Breaking news
Już 06.12.2023 r. w Warszawie porozmawiamy o cyberbezpieczeństwie w energetycze podczas 7. Konferencji „Inteligentna Energetyka”. ZAPRASZAMY! www.inteligentaenergetyka.pl

Porównanie wersji UC34 i UC17 projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw [1] w zakresie inteligentnego opomiarowania energii przygotowane przez Przemysława Kałka*, Radcę Prawnego, Partnera i Krystiana Andrzejewskiego**, Aplikanta Radcowskiego w Kancelarii Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy. Opracowanie obejmuje porównanie wersji projektu ustawy z dnia 5 października 2018 r. oraz projektu ustawy z dnia 15 stycznia 2020 r., poprzez wskazanie zakresu istotniejszych zmian z komentarzem i załączeniem aktualnego brzmienia postulowanego przepisu.

 

Zmiana art. 1 ust. 2b PE [1]: Rozszerzenie zakresu stosowania Ustawy o zasady funkcjonowania centralnego systemu informacji ryku energii.

Art. 1. 2b. Ustawa określa także zasady funkcjonowania centralnego systemu informacji rynku energii oraz systemu pomiarowego.

 

Zmiana art. 3 PE: Zmiana i rozszerzenie katalogu postulowanych definicji:

 • Pojęcie nominowanego operatora rynku energii elektrycznej zmienione na wyznaczonego operatora rynku energii elektrycznej.
 • Dodanie definicji procesu rynku energii.
  7a) proces rynku energii – sekwencja działań realizowanych przez co najmniej dwa podmioty będące uczestnikiem rynku, w rozumieniu art. 2 pkt. 25 rozporządzenia 2019/943 (Dz. Urz. UE L 158 z 14.06.2019, str. 54);, użytkownikiem systemu lub operatorem informacji rynku energii, na podstawie których następuje sprzedaż energii elektrycznej, jej wprowadzenie do sieci lub pobór lub świadczenie usług związanych z energią elektryczną;
 • Zmiana definicji danych pomiarowych.
  60) dane pomiarowe – dane pozyskiwane lub wyznaczane dla punktu pomiarowego;
 • Zamiana definicji informacji pomiarowych na informacje rynku energii oraz poszerzenie zakresu definicji.
  61) informacje rynku energii – informacje dotyczące punktu pomiarowego, dane pomiarowe, informacje o zdarzeniach rejestrowanych przez licznik zdalnego odczytu, polecenia odbierane przez licznik zdalnego odczytu oraz inne informacje niezbędne do dostarczania energii elektrycznej;
 • Zmiana definicji licznika zdalnego odczytu.
  63) licznik zdalnego odczytu – przyrząd pomiarowy w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2011 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2019 r. poz. 541, 675 oraz 1123) służący do pomiaru energii elektrycznej i rozliczeń za tę energię, wyposażony w funkcję komunikacji z systemem zdalnego odczytu;
 • Dodanie definicji układu pomiarowo-rozliczeniowego.
  62) układ pomiarowo-rozliczeniowy — liczniki i inne urządzenia pomiarowe lub pomiarowo-rozliczeniowe, w szczególności liczniki energii czynnej, liczniki energii biernej oraz przekładniki prądowe i napięciowe, a także układy połączeń między nimi, służące bezpośrednio lub pośrednio do pomiarów energii elektrycznej i rozliczeń za tę energię;
 • Dodanie definicji bezpośredniego układu pomiarowego.|
  64) bezpośredni układ pomiarowy – układ pomiarowo - rozliczeniowy, bez przekładników prądowych ani napięciowych;
 • Usunięcie definicji licznika bilansującego.
 • Uzupełnienie definicji punktu pomiarowego.
  65) punkt pomiarowy − miejsce w urządzeniu, instalacji lub sieci, w którym dokonuje się pomiaru lub wyznaczenia wielkości fizycznych dotyczących energii elektrycznej;
 • Dodanie definicji punktu poboru energii.
  66) punkt poboru energii – punkt pomiarowy w instalacji lub sieci, dla którego dokonuje się rozliczeń oraz dla którego może nastąpić zmiana sprzedawcy;
 • Zmiana definicji systemu zdalnego odczytu.
  67) system zdalnego odczytu – system teleinformatyczny służący do pozyskiwania danych pomiarowych z liczników zdalnego odczytu i informacji o zdarzeniach rejestrowanych przez te liczniki oraz służący do wysyłania poleceń do liczników zdalnego odczytu;
 • Zmiana definicji centralnego systemu informacji pomiarowych na centralny system informacji rynku energii.
  68) centralny system informacji rynku energii – system teleinformatyczny służący do przetwarzania informacji rynku energii na potrzeby realizacji procesów rynku energii elektrycznej oraz wymiany informacji pomiędzy użytkownikami systemu;
 • Zmiana i rozszerzenie definicji systemu pomiarowego.
  69) system pomiarowy – system zdalnego odczytu, liczniki zdalnego odczytu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną skomunikowane z tym systemem zdalnego odczytu oraz inne liczniki energii elektrycznej, służący do przetwarzania danych pomiarowych, celem ich przekazania do centralnego systemu informacji rynku energii;
 • Zmiana definicji operatora informacji pomiarowych na operatora informacji rynku energii oraz zmiana zakresu definicji.
  71) operator informacji rynku energii - podmiot odpowiedzialny za zarządzanie i administrowanie centralnym systemem informacji rynku energii oraz przetwarzanie zgromadzonych w nim informacji na potrzeby realizacji procesów rynku energii elektrycznej;
 • Dodanie definicji jednostkowych danych pomiarowych.
  72) jednostkowe dane pomiarowe - dane pomiarowe dotyczące pomiarów dla pojedynczego punktu pomiarowego, dla których jest możliwe ich przypisanie do danego użytkownika systemu;
 • Dodanie definicji zagregowanych danych pomiarowych.
  73) zagregowane dane pomiarowe – dane pomiarowe dla zbioru punktów pomiarowych, dla których nie jest możliwe przypisanie ich do danego użytkownika systemu;

 

Zmiana art. 4k PE oraz wykreślenie ust. 2: Rozliczeń za energię elektryczną, usługi przesyłania, dystrybucji lub usługi systemowe dokonuje się wyłącznie na podstawie informacji rynku energii pozyskanych z centralnego systemu informacji rynki energii.

Art. 4k. Użytkownik systemu elektroenergetycznego, w tym operator systemu dystrybucyjnego, operator systemu przesyłowego lub sprzedawca prowadzi rozliczenia za energię elektryczną, usługi przesyłania, dystrybucji lub usługi systemowe wyłącznie na podstawie informacji rynku energii pozyskanych z centralnego sytemu informacji rynku energii.

 

Zmiany w zakresie Rozdziału 2c – zasady funkcjonowania systemu pomiarowego:

Zmiana art. 11t PE: W brzmieniu projektu nowelizacji UC34 przepis określa obowiązki OSD, OSP, ewentualnie właściciela urządzeń, instalacji lub sieci w zakresie bezpieczeństwa systemu pomiarowego.

Art. 11t. 1. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego oraz operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego, a także właściciel urządzeń, instalacji lub sieci, w przypadku gdy użytkownik systemu przyłączony jest do urządzeń, instalacji lub sieci, na których nie wyznaczono operatora systemu elektroenergetycznego, jest obowiązany do:
1) stosowania środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu pomiarowego, w tym ochrony tego systemu przed nieuprawnioną ingerencją w ten system oraz nieuprawnionym dostępem do informacji w nim przetwarzanych, zgodnych z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 11x;
2) wykonywania okresowych testów bezpieczeństwa systemu pomiarowego, przynajmniej raz do roku.

