowych OSD.

W 2020 roku Apator rozwijał ofertę rozwiązań dla rosnącego w Polsce rynku OZE. Wdrożono m.in. system klasy SCADA, dzięki któremu klient może w czasie rzeczywistym obserwować pracę źródeł OZE, monitorować podstawowe parametry, a także śledzić najważniejsze współczynniki mówiące o wykorzystaniu potencjału produkcji zielonej energii. W 2020 r. Apator Elkomtech przeprowadził pilotażowe instalacje systemu na kilku farmach fotowoltaicznych, wykonano też pierwsze komercyjne wdrożenie systemu dla farmy wiatrowej Parzęczew. W zakresie rozwiązań dla OZE Apator dostarcza także aparaturę zabezpieczeniową dla sieci średniego i niskiego napięcia, urządzenia telemechaniki i łączności, liczniki energii elektrycznej z dwukierunkowym pomiarem energii oraz aparaturę łączeniową.

Dobre perspektywy dla segmentu EE wiążą się z zapowiedziami spółek energetycznych planujących dalsze zwiększanie udziału energii elektrycznej z odnawialnych źródeł w swoim miksie, a także z ogłoszoną "Polityką Energetyczną Polski do 2040 r." oraz trwającymi pracami nad ustawą Prawo energetyczne. Dokumenty zakładają dalszy wzrost i wsparcie Rządu dla udziału OZE w Polsce, cyfryzację sektora energetycznego (w tym rozwój nowoczesnych narzędzi ICT do zarządzania siecią), wdrożenie na szeroką skalę smart meteringu oraz implementację narzędzi dla większej efektywności energetycznej odbiorców energii w kraju. W każdym z tym obszarów Grupa Apator posiada już dziś kompetencje i gotowe rozwiązania, a także wypracowane pomysły i nowe inicjatywy, które mogą znaleźć zastosowanie na tym perspektywicznym, rosnącym rynku.

Segment Gaz

Zdecydowanie wyższa sprzedaż w kraju (wzrost o 41% r/r), przy niższym o 6% eksporcie, dała w konsekwencji w okresie 1-4Q 2020 łączny wzrost sprzedaży o 3% r/r. W segmencie Gazu w pierwszej połowie roku obserwowaliśmy dynamiczne wzrosty sprzedaży w związku z realizacją podpisanych w poprzednich okresach dużych kontraktów eksportowych. Natomiast w drugiej części roku nastąpiły spadki sprzedaży, w związku z okresowym wstrzymaniem roll-outów gazomierzy ze względu na pandemię. Na rodzimym rynku Apator Metrix z powodzeniem sprzedawał gazomierze mieszkaniowe z liczydłem mechanicznym, jednocześnie od maja 2020 r. tczewska spółka dostarczała inteligentne gazomierze dla Polskiej Spółki Gazownictwa w ramach pierwszego większego wdrożenia tego typu rozwiązań na rynku krajowym. Uruchomiono też sprzedaż gazomierzy smart z liczydłem elektronicznym własnej konstrukcji na rynku brytyjskim.

Segment Gaz realizuje także długoterminowe kontrakty na dostawę gazomierzy do Wielkiej Brytanii, Belgii oraz Niderlandów, choć ograniczenia wynikające z pandemii spowodowały spadki zamówień od klientów zagranicznych. Zamówienia te powinny się odbudowywać wraz ze stopniowym opanowywaniem sytuacji epidemicznej w Europie i na świecie. Jednocześnie segment pozyskiwał nowe zamówienia z innych rynków, np. Niemiec, Turcji czy Gruzji. Ponadto w 2020 roku spółki Grupy (Apator Elkomtech i Apator Rector) przejęły nowe kompetencje i rozwiązania IT w obszarze zaawansowanych systemów informatycznych dla gazownictwa – Grupa Apator planuje dalszy rozwój rozwiązań software’owych dla odbiorców sektora gazowniczego.

Segment Woda i Ciepło

Ta część biznesu Grupy okazała się najbardziej wrażliwa na pandemię, głównie ze względu na ograniczenia wymian wodomierzy w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych oraz problemy z montażem urządzeń ze względu na restrykcje związane z COVID-19. Spadek sprzedaży segmentu wyniósł 7% r/r i dotyczył zarówno kraju, jak i eksportu. W 3Q 2020 r. pojawiły się jednak pierwsze symptomy ożywienia (zwiększyła się m.in. liczba wymian wodomierzy w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych oraz zamówienia z części rynków zagranicznych), które było kontynuowane także w ostatnich miesiącach roku 2020. Oprócz wymian legalizacyjnych popyt w tym sektorze wyznacza skala nowych inwestycji mieszkaniowych – dobrym prognostykiem jest wciąż niskie nasycenie rynku mieszkaniowego w Polsce i niskie stopy procentowe zachęcające do inwestowania w nieruchomości. Warto też zauważyć, że segment ten ma duży potencjał rozwoju dzięki wzrostowi znaczenia potrzeby oszczędzania zasobów wodnych i rozwoju urządzeń związanych z precyzyjnym opomiarowaniem oraz racjonalnym zarządzaniem tym cennym zasobem. Apator sukcesywnie rozwija swoją ofertę w tym zakresie.

