Breaking news
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Z PORTALEM Smart-Grids.pl W 2023 R. WIĘCEJ INFORMACJI: [email protected].

Rosnąca rola efektywnego zarządzania energią elektryczną oraz wodą stanowi paliwo do wzrostu sprzedaży rozwiązań Grupy Apator. W efekcie Grupa zamyka pierwsze półrocze 2023 roku solidnymi wynikami sprzedaży: obroty wzrosły o ok. 14% r/r do poziomu 564,1 mln zł.

 

  • Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w 1H 2023 r. wyższe r/r o 14% (564,1 mln zł) dzięki bardzo dobrym wynikom w segmentach Energii Elektrycznej (233,0 mln zł, +27% r/r) oraz Wody i Ciepła (197,9 mln zł, +17% r/r), przy niższych r/r obrotach w Gazie (133,2 mln zł, -7% r/r).
  • Skonsolidowana EBITDA w 1H 2023 r. na poziomie 59 mln zł (+36% r/r), zysk netto skorygowany o odpis na aktywo podatkowe w wysokości 19,8 mln zł.
  • Wyniki 2. kwartału 2023 r: skonsolidowane przychody wyższe r/r o 7% (275,6 mln zł), dzięki dobrym wynikom sprzedażowym w segmentach Energii Elektrycznej (114,3 mln zł, +12% r/r) oraz Woda i Ciepło (99,6 mln zł, +13% r/r), przy niższych obrotach w Gazie (61,7 mln zł, -9% r/r). Skonsolidowana EBITDA w 2Q 2023 r. na poziomie 27,4 mln zł (+1% r/r), zaś zysk netto skorygowany o odpis na aktywo podatkowe w wysokości 11,0 mln zł (dwukrotnie wyższy r/r).
  • Utrzymanie geograficznej struktury sprzedaży, w której przychody generowane w Polsce i w eksporcie stanowią porównywalny udział.
  • Podwyższony poziom KON związany ze zwiększoną produkcją i przygotowaniem do realizacji dużych kontraktów, przy w pełni kontrolowanym i bezpiecznym poziomie zadłużenia: wskaźnik dług netto/EBITDA LTM (skorygowana) na koniec czerwca 2023 r. na poziomie 1,91x (vs 2,67 na koniec 1H’22).

 

apatorUtrzymujące się relatywnie wysokie ceny energii elektrycznej oraz pozostałych mediów użytkowych dla przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego oraz gospodarstw domowych, a także trend ekoefektywności kształtują popyt na rozwiązania do precyzyjnego pomiaru i zarządzania zużyciem mediów, będące w portfolio Grupy Apator. Podobnie, dynamika rozwoju OZE w Polsce przekłada się na wzrost znaczenia nowoczesnych rozwiązań, systemów i usług rozwijanych w ramach oferty Grupy. W efekcie Grupa Apator zamyka pierwsze półrocze 2023 roku dobrym wynikami sprzedaży tj. wzrostem obrotów o ok. 14% r/r i przychodami w wysokości 564,1 mln zł. Jest to najlepsze sprzedażowo pierwsze półrocze w historii Grupy, przede wszystkim za sprawą wysokich przychodów w segmentach Energii Elektrycznej oraz Wody i Ciepła. Niższe r/r obroty odnotowuje segment Gaz, co spowodowane jest sytuacją geopolityczną i oczekiwanymi zmianami transformacyjnymi całego sektora gazu w Europie.

Poprawa wyników EBITDA w segmentach Energii Elektrycznej: 23,7 mln zł (+15,7 mln zł, tj. +197% r/r) oraz Wody i Ciepła: 28,3 mln zł (+4,3 mln zł, tj. +18% r/r) wynikająca z wyższej sprzedaży r/r i równoczesnej poprawy marż przełożyła się na osiągnięty w I półroczu 2023 r. wynik EBITDA Grupy, który był o 36% wyższy r/r i ukształtował się na poziomie ok. 59 mln zł. Grupa pracuje nad efektywnością operacyjną, ale także sukcesywnie zmienia miks produktowy (produkty starszej generacji są zastępowane rozwiązaniami smart). Jedynie segment Gaz zanotował spadek EBITDA r/r w efekcie obniżenia obrotów i marż, sygnalizowanego przez Grupę od kilku kwartałów. Skonsolidowany wynik netto I półrocza 2023 r. był zdecydowanie wyższy w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego i ukształtował się na poziomie 19,8 mln zł (po korekcie o odpis na aktywo podatkowe), mimo utrzymujących się wysokich kosztów odsetkowych.

Segment EE, który w analogicznym okresie ub. roku mierzył się z wieloma trudnościami (problemy z dostępnością i dynamiczną inflacją materiałów oraz ogólnie rosnącymi kosztami działalności, przy przedłużających się procesach renegocjacji cen w kontraktach), w okresie 6 miesięcy 2023 roku odnotował dwucyfrowe dynamiki sprzedaży w każdej z czterech linii biznesowych (aparaturze pomiarowej, łączeniowej, automatyce i ICT). Wyniki sprzedaży byłyby jeszcze lepsze, gdyby nie przesunięcie na 3Q 2023 r. rozpoczęcia realizacji kontraktu na dostawy liczników ee przez jednego z kluczowych klientów. Perspektywy segmentu pozostają dobre, portfel zamówień na najbliższe miesiące jest stabilny, a Grupa koncentruje się obecnie na poprawie efektywności operacji i optymalizacji gospodarki materiałowej.

