Breaking news
Zapraszamy do współpracy w 2024 r.! Po więcej informacji skontaktuj się z nami mailowo: [email protected]

Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i rozwój OZE to jedno z ważniejszych wyzwań stojących przed współczesnymi miastami. Idea inteligentnych i samowystarczalnych miast jest odpowiedzią nie tylko na konieczność odbudowy zniszczonego środowiska, ale stała się także jednym z głównych rozwiązań, które może zaktywizować do wspólnego działania włodarzy miasta i jego społeczność.

 

mmcW jaki sposób zarządzać energią w mieście?

Dynamiczne zmiany zachodzące we współczesnym świecie związane zarówno z postępem nauki i technologii, jak i będące efektem pojawiających się zagrożeń, stworzyły konieczność zadbania o właściwe zarządzanie energią. Miasto pełni różne role w zakresie energii. Jest jej producentem, konsumentem oraz regulatorem. Działania władz muszą skupiać się na tym, aby optymalizować aktywność w każdym z obszarów. Planowanie poczynań powinno koncentrować się na uzyskaniu jak najwyższego stopnia efektywności energetycznej. Jako producent energii wskazane jest, aby miasto w coraz większym zakresie korzystało z lokalnych OZE i szukało nowych rozwiązań w tym zakresie. Zasilanie czystą energią mają być już nie tylko pojedyncze gospodarstwa, ale także bloki mieszkalne oraz budynki użyteczności publicznej. Jako konsument energii miasto musi zadbać o właściwą termomodernizację wszystkich obiektów, wprowadzić energooszczędne oświetlenia i odnowić flotę transportu miejskiego. Kolejną istotną kwestią jest skuteczne planowanie, zarządzanie i monitorowanie zużycia energii i jej pozyskiwania.

Podejmowane przez włodarzy miejskich działania powinny zmierzać w kierunku energetycznej regeneracji miast i gmin. Do tego konieczne jest przeprowadzenie audytów, które określą główne obszary marnotrawienia zasobów energii. Niezwykle istotnym elementem jest także przekonanie lokalnej społeczności do wprowadzanych zmian. Niestety proces przemian może wiązać się z utrudnieniami dla mieszkańców i prowadzić do próby zablokowania niektórych rozwiązań. Dlatego dużym wyzwaniem dla władz miasta będzie właściwe edukowanie w zakresie ekologii oraz uświadamianie mieszkańcom korzyści, jakie w przyszłości staną się ich udziałem. Lokalna społeczność musi mieć świadomość konieczności wzmacniania lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, poprzez uzyskanie niezależności energetycznej i decentralizację źródeł jej pozyskiwania.

 

Jak ESG wspiera rozwój inteligentnych miast?

Idea Smart City już dawno przestała być wyidealizowanym planem z niewiadomym terminem wykonania. Zmiany związanie z wprowadzaniem nowoczesnych rozwiązań widać niemal w każdym polskim mieście. Sztandarowym przykładem są panele słoneczne, które jeszcze kilka lat temu były traktowane jako interesująca ciekawostka, a obecnie stały się standardem na wielu osiedlach domów jednorodzinnych. Dalszy postęp w inteligentnym rozwoju gmin wymaga między innymi wprowadzania działań zgodnych z wytycznymi ESG. Zadaniem ESG jest zaanektowanie nowych standardów do działalności różnego rodzaju organizacji i przedsiębiorstw. ESG powinno stać się również wyznacznikiem zmian w zakresie zarządzania przestrzenią publiczną.

Strategia ESG (Environmental, Social, Governance) kładzie nacisk na dbałość o środowisko, pozytywny wpływ na społeczność lokalną oraz transparentne zarządzanie. Jest to klucz do tworzenia inteligentnych miast, zwiększania zaufania inwestorów i przyciągania wykwalifikowanych pracowników. Wprowadzając standardy ESG, władze lokalne aspirują do zrównoważonego rozwoju, samowystarczalności energetycznej i lepszego zarządzania kluczowymi aspektami życia mieszkańców, takimi jak transport miejski, utylizacja odpadów czy wsparcie dla osób niepełnosprawnych. W skrócie, ESG jest narzędziem umożliwiającym miastom lepsze spełnienie potrzeb swoich mieszkańców.

 

Czy obserwuje Pan wzrost świadomości w zakresie wdrażania standardów ESG w zarządzaniu przestrzenią publiczną w polskich miastach, a w szczególności w kontekście zapewnienia stabilności energetycznej?

 - Świadomość jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wdrażania standardów ESG wzrasta, co potwierdzają realizowane inwestycje w wielu obszarach przestrzeni publicznej. Lublin od lat podejmuje działania zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju, czego przykładem jest zwiększanie udziału zeroemisyjnego systemu transportu publicznego wykorzystującego zieloną energię, czy dążenie do budowy inteligentnego systemu ciepłowniczego. Istotne znaczenie ma również wymiar społeczny. Lublin jako pierwsze miasto w Polsce wprowadził Zielony Budżet, konsekwentnie wykorzystuje również partycypacyjny model tworzenia dokumentów strategicznych w obszarze gminnej polityki energetycznej i planistycznej. (...) Kluczowe jest zwiększenie odporności miasta na niespodziewane sytuacje, które mogą wpłynąć na zakłócenie integralności czy dostępności przesyłu energii, w czym istotną rolę odgrywa zróżnicowanie jej źródeł oraz energetyka rozproszona - mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Strategia ESG promuje zrównoważony rozwój, skupiając się na optymalizacji zużycia energii, wykorzystaniu źródeł odnawialnych oraz polepszeniu warunków miejskiego życia, co przeciwdziała problemom takim jak betonizacja miast. Te podejście kieruje polskie miasta ku transformacji zabetonowanych przestrzeni w zielone oazy, wdrażaniu ekologicznych środków transportu miejskiego, efektywnemu recyklingowi i inwestowaniu w odnawialne źródła energii. W efekcie, dzięki realizacji założeń ESG i wdrażaniu idei smart city, Polska może stać się domem dla ekologicznych, samowystarczalnych energetycznie Green City z obfitością terenów zielonych.

 

Smart-Grids.pl zostało Partnerem Informacyjnym Konferencji Smart City Forum, która odbędzie się w dniach 20-21 listopada 2023 roku w Warszawie.

 

Źródło: mmcpolska.pl