 

Zmiana art. 11u PE: Czas na zainstalowanie przez OSD liczników zdalnego odczytu skomunikowanych z systemem zdalnego odczytu w punktach poboru energii stanowiących co najmniej 80 % łącznej liczby punktów pomiarowych poboru energii u odbiorców końcowych, posiadających układ pomiarowy bezpośredni, przyłączonych do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, został wydłużony do dnia 31 grudnia 2028 r. Wydłużeniu uległ także czas dla OSD na zainstalowanie liczników zdalnego odczytu na wszystkich stacjach elektroenergetycznych transformujących średnie napięcie na niskie (SN/nN), stanowiących element sieci dystrybucyjnej OSD, skomunikowanych z systemem zdalnego odczytu. Dookreśleniu uległy przypadki, w których koszty zakupu licznika zdalnego odczytu, jego zainstalowania lub uruchomienia, a także koszty niezbędnej infrastruktury technicznej wymaganej do prawidłowego funkcjonowania tego licznika, pokrywane są przez operatora (pokrywane u odbiorcy końcowego przyłączonego do sieci tego operatora, ale wyłącznie do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV). Koszty realizacji powyższych zadań stanowią uzasadnione koszty działalności OSD, z wyjątkiem kosztów pokrytych przez odbiorcę końcowego, który wystąpił do OSD o zainstalowanie licznika zdalnego odczytu lub o umożliwienie komunikacji licznika zdalnego odczytu z urządzeniami odbiorcy lub który wystąpił o wyposażenie punktu ładowania odbiorcy do odbiorcy w licznik zdalnego odczytu instalacji odbiorcy. Wydłużony został termin na zainstalowanie licznika zdalnego odczytu, w przypadku gdy wystąpił o to odbiorca (4 miesiące/ 2miesiące/ 30dni). Od dnia 1 stycznia 2021 r. został ustalony termin dla OSD do zainstalowania na wniosek odbiorcy końcowego, przyłączonego do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, liczników zdalnego odczytu, w ilości 0,1% punktów poboru energii u odbiorców końcowych w gospodarstwie domowym, przyłączonych do sieci tego OSD, chyba że wniosek został złożony przez mniejszą ilość odbiorców (nie stosuje się do odbiorcy końcowego i wytwórcy energii elektrycznej należącego do spółdzielni energetycznej). Instalowane liczniki zdalnego odczytu powinny spełniać wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie rozporządzenia ministra właściwego do spraw energii. Licznik zdalnego odczytu, zainstalowany w bezpośrednim układzie pomiarowym u odbiorcy końcowego w gospodarstwach domowych, może być wykorzystany do przedpłatowej formy rozliczeń w ramach umowy kompleksowej (ta zmiana formy rozliczeń jest bezpłatna).

Art. 11u. 1. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, do dnia 31 grudnia 2028 r., zainstaluje liczniki zdalnego odczytu skomunikowane z systemem zdalnego odczytu w punktach poboru energii stanowiących co najmniej 80 % łącznej liczby punktów poboru energii u odbiorców końcowych, posiadających układ pomiarowy bezpośredni, przyłączonych do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, zgodnie z harmonogramem określonym w ust. 2.
2. Instalacja liczników zdalnego odczytu odbędzie się do dnia:
1) 31 grudnia 2023 r. − w punktach poboru energii stanowiących co najmniej 15%;
2) 31 grudnia 2025 r. − w punktach poboru energii stanowiących co najmniej 35%;
3) 31 grudnia 2027 r. − w punktach poboru energii stanowiących co najmniej 65%
– łącznej liczby punktów poboru energii u odbiorców końcowych, posiadających układ pomiarowy bezpośredni, przyłączonych do sieci danego operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV.
3. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego zainstaluje nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 r. liczniki zdalnego odczytu na wszystkich stacjach elektroenergetycznych transformujących średnie napięcie na niskie (SN/nN), stanowiących element jego sieci dystrybucyjnej, skomunikowane z systemem zdalnego odczytu.
4. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego pokrywa koszty zakupu licznika zdalnego odczytu, jego zainstalowania i uruchomienia, a także koszty niezbędnej infrastruktury technicznej wymaganej do prawidłowego funkcjonowania tego licznika u odbiorcy końcowego przyłączonego do sieci tego operatora o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV.
5. Koszty realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, 3 i 4 stanowią uzasadnione koszty działalności operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, z wyjątkiem kosztów pokrytych przez odbiorcę końcowego, w przypadku o którym mowa w ust. 6.
6. Odbiorca końcowy, przyłączony do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub właściciela urządzeń, instalacji lub sieci, w przypadku gdy użytkownik systemu przyłączony jest do urządzeń, instalacji lub sieci, na których nie wyznaczono operatora systemu elektroenergetycznego oraz odbiorca końcowy i wytwórca energii elektrycznej należący do spółdzielni energetycznej w rozumieniu art. 2 pkt 33a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.) może wystąpić do operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, do którego sieci jest przyłączony, o:
1) zainstalowanie licznika zdalnego odczytu;
2) umożliwienie komunikacji licznika zdalnego odczytu z urządzeniami tego odbiorcy, o ile spełniają one wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11y;
3) wyposażenie punktu ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych należącego do odbiorcy końcowego w licznik zdalnego odczytu w instalacji tego odbiorcy.
7. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub właściciel urządzeń, instalacji lub sieci, w przypadku gdy użytkownik systemu przyłączony jest do urządzeń, instalacji lub sieci, na których nie wyznaczono operatora systemu elektroenergetycznego:
1) zainstaluje licznik zdalnego odczytu w terminie 4 miesięcy od dnia wystąpienia tego odbiorcy - w przypadku, o którym mowa w ust. 6 pkt 1;
2) umożliwi komunikację licznika zdalnego odczytu z urządzeniami tego odbiorcy w terminie 2 miesięcy od dnia wystąpienia tego odbiorcy o ile spełniają one wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11y - w przypadku, o którym mowa w ust. 6 pkt 2;
3) wyposaży punkt ładowania w licznik zdalnego odczytu w instalacji odbiorcy końcowego w terminie do 30 dni od dnia wystąpienia tego odbiorcy w przypadku, o którym mowa w ust. 6 pkt 3.
8. Od dnia 1 stycznia 2021 r. operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, w danym roku kalendarzowym zainstaluje na wniosek odbiorcy końcowego, przyłączonego do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, liczniki zdalnego odczytu, w ilości 0,1% punktów poboru energii u odbiorców końcowych w gospodarstwie domowym, przyłączonych do sieci tego operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, chyba że wniosek został złożony przez mniejszą ilość odbiorców.
9. Odbiorca końcowy ponosi koszty instalacji i uruchomienia licznika zdalnego odczytu, o którym mowa w ust. 6 pkt 1 i 3.
10. Licznik zdalnego odczytu, o których mowa w ust. 1, 2, 3 oraz ust. 6 pkt 1 i 3 spełnia wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11x.
11. Licznik zdalnego odczytu, zainstalowany w bezpośrednim układzie pomiarowym u odbiorcy końcowego w gospodarstwach domowych, może być wykorzystany do przedpłatowej formy rozliczeń w ramach umowy kompleksowej.
12. Zmiana formy rozliczeń, o której mowa w ust. 11, jest bezpłatna.

 

Zmiana art. 11w PE: Przepis w brzmieniu projektu nowelizacji UC34 określa zakres danych pomiarowych i informacji pozyskiwanych z licznika zdalnego odczytu w przypadku odbiorcy końcowego w gospodarstwie domowym oraz zakres danych pozyskiwanych przez OSD lub OSP z liczników zdalnego odczytu, a także minimum danych pozyskiwanych przez OSD z liczników zdalnego odczytu zainstalowanych w stacjach SN/nN stanowiących element sieci dystrybucyjnej. Operator już nie jest uprawniony, a zobowiązany do wysyłania poleceń do licznika zdalnego odczytu na żądanie przekazane za pośrednictwem centralnego systemu informacji rynku energii przez podmioty wymieniony w przepisie, a w przypadku sprzedawcy energii elektrycznej, odbiorcy końcowego lub podmiotu upoważnionego – w zakresie określonym w umowie, upoważnieniu lub w instrukcji, o której mowa w proponowanym art. 9g ust. 5c.

