Breaking news
Ruszyliśmy z nową wersją portalu Smart-Grids.pl. ZAPRASZAMY do zapisywania się na nasz Newsletter!

Do 15 czerwca 2020 r. trwają konsultacje prowadzone przez Dyrekcję Generalną ds. Energii Komisji Europejskiej. Proponowane zmiany dotyczą kwestii proceduralnych i technicznych w obowiązujących czterech kodeksach sieci: CACM, FCA, EB GL oraz SO GL.

freeimageKodeksy sieci to dokumenty, które regulują m.in. zarządzanie systemami przesyłowymi oraz kwestie skutecznego i niedyskryminacyjnego dostępu do połączeń międzysystemowych w celu zapewnienia transgranicznej wymiany energii elektrycznej. Kodeksy sieci są przyjmowane w procesie komitologii i po przyjęciu przez Komisję Europejską obowiązują bezpośrednio we wszystkich krajach UE.

Kodeksay sieci:

  • CACM - wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi,
  • FCA - wytyczne dotyczące długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych,
  • EB GL - bilansowanie energii elektrycznej,
  • SO GL - wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej.

Zgodnie z art. 61 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 5 czerwca 2019 r. w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej (2019/943) Komisja jest uprawniona do przyjmowania i zmiany wiążących wytycznych dotyczących kodeksów sieci [1]. W tym celu zasięga opinii Europejskiej Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER), Europejskiej Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych Energii Elektrycznej (ENTSO-E), operatorów systemów dystrybucyjnych z krajów członkowskich oraz, w stosownych przypadkach, innych zainteresowanych stron [2].

Komisja planuje przyjęcie nowego rozporządzenia wykonawczego, które ma na celu wyjaśnienie niejednoznacznych sformułowań w dotychczasowych przepisach dotyczących procesu opracowywania i zatwierdzania szczegółowych wspólnych zasad w ramach wytycznych regulujących kluczowe transgraniczne aspekty hurtowego rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej. Nowe rozporządzenie wykonawcze ma zostać także dostosowanie do przepisów nowego rozporządzenia 2019/943 i rozporządzenia ACER (UE) 2019/942.

Proponowane zmiany zostały szczegółowo opisane w konsultowanym dokumencie. Komisja oczekuje na uwagi w dowolnym języku urzędowym Unii Europejskiej, jednak - jak zaznacza – najbardziej pożądany byłby wkład w języku angielskim. Otrzymane odpowiedzi DG Energy opublikuje na swojej stronie internetowej.

Pełny tytuł planowanej inicjatywy to „Rozporządzenie wykonawcze Komisji zmieniające art. 9 rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne w sprawie alokacji zdolności i zarządzania ograniczeniami, art. 4 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1719 z 26 września 2016 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące przyszłej alokacji zdolności przesyłowej, art. 4–7 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania energii elektrycznej oraz art. 5–8 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiające wytyczne dotyczące działania systemu przesyłowego energii elektrycznej w celu wyjaśnienia procesu przyjmowania warunków lub metod na podstawie tych wytycznych oraz w celu dostosowania tekstu wyżej wymienionych artykułów do odpowiednich przepisów rozporządzenia (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej i rozporządzenia z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiające Agencję Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki".

***

 

[1] Obszary wymienione w art. 59 (kodeksy sieci) i w art. 61 (wytyczne) rozporządzenia w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej (2019/943).
[2] Zgodnie z wymogami art. 61 ust. 6 ww. rozporządzenia.

 

Źródło: ure.gov.pl, fot.: freeimage/ Ivan Prole