Breaking news
Wytwórco OZE! Pamiętaj o posiadaniu aktualnej koncesji albo wpis do rejestru działalności regulowanej po wygaśnięciu przewidzianego dla wytwórców OZE okresu wsparcia!

Jakie obowiązki ciążą na przedsiębiorcach, którzy planują kontynuować swoją działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł, po zakończeniu okresu wsparcia dla wytwórców energii z OZE? Co należy zrobić, aby uniknąć kary ograniczenia wolności albo grzywny?

freepik_prostoolehKażda działalność gospodarcza (poza działalnością w mikroinstalacji) polegająca na wytwarzaniu energii elektrycznej w instalacjach OZE, zgodnie z Prawem energetycznym podlega koncesjonowaniu [1] lub wymaga wpisu w rejestrze działalności regulowanej [2] (w przypadku przedsiębiorców, którzy zostali wyłączeni z ustawowego obowiązku posiadania koncesji). Oznacza to, że po wygaśnięciu przewidzianego dla wytwórców OZE okresu wsparcia, muszą oni w dalszym ciągu posiadać ważną koncesję na prowadzenie działalności albo wpis do rejestru działalności regulowanej (odpowiednio: do prowadzonego przez Prezesa URE rejestru wytwórców energii w małej instalacji [3] lub do prowadzonego przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa rejestru wytwórców biogazu rolniczego oraz rejestru wytwórców biopłynów [4]). Jest to o tyle istotne, że wykonywanie działalności gospodarczej bez wymaganej koncesji lub wymaganego wpisu do odpowiedniego rejestru podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny[5].

Jak poinformowało URE, w przypadku niektórych przedsiębiorców, którzy korzystali z systemu wsparcia np. w postaci tzw. świadectw pochodzenia, 15-letni okres przysługującego im wsparcia zakończył się w 2020 roku.

 

[1] Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 833, z późn. zm.).
[2] Art. 32 ust. 1 pkt 1 lit. b, c i d ustawy Prawo energetyczne.
[3] Art. 7 i 8 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r., poz. 261, z późn. zm.).
[4] Art. 24 oraz art. 34 ustawy o odnawialnych źródłach energii.
[5] Art. 601 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2021 r., poz. 281).

 

Źródło: ure.gov.pl; fot.: freepik / prostooleh