Art. 11w. 1. W przypadku odbiorcy końcowego w gospodarstwie domowym zakres danych pomiarowych pozyskiwanych z licznika zdalnego odczytu obejmuje:
1) zarejestrowane dane pomiarowe dotyczące energii elektrycznej:
a) pobranej w punkcie poboru energii - zsumowane do okresów 15-minutowych,
b) wprowadzonej w punkcie poboru energii - zsumowane do okresów 15-minutowych;
2) zarejestrowane dane pomiarowe dotyczące wartości mocy;
3) informacje o wskaźnikach jakości lub parametrach jakościowych w zakresie energii elektrycznej w punkcie poboru energii;
4) informacje o zdarzeniach rejestrowanych przez licznik zdalnego odczytu;
5) zarejestrowane dane pomiarowe dotyczące energii elektrycznej w punkcie ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych;
6) inne dane pomiarowe, których obowiązek rejestrowania wynika z przepisów odrębnych.
2. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego oraz operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego pozyskuje z liczników zdalnego odczytu:
1) zarejestrowane dane pomiarowe dotyczące energii elektrycznej:
a) pobranej w punkcie poboru energii - zsumowane do okresów 15-minutowych,
b) wprowadzonej w punkcie poboru energii - zsumowane do okresów 15-minutowych,
c) wprowadzonej do sieci przez wytwórców - zsumowane do okresów 15-minutowych,
d) wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii lub jednostce wytwórczej przyłączonej do instalacji odbiorcy w przypadku, jeżeli obowiązek instalacji licznika zdalnego odczytu dla tej instalacji lub jednostki wytwórczej stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z przepisów odrębnych,
e) pobranej lub wprowadzonej przez magazyn energii elektrycznej będący częścią instalacji odbiorcy końcowego lub jednostki wytwórczej przyłączonej do instalacji odbiorcy w przypadku, jeżeli obowiązek instalacji licznika zdalnego odczytu dla tego magazynu lub tej instalacji lub jednostki wytwórczej stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z przepisów odrębnych;
2) zarejestrowane dane pomiarowe dotyczące wartości mocy;
3) informacje o wskaźnikach jakości oraz parametrach jakościowych w zakresie energii elektrycznej w punkcie poboru energii;
4) informacje o zdarzeniach rejestrowanych przez licznik zdalnego odczytu.
5) inne dane pomiarowe, dla których obowiązek ich rejestrowania wynika z przepisów odrębnych.
3. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego pozyskuje z liczników zdalnego odczytu zainstalowanych w stacjach SN/nN stanowiących element sieci dystrybucyjnej co najmniej:
1) zarejestrowane dane pomiarowe dotyczące energii elektrycznej;
2) zarejestrowane dane pomiarowe dotyczące wartości mocy;
3) informacje o wskaźnikach jakości lub parametrach jakościowych w zakresie energii elektrycznej w miejscu instalacji licznika zdalnego odczytu;
4) informacje o statusie pracy licznika zdalnego odczytu.
4. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego jest uprawniony do wysyłania polecenia do licznika zdalnego odczytu na obszarze swojego działania. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego wysyła polecenia do licznika zdalnego odczytu na żądanie przekazane za pośrednictwem centralnego systemu informacji rynku energii przez:
1) operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego, w przypadku:
a) wprowadzenia ograniczeń, o których mowa w art. 11 ust. 7 lub art. 11c ust. 2 pkt 2,
b) sytuacji, o której mowa w art. 11d ust. 1,
c) zawarcia umowy, w szczególności umowy o świadczenie usług systemowych
– w zakresie poleceń wpływających na wielkość wprowadzanej lub pobieranej energii elektrycznej;
2) sprzedawcę energii elektrycznej − w zakresie i na zasadach określonych w umowie zawartej z tym sprzedawcą lub w instrukcji o której mowa w art. 9g ust. 5c;
3) odbiorcy końcowego − na zasadach określonych w umowie zawartej z tym odbiorcą lub w instrukcji o której mowa w art. 9g ust. 5c;
4) podmiotu upoważnionego przez odbiorcę końcowego − w zakresie określonym w upoważnieniu lub w instrukcji o której mowa w art. 9g ust. 5c.

 

Zmiana art. 11x PE: W brzmieniu projektu nowelizacji UC34 przepis zawiera zobowiązanie do wydania przez ministra właściwego do spraw energii rozporządzenia określającego m.in. wymagania systemów pomiarowych, liczników zdalnego odczytu, wymagania w zakresie bezpieczeństwa systemu pomiarowego, zasady funkcjonowania liczników zdalnego odczytu w trybie przedpłatowym etc. (w pierwotnym brzmieniu projektu nowelizacji zobowiązanie to zawierał art. 11zf)

Art. 11x. 1. Minister właściwy do spraw energii określi w drodze rozporządzenia:
1) wymagania funkcjonalne jakie powinien spełniać system pomiarowy;
2) wymaganie jakie powinny spełniać:
a) liczniki zdalnego odczytu w zależności od miejsca ich instalacji oraz ich przeznaczenia;
b) standardy komunikacji pomiędzy licznikiem zdalnego odczytu a systemem zdalnego odczytu,
c) dane pomiarowe oraz inne informacje rejestrowane przez licznik zdalnego odczytu,
d) polecenia odbierane przez licznik zdalnego odczytu, a także warunki ich przesyłania;
3) wymagania w zakresie bezpieczeństwa systemu pomiarowego, w tym ochrony tego systemu przed nieuprawnioną ingerencją w ten system oraz nieuprawnionym dostępem do informacji rynku energii;
4) zasady funkcjonowania liczników zdalnego odczytu w trybie przedpłatowym;
5) sposób ustalania danych zastępczych w przypadku braku możliwości ich pozyskania;
6) wskaźniki niezawodności komunikacji w systemie pomiarowym;
7) wymagania dotyczące jakości danych pomiarowych dostarczanych do systemu pomiarowego.
2. Minister właściwy do spraw energii wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, bierze pod uwagę, w szczególności:
1) konieczność zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania systemu pomiarowego;
2) niezawodność komunikacji pomiędzy licznikiem zdalnego odczytu a systemem zdalnego odczytu oraz centralnym systemem informacji rynku energii;
3) zapewnienie należytej obsługi procesów rynku energii elektrycznej;
4) zapewnienie równoprawnego traktowania użytkowników systemu pomiarowego;
5) stan rozwoju technologii teleinformatycznych;
6) rozwiązania stosowane na rynku energii elektrycznej, w tym zasady rozliczeń na tym rynku;
7) warunki świadczenia usług przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej, prowadzenie ruchu sieciowego, eksploatację sieci oraz korzystanie z systemu elektroenergetycznego i połączeń międzysystemowych;
8) zapewnienie wymaganego poziomu poufności danych i informacji;
9) wymagania dotyczące danych osobowych.

 

Zmiana art. 11y PE: W brzmieniu projektu nowelizacji UC34 przepis zawiera zobowiązanie do wydania przez ministra w drodze rozporządzenia określającego wymagania jakie powinny spełniać w gospodarstwie domowym liczniki zdalnego odczytu, standardy komunikacji pomiędzy licznikiem zdalnego odczytu a urządzeniami odbiorcy, wymagania dotyczący urządzeń na potrzeby komunikacji z licznikiem zdalnego odczytu, dane pomiarowe oraz polecenia wysyłane przez licznik zdalnego odczytu do urządzeń w gospodarstwie domowym (w pierwotnym brzmieniu projektu nowelizacji przepis określał okres przechowywania informacji pomiarowych).

Art. 11y. Minister właściwy do spraw energii określi w drodze rozporządzenia wymagania jakie powinny spełniać:
1) licznik zdalnego odczytu, aby umożliwić skomunikowanie z urządzeniami odbiorcy w gospodarstwie domowym;
2) standardy komunikacji pomiędzy licznikiem zdalnego odczytu a urządzeniami odbiorcy w gospodarstwie domowym, w tym wymagania w zakresie ochrony tej komunikacji przed nieuprawnioną ingerencją oraz nieuprawnionym dostępem;
3) wymagania dotyczące urządzeń w gospodarstwie domowym na potrzeby komunikacji z licznikiem zdalnego odczytu;
4) dane pomiarowe oraz polecenia wysyłane przez licznik zdalnego odczytu do urządzeń w gospodarstwie domowym, a także warunki ich przesyłania
– uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania systemu pomiarowego, niezawodnej komunikacji pomiędzy licznikiem zdalnego odczytu a urządzeniami odbiorcy końcowego w gospodarstwie domowym, zakres informacji niezbędnych użytkownikowi systemu w gospodarstwie domowym w celu efektywnego zarządzania zużyciem energii elektrycznej, interoperacyjność systemu, równoprawne traktowanie użytkowników systemu pomiarowego, stan rozwoju technologii teleinformatycznych, efektywność kosztową dostępnych technologii oraz poufność danych i informacji w tym systemie.

 

Dodanie Rozdziału 2d – zasady funkcjonowania centralnego systemu informacyjnego rynku energii (ujęto i zmodyfikowano w nim przepisy art. 11z – 11zg brzmienia projektu nowelizacji UC17):

Zmiana art. 11z PE: Przepis reguluje uprawnienia i obowiązki operatora informacji rynku energii w zakresie zarządzania, pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania informacji rynku energii, umieszczania na swoich stronach internetowych informacji, obowiązki w zakresie bezpieczeństwa centralnego systemu informacji rynku energii. Zadania operatora informacji rynku energii wykonuje OSP (wcześniej przepis dotyczył uprawnienia OSD lub OSP do przetwarzania danych pomiarowych, przekazanych do centralnego systemu).

