Breaking news
Już 06.12.2023 r. w Warszawie porozmawiamy o cyberbezpieczeństwie w energetycze podczas 7. Konferencji „Inteligentna Energetyka”. ZAPRASZAMY! www.inteligentaenergetyka.pl

Grupa Enea opublikowała nowy raport ESG, który pokazuje kolejne kroki i działania w drodze do neutralności klimatycznej. Podsumowując rok 2022, koncern energetyczny opisuje wyniki swoich działań na rzecz minimalizowania wpływu jego działalności na środowisko, przy jednoczesnym zwiększaniu pozytywnego oddziaływania na otoczenie społeczne.

 

freepik_jcompPodobnie jak w raporcie za 2021 rok, głównym punktem odniesienia dla dokumentu jest „Strategia Rozwoju Grupy Kapitałowej ENEA do 2030 r. z perspektywą 2040 r.”. Jej realizacja, wpisująca się w założenia transformacji energetycznej Polski, pozwoli Grupie osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r., przy jednoczesnym stałym wzroście wartości. Dużo uwagi poświęcono m.in.: rozwojowi własnych odnawialnych źródeł energii oraz niezbędnej rozbudowie i modernizacji sieci dystrybucyjnych, a także szerszemu kontekstowi „Zielonej zmiany Enei”, w tym realizowanym programom badawczo-rozwojowym, czy zarządzaniu ryzykami i szansami związanymi ze zmianami klimatu. Opisom prowadzonych działań i przyjętych celów towarzyszą szczegółowe dane liczbowe, m.in. dotyczące emisji gazów cieplarnianych, które pierwszy raz częściowo obliczono także dla tzw. Zakresu 3.

Z raportu można dowiedzieć się także, jak Grupa reagowała na bieżące wydarzenia w kraju i na świecie, w tym na trwający kryzys energetyczny.

W tym trudnym momencie naszym zadaniem jest przede wszystkim zabezpieczenie stabilnych dostaw energii do naszych odbiorców. Temu zadaniu sprostaliśmy w stu procentach. Jako firma odpowiedzialna społecznie wdrożyliśmy Rządową Tarczę Solidarnościową, której najważniejszym celem jest ochrona Polaków przed skutkami drastycznego wzrostu cen energii elektrycznej. Wszystko po to, by odbiorcy z grupy taryfowej G, a także samorządy, odbiorcy użyteczności publicznej oraz mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa nie odczuły skutków kryzysu energetycznego – podkreśla w liście otwierającym raport ESG Paweł Majewski, prezes zarządu Enea S.A.

Wojna za naszą wschodnią granicą wywołała nie tylko zawirowania na rynku energii, ale także kryzys humanitarny. Grupa Enea, łącząc siły z Fundacją Enea, m.in. udostępniła uchodźcom własne ośrodki wypoczynkowe i szkoleniowe oraz aktywnie włączyła się w proces odbudowy ukraińskiego systemu elektroenergetycznego, który stał się celem wielu ataków. Również ta sfera aktywności Grupy w 2022 roku została opisana w publikacji.

Najnowszy Raport ESG przedstawia także podejście Grupy do zarządzania poszczególnymi obszarami, obowiązujące wewnętrzne polityki i procedury oraz dane liczbowe obrazujące efektywność podejmowanych działań. Dokument stanowi także przegląd realizowanych w ubiegłym roku inicjatyw, m.in. inwestycji proekologicznych i projektów zaangażowania społecznego.

Z najnowszym raportem ESG Grupy Enea można się zapoznać pod adresem https://raport2022.esg.enea.pl/  

 

Źródło: media.enea.pl; fot.: freepik / jcomp