Grupa Apator 1-4Q 2020 r.

Reasumując, w okresie 1-4Q 2020 r. Grupa Apator uzyskała poprawę wyników r/r. Wzrost przychodów ze sprzedaży jest zauważalny (+56,9 mln zł, co stanowi +6%). Zysk brutto na sprzedaży utrzymał się na poziomie analogicznego okresu roku poprzedniego - mimo spadków cen urządzeń pomiarowych na rynku, wzrostu konkurencji (zwłaszcza w segmencie EE) oraz wyższych kosztów TKW po stronie transportu surowców i materiałów. Zysk z działalności operacyjnej ukształtował się na wysokim poziomie 78,3 mln zł, natomiast EBITDA wzrosła r/r o 4%, osiągając poziom 130,9 mln zł. Wynik na działalności finansowej był zdecydowanie (tj. o 6 mln zł) korzystniejszy niż w 2019 r. (efekt różnic kursowych oraz dodatniego wyniku na transakcjach walutowych wyniósł 6,7 mln zł). W efekcie Grupa Apator wypracowała w omawianym okresie zysk netto wyższy o 14% r/r, osiągający poziom 63 mln zł.

- Pandemia wzmogła proces erozji cenowej, dlatego widzimy konieczność przyśpieszenia po stronie przychodowej i na tym będziemy się koncentrować – zapowiada Mirosław Klepacki, Prezes Zarządu. – Będziemy nadal optymalizować nasze procesy, planujemy zwiększać inwestycje i dalej automatyzować produkcję. W perspektywie najbliższych lat planujemy zwiększyć nakłady inwestycyjne Grupy. W 2020 r. ich wartość wyniosła ok. 80 mln zł, zaś na 2021 r. zaplanowane są wydatki na kwotę ponad 100 mln zł.

Inwestycje te będą dotyczyły automatyzacji procesów produkcyjnych i zwiększenia skalowalności produkcji, głównie w segmencie Woda i Ciepło oraz Energia Elektryczna, a także rozwoju nowych produktów i usług, zwłaszcza w obszarze rozwiązań dla inteligentnych sieci i OZE. Najważniejszą inwestycją w perspektywie 2021-22 jest niewątpliwie projekt relokacji zakładu produkcyjnego Apator Powogaz. Apator przygotowuje się także do roll’outu smart meteringu w Polsce, zarówno pod kątem oferty i mocy produkcyjnych, jak i zapewnienia skutecznego łańcucha dostaw komponentów.

- Budujemy takie moce produkcyjne, które umożliwią nam sprostanie zadaniu, jakim jest roll’out inteligentnych liczników energii w Polsce. Szacujemy, że może on dotyczyć wymian ok. 3,5 mln sztuk liczników rocznie. Czekamy na ogłoszenie przetargów, jesteśmy na nie gotowi – zapowiada Mirosław Klepacki. - Wymiana liczników na tak dużą skalę będzie dla operatorów ogromnym wyzwaniem i przedsięwzięciem logistycznym. Kluczowym elementem, który zamawiający powinni brać pod uwagę, jest wsparcie na miejscu zespołów inżynierskich i serwisowych dostawcy. Grupa Apator ma tu znaczące wieloletnie doświadczenie i zasoby, w które nadal planujemy inwestować – dodaje.

Bezpieczna sytuacja finansowa Grupy zapewnia terminową spłatę zobowiązań, pozwala na prowadzenie działalności inwestycyjnej, jak również konsekwentne dzielenie się zyskiem z akcjonariuszami. W grudniu 2020 roku wypłacono zaliczkę na poczet dywidendy za rok 2020 w wysokości 0,45 zł na akcję. Jednocześnie Zarząd rekomenduje wypłatę łącznej dywidendy z zysku netto w kwocie 1,20 zł na akcję. Ostateczna decyzja dotycząca podziału zysku i wypłaty drugiej części dywidendy zostanie podjęta podczas ZWZ.

 

Podstawowe dane finansowe

mln zł

1-4Q 2020

2019

dynamika

4Q 20209

4Q 2019

dynamika

sprzedaż

934,5

877,6

+6%

228,4

233,8

- 2%

EBITDA

130,9

126,3

+4%

31,3

28,7

+9%

wynik netto

62,8

55,3

+14%

13,5

9,9

+36%

Przychody głównych segmentów

mln zł

1-4Q 2020

2019

dynamika

4Q 20209

4Q 2019

dynamika

sprzedaż krajowa

553,5

465,4

+19%

141,8

127,8

+11%

sprzedaż zagraniczna

381,0

412,2

- 8%

86,6

106,0

- 18%

segment Energia Elektryczna

443,9

377,3

+18%

107,9

97,6

+11%

segment Woda i Ciepło

239,6

256,8

- 7%

67,9

67,2

+1%

segment Gaz

251,0

243,5

+3%

52,6

69,0

- 24%

 

Źródło: apator.com