Art. 11z. 1. Operator informacji rynku energii, stosując obiektywne i przejrzyste zasady zapewniające równoprawne traktowanie użytkowników systemu:
1) zarządza i administruje centralnym systemem informacji rynku energii;
2) pozyskuje informacje rynku energii oraz inne informacje od użytkowników systemu na potrzeby realizacji procesów rynku energii określonych w przepisach wydanych na podstawie w art. 11zi;
3) przetwarza zgromadzone w centralnym systemie informacji rynku energii informacje rynku energii oraz inne informacje, do których jest uprawniony na potrzeby realizacji procesów rynku energii określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11zi;
4) wspiera realizację procesów rynku energii określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11zi;
5) opracowuje standardy wymiany informacji centralnego systemu informacji rynku energii;
6) udostępnia uprawnionym użytkownikom systemu informacje rynku energii w zakresie przewidzianym w ustawie i w przepisach wydanych na podstawie art. 11zi i na warunkach określonych w instrukcji opracowanej na podstawie art. 9g ust. 5c.
2. Operator informacji rynku energii zamieszcza na swoich stronach internetowych następujące informacje:
1) standardy wymiany informacji centralnego systemu informacji rynku energii;
2) wykaz sprzedawców energii elektrycznej umożliwiających zawarcie umowy sprzedaży energii elektrycznej działających na obszarze działania danego operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego;
3) wykaz sprzedawców energii elektrycznej umożliwiających zawarcie umowy kompleksowej działających na obszarze działania danego operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego;
4) wykaz sprzedawców z urzędu działających na obszarze działania danego operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego;
5) o sprzedawcy zobowiązanym, w rozumieniu ustawy o odnawialnych źródłach energii, wyznaczonym na obszarze działania danego operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego;
6) wykaz sprzedawców rezerwowych oferujących sprzedaż rezerwową na obszarze działania danego operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego;
7) wykaz sprzedawców rezerwowych oferujących rezerwową usługę kompleksową na obszarze działania danego operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego;
8) wykaz podmiotów odpowiedzialnych za bilansowanie handlowe.
3. Operator informacji rynku energii:
1) stosuje środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa centralnego systemu informacji rynku energii, w tym ochrony tego systemu przed nieuprawnioną ingerencją w ten system oraz nieuprawnionym dostępem do informacji w nim przetwarzanych;
2) wykonuje okresowe testy bezpieczeństwa centralnego systemu informacji rynku energii, przynajmniej raz do roku.
4. Zadania operatora informacji rynku energii wykonuje operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego
Operator informacji rynku energii, stosując obiektywne i przejrzyste zasady zapewniające równoprawne traktowanie użytkowników systemu:
1) zarządza i administruje centralnym systemem informacji rynku energii;
2) pozyskuje informacje rynku energii oraz inne informacje od użytkowników systemu na potrzeby realizacji procesów określonych w przepisach wydanych na podstawie w art. 11zi;
3) przetwarza zgromadzone w centralnym systemie informacji rynku energii informacje rynku energii oraz inne informacje, do których jest uprawniony na potrzeby realizacji procesów rynku energii określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11zi;
4) wspiera realizację procesów rynku energii określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11zi;
5) opracowuje standardy wymiany informacji centralnego systemu informacji rynku energii
6) udostępnia uprawnionym użytkownikom systemu informacje rynku energii w zakresie przewidzianym w ustawie i w przepisach wydanych na podstawie art. 11zi i na warunkach określonych w instrukcji opracowanej na podstawie art. 9g ust. 5c.
Operator informacji rynku energii zamieszcza na swoich stronach internetowych następujące informacje:
1) standardy wymiany informacji centralnego systemu informacji rynku energii;
2) wykaz sprzedawców energii elektrycznej umożliwiających zawarcie umowy sprzedaży energii elektrycznej działających na obszarze działania danego operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego;
3) wykaz sprzedawców energii elektrycznej umożliwiających zawarcie umowy kompleksowej działających na obszarze działania danego operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego;
4) wykaz sprzedawców z urzędu działających na obszarze działania danego operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego;
5) o sprzedawcy zobowiązanym, w rozumieniu ustawy o odnawialnych źródłach energii, wyznaczonym na obszarze działania danego operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego;
6) wykaz sprzedawców rezerwowych oferujących sprzedaż rezerwową na obszarze działania danego operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego;
7) wykaz sprzedawców rezerwowych oferujących rezerwową usługę kompleksową na obszarze działania danego operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego;
8) wykaz podmiotów odpowiedzialnych za bilansowanie handlowe.
3. Operator informacji rynku energii:
1) stosuje środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa centralnego systemu informacji rynku energii, w tym ochrony tego systemu przed nieuprawnioną ingerencją w ten system oraz nieuprawnionym dostępem do informacji w nim przetwarzanych;
2) wykonuje okresowe testy bezpieczeństwa centralnego systemu informacji rynku energii, przynajmniej raz do roku.
4. Zadania operatora informacji rynku energii wykonuje operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego.

 

Zmiana art. 11za PE: Zobowiązanie użytkownika systemu elektroenergetycznego do realizacji procesów rynku energii elektrycznej, określonych w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw energii, za pośrednictwem centralnego systemu informacji rynku energii. Wskazanie na możliwość wymiany informacji pomiędzy użytkownikami systemu elektroenergetycznego za pośrednictwem centralnego systemu informacji rynku energii w celu realizacji innych procesów niż wydanych na podstawie rozporządzenia ministra właściwego do spraw energii. Wyłączenie centralnego systemu informacji rynku energii z działań realizowanych w ramach centralnego mechanizmu bilansowania handlowego oraz działań realizowanych na giełdach towarowych.

Art. 11za. 1. Użytkownik systemu elektroenergetycznego, w szczególności sprzedawca energii elektrycznej, operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego, operator ogólnodostępnej stacji ładowania realizuje procesy rynku energii elektrycznej, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11zi za pośrednictwem centralnego systemu informacji rynku energii.
2. Centralny system informacji rynku energii może umożliwiać wymianę informacji pomiędzy użytkownikami systemu elektroenergetycznego w celu realizacji procesów rynku energii elektrycznej innych niż wymienione w przepisach wydanych na podstawie art. 11zi.
3. Tryb aktualizacji standardów wymiany informacji centralnego systemu informacji rynku energii określa instrukcja, o której mowa w art. 9g ust 5c.
4. Standardy wymiany informacji centralnego systemu informacji rynku energii określają procesy rynku energii, których wykaz i wytyczne dotyczące realizacji określono w przepisach wydanych na podstawie art. 11zi ust. 1, w tym w szczególności modele procesów rynku energii elektrycznej, zasady logiki biznesowej tych procesów oraz specyfikację komunikatów realizowanych przez centralny system informacji rynku energii.
5. Procesy rynku energii, których wykaz i wytyczne dotyczące realizacji określono w przepisach wydanych na podstawie art. 11zi ust. 1 nie dotyczą działań realizowanych w ramach centralnego mechanizmu bilansowania handlowego ani działań realizowanych na giełdach towarowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, na rynku organizowanym przez podmiot prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany lub na zorganizowanej platformie obrotu prowadzonej przez spółkę prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej giełdę towarową w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych lub w ramach jednolitego łączenia rynków dnia następnego i dnia bieżącego prowadzonych przez wyznaczonych operatorów rynku energii elektrycznej w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (Dz. Urz. UE L 197 z 25.07.2015, str. 24, z późn. zm.).

 

Zmiana art. 11zb PE: Korzystanie przez użytkowników systemu z centralnego systemu informacji rynku energii, na potrzeby wymiany informacji rynku energii oraz realizacji procesów określonych w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw energii, umożliwiane jest przez operatora informacji rynku energii. Obowiązek dostosowania systemów teleinformatycznych do współpracy z centralnym systemem informacji rynku energii.

