Breaking news
PILNE! Zmiana terminów targów: ENERGETICS 15 grudnia 2020, Warsaw Industry Week 3-5 listopada 2021!

URE zakończył pierwszy proces przyznawania rekompensat dla przedsiębiorstw energochłonnych.

freeimageTo nowy system wsparcia dla podmiotów wykonujących działalność w sektorach i podsektorach energochłonnych. Rekompensaty przyznawane są w związku z przenoszeniem kosztów zakupu uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na ceny energii elektrycznej zużywanej do wytwarzania produktów przez te podmioty.

– System rekompensat dla odbiorców energochłonnych ma ograniczyć ryzyko relokacji przedsiębiorstw, które rozważają przeniesienie działalności do innego regionu ze względu na wysokie koszty pośrednie, które muszą ponosić w naszym kraju (zjawisko tzw. carbon leakage) – podkreśla Rafał Gawin, Prezes URE.

Rekompensaty przyznawane są w drodze decyzji administracyjnych wydawanych przez Prezesa URE na wniosek uprawnionych podmiotów. Do końca marca 2020 r. wnioski o przyznanie rekompensat złożyło 28 podmiotów.

- Ten system wsparcia wymagał od nas rozpoznania nowych obszarów związanych z działalnością branż energochłonnych, jak huty, zakłady chemiczne, zakłady azotowe czy papiernie, a także zagadnień związanych z szeroko rozumianym systemem handlu uprawnieniami do emisji - zauważa Rafał Gawin. - W tym roku z systemu skorzystały podmioty, które zrezygnowały z rekompensat przewidzianych w ustawie cenowej i dlatego pula rekompensat sektorowych nie została w całości rozdysponowana. W przyszłym roku spodziewamy się większej liczby wnioskodawców – dodaje Prezes Urzędu.

W wyniku analizy i weryfikacji wniosków Prezes URE przyznał wsparcie na łączną kwotę ponad 340 mln zł. Najwyższa z rekompensat wyniosła ponad 69 mln. Z systemu wsparcia skorzystało 25 przedsiębiorstw, które jednocześnie musiały zrezygnować ze wsparcia przewidzianego w ustawie z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (tzw. ustawa prądowa).

Maksymalny limit środków finansowych przeznaczonych na wsparcie dla sektorów i podsektorów energochłonnych za 2019 i 2020 rok został określony w ustawie o systemie rekompensat i wynosi po 890 mln na każdy rok. Środki na rekompensaty pochodzą z wpływów z aukcji uprawnień do emisji CO2 (przy czym jest to nie więcej niż 25 proc. wszystkich uzyskanych z aukcji środków).

Wykaz podmiotów, którym przyznano rekompensaty Prezes URE przekazuje do ministrowi właściwemu do spraw gospodarki (Minister Rozwoju) oraz Bankowi Gospodarstwa Krajowego, który wypłaca rekompensaty. Informacje o podmiotach, które otrzymały rekompensaty, będą także udostępnione w Systemie Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej.

***

  • Ustawa z 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych [1]wprowadziła - wzorem innych państw członkowskich Unii Europejskiej - możliwość przyznawania przez Prezesa URE rekompensat finansowych przedsiębiorstwom działającym w określonych sektorach i podsektorach przemysłu energochłonnego [2], których rentowność i konkurencyjność może być istotnie zagrożona na skutek wzrostu kosztów energii elektrycznej, który spowodowany jest  rosnącymi cenami zakupu uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.
  • Celem regulacji jest poprawa konkurencyjności krajowego przemysłu energochłonnego. Rekompensaty pozwalają bowiem w istotnym stopniu zneutralizować wpływ wyższych cen uprawnień do emisji CO2 na koszty energii.
  • Organem odpowiedzialnym za rozpoznawanie wniosków o rekompensaty, ich przyznawanie, a także orzekanie o obowiązku ich zwrotu jest Prezes URE. Ustawa określa szczegółowo zasady obliczania wysokości rekompensat przyznawanych za rok kalendarzowy. Regulator jest także uprawniony do wymierzania kar za nieprzestrzeganie obowiązków określonych ustawą, tj. podawanie nieprawdziwych informacji, odmowę ich udzielenia oraz nieudostępnienie wglądu do ksiąg rachunkowych.
  • Przedsiębiorstwa, które skorzystały z pomocy publicznej w formie rekompensat wynikających z tzw. ustawy prądowej, nie były uprawnione do skorzystania z rekompensat dla przedsiębiorstw energochłonnych.

[1] Dz. U. z 2019 r. poz. 1532, z późn. zm.
[2] Załącznik nr 1 do ww. ustawy.

 

Źródło: ure.gov.pl, fot.: freeimage / Andrzej Pobiedzinski