Breaking news
Zapraszamy do współpracy w 2024 r.! Po więcej informacji skontaktuj się z nami mailowo: [email protected]

Grupa Energa wyprodukowała w 2022 r. 4,5TWh energii elektrycznej, a OZE – farmy wiatrowe, fotowoltaika, elektrownie wodne – odpowiadały za 30% tej produkcji. W tym czasie na inwestycje przeznaczono łącznie 3,3 mld zł, co oznacza wzrost o 55% (r/r). Na wynik EBITDA Grupy Energa za 2022 r. w wysokości 2,6 mld zł największy wpływ miała Dystrybucja, która odpowiadała za 82% tego rezultatu.

 

canvaGrupa Energa osiągnęła stabilny wzrost kluczowych wyników finansowych, w tym wyniku EBITDA o 5% r/r i zysku netto o 8% r/r (do 1 mld zł). Całoroczna EBITDA Linii Biznesowej Dystrybucja wyniosła 2,1 mld zł (+3% r/r), co jest równoważne 82% skonsolidowanej EBITDA całej Grupy Energa. Linia Biznesowa Wytwarzanie wypracowała z kolei EBITDA na poziomie 0,8 mld zł (ponad siedmiokrotny wzrost r/r), co odpowiada za 33% wyniku skonsolidowanego. Natomiast Linia Biznesowa Sprzedaż oraz Linia Biznesowa Pozostałe miały ujemny wpływ na wynik EBITDA Grupy.

Mamy za sobą wymagający rok, który mimo wyzwań zakończyliśmy pomyślnie. Grupa Energa utrzymała swoją stabilną pozycję na polskim rynku energetycznym, budowaną w ramach Grupy ORLEN. Wzmacniamy sektor OZE, rozwijamy też niskoemisyjne moce niezbędne dla zbilansowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w przejściowym okresie transformacji. Dzięki solidnym wynikom finansowym, jakie osiągnęliśmy w 2022 roku, możemy mieć pewność, że strategiczne inwestycje, których budowy się podjęliśmy, będą realizowane zgodnie z planem – podkreśla Zofia Paryła, Prezes Zarządu Energi SA.

 

Pozytywne oceny ratingowe

Agencja ratingowa Fitch Ratings w 2022 roku podwyższyła rating Energi do poziomu BBB+ z perspektywą stabilną, podkreślając znaczenie Grupy Energa jako kluczowego elementu dla realizacji strategii ORLEN2030 w zakresie transformacji energetycznej. Natomiast agencja ratingowa Moody's potwierdziła długoterminową ocenę ratingową w walucie krajowej dla Energi na poziomie "Baa2".

Energa po raz kolejny uzyskała rekordowy wynik w ratingu ESG. Za ten wynik odpowiada wysoka nota obszaru środowiskowego. Badanie przeprowadziła agencja Moody’s ESG Solutions.

 

Wpływ nadzwyczajnych regulacji na rynku energii na wyniki Grupy Energa

W 2022 r. zanotowano istotny wzrost cen energii elektrycznej w kontraktach SPOT oraz terminowych, wywołany w dużej mierze wzrostami cen paliw konwencjonalnych w następstwie rosyjskiej agresji na Ukrainę. W tej sytuacji regulator zdecydował o wprowadzeniu aktów prawnych mających na celu ochronę konsumentów. Energa Obrót, spółka zależna Energi, dokonała oceny wpływu tych regulacji oraz wysokości zatwierdzonej przez Prezesa URE taryfy dla energii elektrycznej dla grupy taryfowej G (gospodarstwa domowe) na 2023 rok na swoją działalność. W efekcie zidentyfikowana została potencjalna strata z tytułu realizacji umów z odbiorcami z grup taryfowych G w roku 2023, w wysokości ok. 1,1 mld zł. Spowodowało to konieczność zawiązania rezerwy w Linii Biznesowej Sprzedaż, co przełożyło się bezpośrednio na obniżenie o tę kwotę wyniku EBITDA tej Linii, a w konsekwencji skonsolidowanego wyniku EBITDA całej Grupy Energa za 2022 rok.

 

Fotowoltaika coraz mocniejsza

Aktywa wytwórcze Grupy Energa wyprodukowały w 2022 roku 4,5 TWh energii elektrycznej, z czego 1,3 TWh pochodziło z OZE. Dzięki przeprowadzonym inwestycjom w nowe moce wytwórcze i korzystnym warunkom pogodowym w ujęciu całorocznym wzrosła produkcja z farm wiatrowych – o 5% r/r. Energetyka wiatrowa odpowiadała za 36% energii wyprodukowanej przez źródła odnawialne Grupy, natomiast 56% pochodziło z elektrowni wodnych. Nastąpił wyraźny wzrost produkcji w silnie rozwijanym obszarze fotowoltaiki – farmy PV jeszcze w 2021 roku wyprodukowały ok. 5 GWh energii, podczas gdy w 2022 roku było to już ok. 26 GWh.