Art. 11zb. 1. Operator informacji rynku energii umożliwia użytkownikom systemu korzystanie z centralnego systemu informacji rynku energii na potrzeby wymiany informacji rynku energii oraz realizacji procesów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie w art. 11zi.
2. Zasady dostępu do centralnego systemu informacji rynku energii, w tym procedury przyłączania systemów teleinformatycznych użytkowników systemu do centralnego systemu informacji rynku energii określa instrukcja, o której mowa w art. 9g ust. 5c.
3. Sprzedawca energii elektrycznej, operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego, operator ogólnodostępnej stacji ładowania oraz inne podmioty realizujące procesy rynku energii elektrycznej lub wymieniające informacje rynku energii za pośrednictwem centralnego systemu informacji rynku energii w zakresie realizacji procesów rynku energii elektrycznej, dostosowuje systemy teleinformatyczne do współpracy z centralnym systemem informacji rynku energii, zgodnie z instrukcją, o której mowa w art. 9g ust. 5c.

 

Zmiana art. 11zc PE: Określenie szczegółowych informacji rynku energii przekazywanych do centralnego systemu informacji rynku energii (poprzednio przepis regulował kwestie przetwarzania danych osobowych). Obowiązek zapewnienia kompletności i poprawności przekazywanych informacji.

Art. 11zc. 1. Operator systemu elektroenergetycznego lub właściciel urządzeń, instalacji lub sieci w przypadku gdy odbiorcom jest dostarczana energia elektryczna z urządzeń, instalacji lub sieci, na których nie wyznaczono operatora systemu elektroenergetycznego przekazuje w postaci elektronicznej informacje rynku energii do centralnego systemu informacji rynku energii, w szczególności:
1) informacje o punkcie poboru energii lub punkcie pomiarowym, po każdej zmianie informacji ich dotyczących;
2) dane pomiarowe dotyczące energii elektrycznej na potrzeby realizacji procesów rynku energii elektrycznej określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11zi lub na potrzeby realizacji obowiązków operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego określonych w przepisach prawa;
3) informację o sprzedawcy energii elektrycznej, który posiada zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej umożliwiającą zawieranie umów kompleksowych;
4) informację o sprzedawcy energii elektrycznej, który posiada zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej umożliwiającą zawieranie umów sprzedaży;
5) informację o sprzedawcy z urzędu działającym na jego obszarze działania;
6) informację o sprzedawcy zobowiązanym wyznaczonym na jego obszarze działania;
7) informację o sprzedawcy rezerwowym, oferującym sprzedaż rezerwową na jego obszarze działania;
8) informację o sprzedawcy rezerwowym, oferującym rezerwową usługę kompleksową na jego obszarze działania;
9) inne informacje na potrzeby realizacji procesów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11zi.
2. Sprzedawca energii elektrycznej przekazuje w postaci elektronicznej do centralnego systemu informacji rynku energii elektrycznej informacje o odbiorcach, z którymi sprzedawca zawarł umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowe oraz inne informacje na potrzeby realizacji procesów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11zi.
3. Podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe przekazuje w postaci elektronicznej do centralnego systemu informacji rynku energii:
1) informacje o sprzedawcach energii elektrycznej oraz punktach poboru energii jednostek wytwórczych, dla których podmiot pełni funkcję podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe;
2) inne informacje na potrzeby realizacji procesów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11zi.
4. Sprzedawca energii elektrycznej, operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub właściciel urządzeń, instalacji lub sieci w przypadku gdy użytkownik systemu przyłączony jest do urządzeń, instalacji lub sieci, na których nie wyznaczono operatora systemu elektroenergetycznego, podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe, operator ogólnodostępnej stacji ładowania oraz inne podmioty, realizujące procesy rynku energii lub wymieniające informacje za pośrednictwem centralnego systemu informacji rynku energii zapewniają poprawność i kompletność informacji przekazywanych przez nich do centralnego systemu informacji rynku energii.
5. Szczegółowe procedury, tryby oraz terminy przekazywania i korygowania informacji przekazywanych do centralnego systemu informacji rynku energii, szczegółowe wymagania względem formy i skutki jej niezachowania określa instrukcja, o której mowa w art. 9g ust 5c.
6. Sprzedawca energii elektrycznej, operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub właściciel urządzeń, instalacji lub sieci w przypadku gdy użytkownik systemu przyłączony jest do urządzeń, instalacji lub sieci, na których nie wyznaczono operatora systemu elektroenergetycznego oraz operator ogólnodostępnej stacji ładowania może prowadzić własny rejestr odbiorców lub punktów pomiarowych, przechowywać informacje rynku energii i przetwarzać je w celu wykonywania obowiązków ustawowych z wyłączeniem prowadzenia rozliczeń za dostarczoną energię elektryczną lub usługi.

 

Zmiana art. 11zd PE: Wymienienie podmiotów, którym operator informacji rynku energii udostępnia informacje rynku energii za pośrednictwem centralnego systemu informacji rynku energii (w brzmieniu projektu nowelizacji UC17 określał to art. 11za ust. 4 – katalog został zmieniony i rozszerzony). Określenie wyłącznych celów przetwarzania informacji rynku energii. Wymienienie podmiotów, którym operator informacji rynku energii udostępnia zagregowane dane pomiarowe za pośrednictwem centralnego systemu informacji rynku energii elektrycznej na potrzeby wynikające z obowiązków ustawowych.

Art. 11zd. 1. Operator informacji rynku energii udostępnia informacje rynku energii w postaci elektronicznej za pośrednictwem centralnego systemu informacji rynku energii:
1) użytkownikowi systemu elektroenergetycznego, w tym odbiorcy końcowemu, wytwórcy, posiadaczowi magazynu energii elektrycznej, którego dane te dotyczą;
2) podmiotowi upoważnionemu przez użytkownika systemu elektroenergetycznego, którego dane te dotyczą ‒ w zakresie wskazanym w tym upoważnieniu;
3) operatorowi systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub operatorowi systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub właścicielowi sieci, instalacji lub urządzeń w przypadku gdy użytkownik systemu przyłączony jest do sieci, instalacji lub urządzeń, na których nie wyznaczono operatora systemu elektroenergetycznego, który dane te przekazał ‒ w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań określonych w przepisach prawa;
4) sprzedawcy energii elektrycznej ‒ w zakresie niezbędnym do dokonywania rozliczeń z użytkownikiem systemu elektroenergetycznego, za energię elektryczną;
5) Zarządcy Rozliczeń S.A. - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1571, 2538) oraz w zakresie zadań operatora rozliczeń energii odnawialnej wynikających z ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii;
6) operatorowi ogólnodostępnej stacji ładowania, dostawcy usług ładowania, operatorowi systemu dystrybucyjnego i sprzedawcy ‒ w zakresie niezbędnym do dokonywania rozliczeń z dostawcą usług ładowania oraz ze sprzedawcą energii elektrycznej za pobraną energię elektryczną w ogólnodostępnej stacji ładowania;
7) Prezesowi URE – w zakresie niezbędnym do rozstrzygania indywidualnych spraw;
8) Prezesowi Głównego Urzędu Miar w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań określonych w przepisach prawa;
9) innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów odrębnych przyznających im dostęp do informacji rynku energii z tego systemu
– bez możliwości dalszego ich udostępniania innym podmiotom przez podmioty wskazane w pkt 2 – 9.
2. Podmioty, o których mowa w ust 1, pkt 3 - 6 mogą zlecać przetwarzanie danych pomiarowych w ich imieniu osobom trzecim wyłącznie w związku z realizacją przez nie celów przypisanych im w ust. 3.
3. Informacje rynku energii, o których mowa w ust. 1, mogą być przetwarzane wyłącznie w celu:
1) zawarcia, realizacji, zmiany lub ustalenia treści umowy z użytkownikiem systemu elektroenergetycznego w zakresie dostarczania energii elektrycznej;
2) realizacji obowiązków wynikających z udziału w rynku mocy;
3) dokonywania rozliczeń za sprzedaż energii elektrycznej lub usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej;
4) realizacji i rozliczeń umów dotyczących świadczenia usług systemowych;
5) zapewnienia bezpieczeństwa pracy sieci elektroenergetycznej;
6) wykrywania nieprawidłowości w poborze energii elektrycznej;
7) dokonywania rozliczeń za energię elektryczną w punkcie ładowania ogólnodostępnej stacji ładowania;
8) analiz statystycznych;
9) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
10) rozliczeń podmiotów odpowiedzialnych za bilansowanie handlowe;
11) realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów odrębnych.
4. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 jest udzielane w postaci elektronicznej i może być udzielone w celu innym niż określony w ust. 3 ‒ w zakresie wskazanym w tym upoważnieniu.
5. Operator informacji rynku energii udostępnia zagregowane dane pomiarowe w postaci elektronicznej za pośrednictwem centralnego systemu informacji rynku energii elektrycznej na potrzeby wynikające z obowiązków ustawowych:
1) podmiotom odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe;
2) operatorowi systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego;
3) operatorowi systemu przesyłowego elektroenergetycznego;
4) sprzedawcy;
5) Prezesowi URE;
6) Prezesowi Głównego Urzędu Miar;
7) ministrowi właściwemu do spraw energii;
8) Głównemu Urzędowi Statystycznemu;
oraz innym podmiotom na podstawie odrębnych przepisów lub które wykazały interes prawny.
6. Dostęp uprawnionych użytkowników systemu do informacji zgromadzonych w centralnym systemie informacji rynku energii, przekazywanie do niego lub odbieranie z niego informacji oraz korzystanie z tego systemu w celu realizacji przez tych użytkowników systemu procesów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11zi odbywa się w postaci elektronicznej i jest nieodpłatne.

