Breaking news
Wytwórco OZE! Pamiętaj o posiadaniu aktualnej koncesji albo wpis do rejestru działalności regulowanej po wygaśnięciu przewidzianego dla wytwórców OZE okresu wsparcia!

Od 31 marca do 28 maja 2021 r. przedsiębiorcy mogą składać wnioski do NFOŚiGW na wsparcie z Funduszy Europejskich inwestycji mających na celu wytwarzanie energii z instalacji fotowoltaicznych.

freeimage_Johan_BolhuisDo rozdysponowania jest 80 mln zł, w 30 mln zł dla projektów realizowanych na terenie województwa śląskiego. Pomoc zwrotna może być wykorzystana na sfinansowanie inwestycji budowy lub przebudowy instalacji wykorzystujących energię promieniowania słonecznego o mocy powyżej 2 MWe. Elementami projektów mogą być również przyłączenia do sieci elektroenergetycznych należących do beneficjenta projektu, czyli wytwórcy energii.

Maksymalny poziom dofinansowania: nie więcej niż 85 proc. wartości inwestycji i nie może przekroczyć 15 mln euro dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt.

Premia inwestycyjna: możliwe jest częściowe umorzenie udzielonej pomocy zwrotnej. Wysokość premii inwestycyjnej w przypadku instalacji, dla których wytwórcy zamierzają skorzystać z systemu aukcyjnego, wynosi do 5% kosztów kwalifikowanych, a w przypadku pozostałych instalacji do 20%.

Ostatni już nabór konkursowy, NFOŚiGW przeprowadzi w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, poddziałanie 1.1.1. Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.

Więcej informacji na stronie poiis.nfosigw.gov.pl.

 

Źródło: nfosigw.gov.pl; fot.: freeimage / Johan Bolhuis