 

Rosnący tempo inwestycji

Całoroczne nakłady inwestycyjne Grupy Energa w 2022 roku wyniosły 3,3 mld zł (+55% r/r). Tradycyjnie największa ich część, bo ok. 51%, przeznaczone zostało na inwestycje w Linii Biznesowej Dystrybucja. Dzięki temu w ciągu całego roku zbudowano i zmodernizowano ok. 2,8 tys. km sieci dystrybucyjnych, które na koniec roku łącznie liczyły już 195 tys. km długości. Przyłączono też 72 tys. nowych odbiorców oraz źródła odnawialne o mocy ok. 1,2 GW.

Kolejne 33% nakładów inwestycyjnych przeznaczone zostało na realizację elektrowni gazowo-parowej w Ostrołęce (ok. 750 MW), a 14% – na inne aktywa wytwórcze, m.in. na rozpoczętą w ub.r. realizację bloku gazowo-parowego typu CCGT w Grudziądzu (ok. 560 MW), nowe farmy fotowoltaiczne czy program modernizacyjny obiektów elektrociepłowniczych.

 

Rozwój nowych aktywów wytwórczych

Co więcej, Grupa Energa utrzymała dynamiczne tempo inwestycji także w innych obszarach. Realizowano projekty źródeł zarówno zeroemisyjnych, jak też niskoemisyjnych. Finalizowane były prace nad dwiema dużymi farmami fotowoltaicznymi – PV Gryf oraz PV Wielbark, które uruchomiono z pełną mocą już w 2023 roku. Projekt farmy fotowoltaicznej PV Mitra przekroczył kamień milowy, uzyskawszy pozwolenie na budowę.

Energa Green Development, spółka zależna Energi SA, odpowiedzialna w Grupie ORLEN za rozwój potencjału lądowych źródeł odnawialnych, systematycznie rozbudowuje też swój portfel projektowy o nowe instalacje – obecnie składają się na niego projekty o łącznej mocy ok. 550 MW, na różnych etapach zaawansowania.

Równolegle rozwijano inwestycje w niskoemisyjne elektrownie gazowo-parowe w Grudziądzu i Ostrołęce. W przypadku tej pierwszej w maju 2022 roku zawarto umowę na budowę, co jest równoznaczne z rozpoczęciem prac budowlanych. Z kolei w Ostrołęce w marcu ub.r. wydane zostało polecenie rozpoczęcia prac (ang. NTP – notice to proceed). W przypadku obu inwestycji rozpoczęto pierwsze prace projektowe, dostawy materiałów lub urządzeń oraz prace budowlane.

Źródła niskoemisyjne Grupy Energa, o łącznej mocy zainstalowanej przekraczającej 1 GW, mają istotne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. W miarę systematycznego wzrostu udziału źródeł odnawialnych o niekontrolowanym profilu produkcji w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym, bilansująca rola bloków typu CCGT, które są budowane m.in. w Grudziądzu i Ostrołęce, będzie rosła. Elektrownie gazowe mają dużo mniejszy wpływ na środowisko niż ich węglowe odpowiedniki. Wynika to m.in. z niższego poziomu emisji oraz mniejszego zapotrzebowania na wodę. Ze wszystkich tych względów inwestycja w bloki gazowo-parowe służyć będzie realizacji celów dekarbonizacyjnych zarówno Polski, jak też Grupy Energa.

W ub.r. Grupa Energa uporządkowała też ostatnie kwestie związane z projektem bloku węglowego w Ostrołęce. W zakończonej w 2021 roku aukcji głównej rynku mocy na rok dostaw 2026 dwie planowane elektrownie gazowe Grupy Energa, bloki typu CCGT w Ostrołęce i Grudziądzu, zakontraktowały łącznie 1214 MW obowiązku mocowego w ramach 17-letnich umów. Umożliwiło to wypowiedzenie w 2022 roku kontraktu mocowego dla projektu bloku węglowego bez naliczenia kar. W kontekście rynku mocy sukcesem zakończyła się też aukcja na rok dostaw 2027 – magazyn energii przy FW Bystra uzyskał 7-letni kontrakt mocowy na 3,79 MW.

 

Źródło: media.energa.pl; fot. canva