 

Zmiana art. 11ze PE: Obowiązek dla podmiotów, którym przekazywane są informacji rynku energii do stosowania środków zapewniających ochronę tych informacji. Obowiązek przeszkolenia osób do pracy w systemie teleinformatycznym (poprzednio przez przewidywał zakaz zapoznawania się, utrwalania, przechowywania lub wykorzystywania danych pomiarowych przez osoby nieuprawnione lub w sposób sprzeczny z ustawą).

Art. 11ze. 1. Podmioty wskazane w art. 11zd ust. 1 pkt 3 – 8 oraz operator informacji rynku energii, w zakresie w jakim przetwarzają informacje rynku energii stosują środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę tych informacji, w tym zabezpieczenia przed ich utratą, uszkodzeniem, zniszczeniem lub udostępnieniem osobom nieuprawnionym.
2. Podmioty o których mowa w ust. 1, odpowiednio do wykonywanych zadań:
1) ustalają warunki i sposób przydzielania uprawnień do dostępu do informacji rynku energii;
2) zapewniają właściwą ochronę informacji rynku energii;|
3) opracowują wewnętrzną instrukcję bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, w tym zarządzania ryzykiem oraz procedury bezpiecznej eksploatacji tego systemu;
4) zapewniają ochronę systemu teleinformatycznego polegającą na stosowaniu zabezpieczeń na możliwie wielu różnych poziomach organizacji ochrony tego systemu, w celu ograniczenia występowania przypadków, w których przełamanie pojedynczego zabezpieczenia skutkować będzie naruszeniem poufności, integralności lub dostępności do danych pomiarowych;
5) zapewniają wykonywanie okresowych testów bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego;
6) opracowują procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych, w tym w przypadku awarii elementów systemu teleinformatycznego;|
7) opracowują procedury zabezpieczające system teleinformatyczny przed działaniem oprogramowania złośliwego, a także umożliwiające jak najszybsze wykrywanie incydentów zagrażających bezpieczeństwu tego systemu;
8) stosują szablon oceny skutków w zakresie ochrony danych pomiarowych, którego wzór określają przepisy wydane na podstawie art. 11zi.
3. Pomioty o których mowa w ust. 1 przed dopuszczeniem osób do pracy w systemie teleinformatycznym, zapewniają przeszkolenie tych osób w zakresie:
1) procedur:
a) postępowania w sytuacjach kryzysowych, w tym w przypadku awarii elementów systemu teleinformatycznego,
b) postępowania w sytuacji naruszenia bezpieczeństwa informacji rynku energii,|
c) bezpiecznej eksploatacji systemu teleinformatycznego;
2) wewnętrznej instrukcji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, w tym zarządzania ryzykiem.
4. Operator informacji rynku energii, w celu zapewnienia bezpieczeństwa centralnego systemu informacji rynku energii, stosuje w odniesieniu do tego systemu wymagania dla systemu informacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 1560 oraz Dz. U. z 2019 r. poz. 2020 i 2248) przewidziane w tej ustawie.

 

Zmiana art. 11zf PE: Wskazanie podmiotów współadministrujących informację rynku energii stanowiących dane osobowe w zakresie, których ich dotyczy, zawartych w centralnym systemie informacji rynku energii oraz określenie obowiązków poszczególnych z nich. Zobowiązanie ministra właściwego do spraw energii do określenia co roku w drodze obwieszczenia wysokości jednostkowych stawek ryczałtowych (w brzmieniu projektu nowelizacji UC17 kwestie przetwarzania danych pomiarowych regulował art. 11zc).

Art. 11zf. 1. Operator informacji rynku energii, sprzedawca energii elektrycznej, operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub właściciel urządzeń, instalacji lub sieci w przypadku gdy odbiorcom jest dostarczana energia elektryczna z urządzeń, instalacji lub sieci, na których nie wyznaczono operatora systemu elektroenergetycznego oraz operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego są współadministratorami informacji rynku energii stanowiących dane osobowe w zakresie, który ich dotyczy, zawartych w centralnym systemie informacji rynku energii, w rozumieniu przepisu art. 26 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 12016/679) zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”. W zakresie nieuregulowanym w ustawie, współadministratorzy w umowie, o której mowa w art. 11zh, mogą doprecyzować zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z rozporządzenia 2016/679.
2. Sprzedawca energii elektrycznej w imieniu współadministratorów:
1) wypełnia wobec użytkownika systemu będącego osobą fizyczną, z którym zawiera umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii, obowiązek informacyjny określony w art. 13 rozporządzenia 2016/679;
2) rozpatruje żądania, o których mowa w art. 15-18 oraz 20-22 rozporządzenia 2016/679, zgłaszane przez użytkownika systemu, o którym mowa w pkt 1;
3) wypełnia obowiązek określony w art. 19 rozporządzenia 2016/679.
3. W celu rozpatrzenia żądania, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 sprzedawca energii elektrycznej przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na rzecz podmiotów danych. Nie narusza to uprawnienia sprzedawcy energii elektrycznej do otrzymywania informacji w zakresie określonym w art. 11zd ust. 1 pkt 4.
4. Operator systemu elektroenergetycznego w imieniu współadministratorów:
1) wypełnia wobec użytkownika systemu będącego osobą fizyczną, z którym zawiera umowę o świadczenie usług dystrybucji lub przesyłania, obowiązek informacyjny określony w art. 13 rozporządzenia 2016/679;
2) rozpatruje żądania, o których mowa w art. 15-18 oraz 20-22 rozporządzenia 2016/679, zgłaszane przez użytkownika systemu, o którym mowa w pkt. 1;
3) wypełnia obowiązek określony w art. 19 rozporządzenia 2016/679.
5. Zakres danych dostarczanych w kopii danych osobowych, o której mowa w art. 15 ust. 3 rozporządzenia 2016/679, zawiera dane pomiarowe zsumowane do okresów nie krótszych niż dobowe.
6. W celu rozpatrzenia żądania, o którym mowa w ust. 5 pkt 2 operator systemu elektroenergetycznego przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na rzecz podmiotów danych. Nie narusza to jego uprawnienia do otrzymywania informacji w zakresie określonym w art. 11za ust. 1 pkt 3.
7. Operator informacji rynku energii w imieniu współadministratorów:
1) jest obowiązany do stosowania środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w art. 32 rozporządzenia 2016/679, w celu zapewnienia bezpieczeństwa centralnego systemu informacji rynku energii;
2) wypełnia wobec użytkownika systemu będącego osobą fizyczną obowiązek informacyjny określony w art. 13 rozporządzenia 2016/679 poprzez umieszczenie jego treści na platformie, o której mowa w art. 11zd ust. 6.
8. W przypadku złożenia wobec operatora informacji rynku energii w sposób określony w art. 26 ust. 3 rozporządzenia 2016/679, przez osobę fizyczną, której dane dotyczą, żądania, o którym mowa w art. 15-18 oraz 20-22 tego rozporządzenia, operator informacji rynku energii może zwrócić się do pozostałych współadministratorów z żądaniem udzielenia niezbędnego wsparcia w celu rozpatrzenia żądań podmiotów danych i przygotowania odpowiedzi. Wymiana informacji pomiędzy współadministratorami, o których mowa w ust. 1 następuje za pośrednictwem centralnego systemu informacji rynku energii.
9. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych obowiązek zawiadomienia określony w art. 34 rozporządzenia 2016/679 wypełnia ten ze współadministratorów, który dokonał tego naruszenia.
10. Współadministrator, o którym mowa w ust. 2 otrzymuje od właściwych współadministratorów zwrot części kosztów realizacji obowiązków, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 dotyczących każdego użytkownika systemu będącego osobą fizyczną w wysokości ustalonej jako iloczyn jednostkowej stawki ryczałtowej określającej koszt realizacji tych obowiązków, liczby obsługiwanych użytkowników systemu będących osobami fizycznymi, wobec których wykonano te obowiązki i współczynnika zależnego od liczby właściwych współadministratorów. Koszty realizacji obowiązków, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i pkt 2 oraz koszty realizacji innych obowiązków informacyjnych wynikających z rozporządzenia 2016/679 wynikających z przyczyn leżących po stronie współadministratora, o którym mowa w ust. 2 są ponoszone w całości przez tego współadministratora.
11. Minister właściwy do spraw energii określa co roku w drodze obwieszczenia wysokość jednostkowych stawek ryczałtowych, o których mowa w ust. 11.
12. Współadministratorzy publikują informację o ograniczeniach, o których mowa w ust. 3 i ust. 6, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego, wykonującego zadania operatora informacji rynku energii oraz na stronach internetowych współadministratorów, na platformie, o której mowa w art. 11zd ust. 6, a także w widocznym miejscu w siedzibie sprzedawcy energii elektrycznej oraz operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego.
13. Współadministratorzy zabezpieczają dane osobowe przetwarzane wraz z informacjami rynku energii w sposób zapobiegający nadużyciom i niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazywaniu polegający w szczególności na:
1) dopuszczeniu przez współadministratorów do przetwarzania danych osobowych osób posiadających pisemnie lub elektronicznie nadane upoważnienie do ich przetwarzania;
2) pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich w poufności.
14. Przy przetwarzaniu danych osobowych, o których mowa w ust. 14 współadministratorzy wdrażają odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne praw i wolności osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane, zgodnie z rozporządzeniem 2016/679, w szczególności przez pseudonimizację albo szyfrowanie danych, nadawanie uprawnień do przetwarzania minimalnej liczbie osób uprawnionych przez współadministratorów do dostępu do centralnego systemu informacji rynku energii oraz opracowanie procedury określającej sposób zabezpieczenia danych.

