Breaking news
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Z PORTALEM Smart-Grids.pl W 2023 R. WIĘCEJ INFORMACJI: [email protected]

„Podpisana 1 czerwca przez Prezydenta Andrzeja Dudę tzw. ustawa licznikowa ma wymiar symboliczny dla polskiej energetyki. Jest zapowiedzią ogromnych zmian, w centrum których znajdzie się odbiorca energii – jego potrzeby i aktywność na rynkach energii przyszłości. Wejście w życie ustawy zainicjuje zmianę modelu krajowego - scentralizowanego rynku energii i całego naszego dotychczasowego myślenia o energetyce” – nie ukrywa zadowolenia Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska.

 

Minister KutykaNowelizacja ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, nazywana „ustawą licznikową” to przede wszystkim propozycje bardzo korzystnych rozwiązań dla odbiorców energii elektrycznej, pozwalające na ich aktywizację dzięki wykorzystaniu funkcji inteligentnych liczników zdalnego odczytu. To także przepisy m.in. likwidujące dotychczasowe bariery w rozwoju magazynów energii, tak potrzebnych do integracji odnawialnych źródeł energii i stabilizacji zmian zachodzących w  naszym systemie elektroenergetycznym.

 

Cyfryzacja energetyki wg harmonogramu

Inwestycje w zakresie instalacji inteligentnych liczników, za które będą odpowiedzialni operatorzy systemów dystrybucyjnych (OSD), prowadzone będą wg harmonogramu zawartego w nowej ustawie. Harmonogram ten rozkłada proces inwestycyjny równomiernie w czasie.

- Pozwoli to OSD na przygotowanie odpowiednich postępowań o zamówienia publiczne na zakup liczników inteligentnego odczytu (LZO), a producentom liczników da możliwość przystosowania procesów produkcyjnych i udziału w przetargach organizowanych na zasadach konkurencyjnych przez operatorów – informuje minister Kurtyka.

Operatorzy systemów dystrybucyjnych, stosując ustawę - Prawo zamówień publicznych, ustalą w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryteria przetargu dotyczące funkcjonalności inteligentnych liczników. Określając techniczne i funkcjonalne wymagania dla nabywanych urządzeń, jak m.in.: standardy systemu pomiarowego i układu pomiarowego, sposób niezawodnej komunikacji pomiędzy licznikiem zdalnego odczytu a systemem zdalnego odczytu i in., OSD oprą się na, aktualnie opracowywanych w MKiŚ, przepisach tzw. rozporządzenia pomiarowego.

 

Inwestycje w liczniki – zastrzyk dla gospodarki

- Instalacja inteligentnego opomiarowania energii elektrycznej w Polsce wiąże się z kontraktami o wartości łącznie ponad 7 mld zł. Rynek urządzeń pomiarowych w Polsce jest w pełni konkurencyjny, o czym świadczy obecność wielu producentów tych urządzeń w kraju. Jest to wielka szansa, aby polskie firmy odegrały znaczącą rolę w digitalizacji rodzimej energetyki, a jednocześnie, aby inwestycje w tym sektorze stały się gospodarczym kołem zamachowym po pandemii Covid-19 – mówi szef resortu klimatu i środowiska.

Resort klimatu i środowiska uwzględnia postulaty polskich producentów liczników, zapraszając ich do udziału w pracach zespołów i grup roboczych, a także w konsultacjach nad projektami aktów prawnych, które mogą mieć wpływ na ich działalność.

- Deklarujemy swoje wsparcie dla wszelkich inicjatyw promujących rozwiązania sprawdzone na rynku i służących polskiej gospodarce. Trzeba zaznaczyć, że to do OSD należy wybór dostawcy urządzeń pomiarowych. Wybór ten powinien być zgodny z obowiązującym prawem i dokonany w trybie konkurencyjnym. Otoczenie prawne, w tym wymogi UZP i przepisy rozporządzenia pomiarowego, mają wspierać OSD w wyborze producenta, który dostarczy liczniki niezawodne, dające odbiorcy gwarancję rzetelnego pomiaru zużytej energii. Tak, aby odbiorca miał pewność, że jego rozliczenia prowadzone są na uczciwych zasadach – podkreśla minister Kurtyka.

 

Rozporządzenia pomiarowe i CSIRE

Podpisana przez prezydenta Dudę ustawa licznikowa przewiduje w szczegółowym harmonogramie, że do końca 2028 r., liczniki zdalnego odczytu zużycia energii (LZO) zostaną zainstalowane u co najmniej 80% odbiorców końcowych, w tym, co najmniej u 80% gospodarstw domowych. Wielka wymiana tradycyjnych liczników na nowoczesne, inteligentne liczniki zdalnego odczytu oraz możliwość wykorzystywania przez odbiorców, sprzedawców i operatorów sieciowych ich najlepszych funkcji nie wydarzy się bez przyjęcia szczegółowych ram prawnych. 

- Mowa tu o dwóch najważniejszych aktach wykonawczych do nowej ustawy: rozporządzeniu w sprawie systemu pomiarowego - tzw. „rozporządzeniu pomiarowym” i rozporządzeniu w sprawie procesów rynku energii, zwanym „rozporządzeniem CSIRE”. Pracujemy w MKiŚ nad jak najsprawniejszym przekazaniem projektów obu rozporządzeń do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych – podsumowuje minister.

 

Przeczytaj także: Prezydent podpisał nowelizację ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

 

Źródło: gov.pl; fot. gov.pl