Konsekwentnie utrzymywany jest również trend wzrostu obrotów w segmencie Woda i Ciepło. Po bardzo dobrych latach 2021-2022 nadal rośnie sprzedaż nowoczesnych wodomierzy Grupy Apator zarówno w kraju, jak i w eksporcie (głównie w krajach UE, ale także na bardziej odległych rynkach np. Serbia, Irak, Korea Południowa). Dzięki przeniesieniu działalności produkcyjnej w 2022 roku do nowoczesnej fabryki w Jaryszkach, Grupa jest przygotowana do obsługi rosnącego zapotrzebowania ze strony rynku. Spodziewany jest długoterminowy wzrost popytu na rozwiązania klasy smart wymieniane w związku z nowelizacją ustawy o efektywności energetycznej, przy czym w I półroczu 2023 r. skala wymian była mniejsza niż oczekiwano, co związane było z efektem spowolnienia w sektorze budowlanym oraz pogorszenia sytuacji finansowej spółdzielni mieszkaniowych. Grupa przewiduje także dalszy wzrost zainteresowania klientów własnymi technologiami ultradźwiękowego pomiaru wody, charakteryzującymi się większą precyzją pomiaru.

Największe wyzwania stoją przed segmentem Gaz wobec prawdopodobnego zmniejszenia popytu na gaz w Europie, a co za tym idzie, mniejszej skali inwestycji w infrastrukturę i pomiar tego surowca. To strategiczne decyzje polityczne dotyczące bezpieczeństwa energetycznego oraz kierunków transformacji energetycznej będą determinowały działalność całej branży w 2023 roku i kolejnych latach. Segment ma w portfelu referencyjny kontrakt z Landis+Gyr na dostawy ok. miliona gazomierzy na rynek belgijski, do którego realizacji się przygotowuje. Grupa nadal dostarcza gazomierze do klientów w Niderlandach, Belgii, Austrii, Hiszpanii i na Litwę. Jednocześnie trwają intensywne prace nad opracowaniem nowych produktów, które pozwolą skutecznie zdywersyfikować działalność segmentu i będą w przyszłości nowym źródłem przychodów.

Z uwagi na niepewną sytuację i wcześniejsze utrudnienia w dostępności komponentów, w I półroczu 2023 roku istotnie zwiększono poziom zapasów w celu zabezpieczenia realizacji dużych kontraktów (w tym m.in. dostawy dla PGE Dystrybucja w segmencie EE, rynek belgijski w segmencie Gaz), co wiąże się z dodatkowym obciążeniem finansowym Grupy. W związku z przesunięciami terminów dostaw w części umów podwyższone stany magazynowe utrzymane zostaną także w 3. kwartale, a poprawa rotacji zapasów w związku z rosnącą sprzedażą spodziewana jest w ostatnich miesiącach 2023 roku. Mimo istotnego wzrostu poziomu kapitału obrotowego sytuacja finansowa Grupy Apator pozostaje stabilna, zadłużenie na koniec czerwca 2023 r. było niższe o ok. 28 mln zł w ujęciu r/r, zaś wskaźnik dług netto/EBITDA LTM (skorygowana) na koniec czerwca 2023 r. ukształtował się na bezpiecznym poziomie 1,91x.

 

- Niestabilne otoczenie i odczuwalne spowolnienie gospodarcze daje się we znaki wszystkim przedsiębiorcom. Na tym tle Grupa Apator radzi sobie dobrze. Wymaga to jednak ciągłej pracy nad optymalizacją kosztów i poprawą efektywności naszych operacji - podsumowuje Maciej Wyczesany, Prezes Zarządu Apator SA. - Widzimy nadal duży potencjał wzrostu sprzedaży w Wodzie i Cieple oraz nowe możliwości dla aparatury łączeniowej w ramach segmentu Energii Elektrycznej. Liczymy też na kolejne kontrakty na dostawy liczników energii elektrycznej w ramach trwającego rolloutu smart meteringu – tu wiele zależy od zrozumienia przez zamawiających wagi cyberbezpieczeństwa, a co za tym idzie, weryfikacji oferentów pod kątem spełniania najwyższych standardów bezpieczeństwa cyfrowego. Grupa Apator jest dużym polskim podmiotem z silnymi kompetencjami inżynierskimi, wiarygodnym dostawcą, który jest gotowy dostarczać dla polskich odbiorców liczniki energii elektrycznej bez ryzyka niebezpiecznych, ukrytych luk w zabezpieczeniach systemu i złośliwego oprogramowania. Uważnie analizujemy rynek pod kątem wyzwań technologicznych i zachodzących zmian, pracujemy też intensywnie nad inicjatywami strategicznymi, które będą odpowiedzią na zmiany transformacyjne zachodzące w naszym otoczeniu biznesowym – dodaje Maciej Wyczesany.

 

 

Podstawowe dane finansowe

mln zł 1H 2023 1H 2022 dynamika
sprzedaż 564,1 495,2 +14%
EBITDA 59,0 43,5 +36%
wynik netto 12,9 1,3 +884%

wynik netto skorygowany*

 

19,8 1,3 +1 410%

*) wynik netto za 1H 2023 r. skorygowany o odpis na aktywo podatkowe dotyczący brytyjskiej spółki GWi.

 

Przychody głównych segmentów

mln zł 1H 2023 1H 2022 dynamika
sprzedaż krajowa 294,5 251,9 +17%
sprzedaż zagraniczna 269,6 243,3 +11%
segment Energia Elektryczna 233,0 183,3 +27%
segment Woda i Ciepło 197,9 168,8 +17%
segment Gaz 133,2 143,1 -7%

 

Źródło: apator.com