 

Zmiana art. 11zg PE: Określenie okresu przechowywania jednostkowych danych pomiarowych w centralnym systemie informacji rynku energii (w pierwotnym brzmieniu projektu UC17 okres ten wyznaczał ar. 11y – został wydłużony z 3 lub 5 lat do 7 lat; przepis dotyczący realizacji zadań operatora informacji rynku energii przez OSP przeniesiony do art. 11z).

Art. 11zg. 1. Jednostkowe dane pomiarowe w centralnym systemie informacji rynku energii są przechowywane przez okres 7 lat od dnia, w którym dane te zostały przekazane do centralnego systemu informacji rynku energii.
2. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1, operator informacji rynku energii anonimizuje jednostkowe dane pomiarowe.

 

Dodanie art. 11zh PE: Obowiązek zawarcia z operatorem informacji rynku energii umowy w celu realizacji procesów rynku energii oraz wymiany informacji rynku energii za pośrednictwem centralnego systemu informacji rynku energii.

Art. 11zh. 1. W celu realizacji procesów rynku energii oraz wymiany informacji rynku energii za pośrednictwem centralnego systemu informacji rynku energii:
1) operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego;
2) w przypadku gdy odbiorcom jest dostarczana energia elektryczna z sieci, instalacji lub urządzeń, na których nie wyznaczono operatora systemu elektroenergetycznego
– właściciel sieci, instalacji lub urządzeń;
3) sprzedawca energii elektrycznej;
4) podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe;
5) operator ogólnodostępnej stacji ładowania;
6) inny podmiot realizujący procesy rynku energii lub wymieniający informacje za pośrednictwem centralnego systemu informacji rynku energii
– zawiera z operatorem informacji rynku energii umowę, w której zobowiązuje się w szczególności do przestrzegania i stosowania standardów wymiany informacji centralnego systemu informacji rynku energii, dostarczania informacji rynku energii oraz innych informacji w terminie i na zasadach określonych w przepisach prawa niezbędnych do realizacji tych procesów zaś operator informacji rynku energii zobowiązuje się w szczególności do udostępniania użytkownikowi systemu elektroenergetycznego informacji rynku energii oraz innych informacji a także ich przetwarzania na zasadach określonych w przepisach prawa.
2. Umowę, o której mowa w ust. 1 zawiera się w formie elektronicznej przy użyciu wzorca umowy określonego w instrukcji, o której mowa w art. 9g ust. 5c.

 

Dodanie art. 11zi PE: Zobowiązanie ministra właściwego do spraw energii do określenia w drodze rozporządzenia m.in. wykazu procesów rynku energii elektrycznej, wytycznych ich realizacji, zakresu i zasad wysyłania poleceń do licznika zdalnego odczytu energii za pośrednictwem centralnego systemu informacji rynku energii, wymagania centralnego systemu w zakresie bezpieczeństwa etc.

Art. 11zi. 1. Minister właściwy do spraw energii określi w drodze rozporządzenia:
1) wykaz procesów rynku energii elektrycznej realizowanych za pośrednictwem centralnego systemu informacji rynku energii;
2) wytyczne dotyczące realizacji procesów, o których mowa w pkt. 1;
3) zakres i zasady wysyłania poleceń do licznika zdalnego odczytu za pośrednictwem centralnego systemu informacji rynku energii;
4) wytyczne w zakresie zapewnienia poprawności i kompletności informacji rynku energii oraz ich weryfikacji;
5) wskaźniki jakości informacji rynku energii przekazywanych przez poszczególnych użytkowników systemu i sposób ich publikacji;
6) sposób wyznaczania stawki ryczałtowej, oraz sposób dokonywania rozliczeń kosztów, o których mowa w art. 11zf ust. 6;
7) wzór szablonu oceny skutków w zakresie ochrony danych pomiarowych.
2. Minister właściwy do spraw energii wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, bierze pod uwagę, w szczególności:
1) konieczność zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania centralnego systemu informacji rynku energii oraz systemów z nim powiązanych;
2) konieczność zapewnienia niezawodnej komunikacji pomiędzy systemami teleinformatycznymi uczestników rynku;
3) zapewnienie równoprawnego traktowania użytkowników systemu elektroenergetycznego;
4) bezpieczeństwo obrotu gospodarczego;
5) stan rozwoju technologii teleinformatycznych;
6) rozwiązania stosowane na rynku energii elektrycznej, w tym zasady rozliczeń na tym rynku,
7) konieczność zapewnienia sprawnej realizacji procesów rynku energii elektrycznej;
8) warunki świadczenia usług przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej, prowadzenie ruchu sieciowego, eksploatację sieci oraz korzystanie z systemu elektroenergetycznego i połączeń międzysystemowych;

9) regulacje wynikające z członkostwa Rzeczypospolitej Polski w Unii Europejskiej, w tym metody, warunki, wymogi i zasady stosowane na wspólnym rynku energii elektrycznej;
10) zapewnienie wymaganego poziomu poufności danych i informacji,

11) wymagania dotyczące danych osobowych.

 

Zmiana proponowanego art. 24a PE: Prezes URE nie może prowadzić u wyznaczonego operatora rynku energii elektrycznej kontroli ani nie może wszcząć postępowania wyjaśniającego.

Art. 24a. 1. W celu dokonania oceny spełniania przez wyznaczonego operatora rynku energii elektrycznej kryteriów określonych w art. 6 rozporządzenia 2015/1222 oraz przestrzegania przez operatora przepisów tego rozporządzenia oraz przepisów dotyczących obrotu energią obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes URE może żądać od wyznaczonego operatora rynku energii elektrycznej przedstawienia informacji lub dokumentów dotyczących wykonywanej działalności nominowanego operatora rynku energii elektrycznej.

 

Zmiana proponowanego art. 24b PE: Zmiana sposobu określania liczby głosów przysługujących wyznaczonemu operatorowi rynku energii elektrycznej w sprawach, o których mowa w art. 9 ust. 6 rozporządzenia 2015/1222.

Art. 24b. 1. W sprawach, o których mowa w art. 9 ust. 6 rozporządzenia 2015/1222, wyznaczonemu operatorowi rynku energii elektrycznej przysługuje liczba głosów równa ułamkowi wyrażającemu udział obrotu energią elektryczną dokonanego przez tego operatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ogólnej wielkości obrotu energią elektryczną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w poprzednim roku kalendarzowym.

 

Rozszerzenie katalogu kar pieniężnych - art. 56 ust. 1 pkt 30b-g PE: Katalog rozszerzono m.in. o nieprzestrzeganie obowiązku pozyskiwania, rejestrowania, aktualizacji lub przekazywania informacji rynku energii (pkt 30d), przetwarzanie danych pomiarowych nie będąc do tego upoważnionym lub w sposób wykraczający poza udzielone upoważnienie lub w sposób sprzeczny z ustawą (pkt 30f), nie zawarcie z operatorem informacji rynku energii wbrew obowiązkowi lub odmowa jej zawarcia przez tego operatora z użytkownikiem systemu elektroenergetycznego zobowiązanego do zawarcia tej umowy (pkt 30g).

Art. 56. 1. Karze pieniężnej podlega ten, kto:
30b) odmawia uprawnionym podmiotom dostępu do informacji rynku energii;
30c) nie przestrzega obowiązku pozyskiwania, rejestrowania, aktualizacji lub przekazywania informacji rynku energii do centralnego systemu informacji rynku energii;
30d) dokonuje rozliczeń za energię elektryczną, usługi przesyłania, dystrybucji lub usługi systemowe nie korzystając z informacji rynku energii przetwarzanych w centralnym systemie informacji rynku energii;
30e) nie zapewnia należytej ochrony danych pomiarowych;
30f) nie będąc do tego uprawnionym przetwarza dane pomiarowe albo przetwarza takie dane w zakresie wykraczającym poza udzielone upoważnienie, albo przetwarza dane pomiarowe w sposób sprzeczny z ustawą;
30g) wbrew obowiązkowi nie zawarł umowy, o której mowa w art. 11zh z operatorem informacji rynku energii lub będąc operatorem informacji rynku energii z nieuzasadnionych przyczyn odmawia jej zawarcia z użytkownikiem systemu elektroenergetycznego obowiązanym do zawarcia tej umowy;

 

Zmiana art. 4 ust. 2a ustawy o odnawialnych źródłach energii: W brzmieniu projektu nowelizacji UC34 sprzedawca, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, dane pomiarowe obejmujące godzinowe ilości energii elektrycznej wprowadzonej o pobieranej z sieci dystrybucyjnej przez prosumenta, pozyskiwane będą od operatora informacji rynku energii, dopiero po przekazaniu ich do centralnego systemu rynku energii przez właściwego OSD.

Art. 4. 2a. Sprzedawca, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, uzyskuje od operatora informacji rynku energii w rozumieniu ustawy - Prawo energetyczne dane pomiarowe przekazane uprzednio do centralnego systemu informacji rynku energii przez właściwego operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, obejmujące godzinowe ilości energii elektrycznej wprowadzonej i pobranej z sieci dystrybucyjnej przez prosumenta energii odnawialnej po wcześniejszym sumarycznym bilansowaniu ilości energii wprowadzonej i pobranej z sieci dystrybucyjnej z wszystkich faz dla trójfazowych mikroinstalacji.

 

Dodanie art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych: Obowiązek operatora ogólnodostępnej stacji ładowania do przekazywania informacji o punktach poboru i punktach pomiarowych, informacji o dostawcach usług ładowania i innych informacji na potrzeby realizacji procesów rynku energii do centralnego systemu informacji rynku energii.

Art. 3. 1. Operator ogólnodostępnej sieci ładowania:
12) przekazuje w postaci elektronicznej do centralnego systemu informacji rynku energii:
a) informacje o punktach poboru energii i punktach pomiarowych,
b) informacje o dostawcach usług ładowania świadczących usługi w punktach ładowania,
c) inne informacje na potrzeby realizacji procesów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11zi ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.

 

Zmiana art. 12 projektu nowelizacji: OSP opracowuje po raz pierwszy standardy wymiany informacji centralnego systemu informacji rynku energii w terminie 10 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji, a w terminie 12 miesięcy od tej daty przedstawi Prezesowi URE te standardy wraz z raportem z przeprowadzonych konsultacji. Prezes URE zatwierdza standardy w terminie 3 miesięcy od ich przedstawienia. OSP zatwierdzone standardy opublikuje niezwłocznie na swojej stronie internetowej.

Art. 12. 1. Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego opracuje po raz pierwszy standardy wymiany informacji centralnego systemu informacji rynku energii, o których mowa art. 9g ust. 5c ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą w terminie 10 miesięcy od wejścia w życie niniejszej ustawy oraz przeprowadzi ich konsultacje z użytkownikami systemu.
2. Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego przedstawi Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia standardy wymiany informacji centralnego systemu informacji rynku energii, o których mowa w ust. 1 wraz z raportem z przeprowadzonych konsultacji w terminie 12 miesięcy od wejścia w życie ustawy.
3. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdzi standardy wymiany informacji centralnego systemu informacji rynku energii, o których mowa w ust. 21, w drodze decyzji w terminie 3 miesięcy od dnia ich przedstawienia.
4. Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego opublikuje na swojej stronie internetowej decyzję, o której mowa w ust. 3 niezwłocznie po jej wydaniu wraz ze standardami wymiany informacji centralnego systemu informacji rynku energii, o których mowa w ust. 1 i raportem z przeprowadzonych konsultacji.

 

Zmiana art. 16 projektu nowelizacji: Wszyscy OSD lub ewentualnie właściciele urządzeń, dla których nie wyznaczono operatora, operatorzy ogólnodostępnych stacji ładowania przekażą OSP informacje o punktach pomiarowych w terminie 30 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji.

Art. 16. Operatorzy systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych, właściciele urządzeń, instalacji lub sieci, dla których nie wyznaczono operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, oraz operatorzy ogólnodostępnych stacji ładowania przekażą operatorowi systemu przesyłowego elektroenergetycznego w postaci elektronicznej informacje o punktach pomiarowych w terminie 30 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Informacje o punktach pomiarowych będą spełniać wymagania określone w standardach wymiany informacji centralnego systemu informacji rynku energii.

 

Zmiana art. 17 projektu nowelizacji: Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, właściciele urządzeń, dla których nie wyznaczono operatora, sprzedawca energii elektrycznej, podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe, operator ogólnodostępnej stacji ładowania, inny podmiot realizujący procesy rynku energii lub wymieniający informacje za pośrednictwem centralnego systemu informacji rynku energii, zawiera z operatorem informacji rynku energii umowę, w celu realizacji procesów rynku energii oraz wymiany informacji rynku energii za pośrednictwem centralnego systemu informacji rynku energii, w terminie 30 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji.

Art. 17. Użytkownicy systemu, o których mowa w art. 11zh ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą zawrą umowę, o której mowa w tym przepisie w terminie 30 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

 

[1] PE – Prawo energetyczne.

 

* Przemysław Kałek - Radca prawny. Specjalizuje się w zakresie prawa energetycznego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa cywilnego. Doradza w sprawach regulacyjnych, transakcyjnych i antymonopolowych na rzecz przedsiębiorstw działających w sektorze elektroenergetycznym i gazowym, w tym w szczególności na rzecz operatorów systemów dystrybucyjnych. Świadczył usługi w związku z rozwojem ogólnokrajowego systemu wymiany informacji na rynku detalicznym energii elektrycznej oraz w sprawach związanych z procesem zmiany sprzedawcy i sprzedawcą rezerwowym. Doradza przy nabywaniu farm wiatrowych i fotowoltaicznych, budowie i eksploatacji elektrowni, reorganizacji przedsiębiorstw energetycznych zgodnie z wymogami prawa europejskiego, a także przy negocjowaniu kontraktów na dostawy energii elektrycznej, gazu oraz paliw. Reprezentuje klientów w sporach przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących sektora energetycznego oraz innych gałęzi przemysłu, a także w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki oraz Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W kancelarii od 2012 . Wcześniej był Dyrektorem Departamentu Prawnego w RWE Polska S.A. (obecnie innogy Polska S.A.) (2003-2009).
** Krystian Andrzejewski - Associate: Aplikant radcowski. Swoją praktykę koncentruje na sprawach z zakresu prawa energetycznego oraz prawa nieruchomości. Brał udział w badaniach due diligence spółek oraz nieruchomości, w tym projektów farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych, oraz licznych analizach prawnych w zakresie prawa energetycznego, prawa ochrony środowiska, prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego oraz prawa Unii Europejskiej. W kancelarii od listopada 2018 r.

Więcej: http://rslegal.pl

 

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy ARTSMART Izabela Żylińska.