Breaking news
PILNE! Targi ENERGETICS zostały przeniesione na 2021 rok || EXPOPOWER na 2022 rok || Warsaw Industry Week na 3-5 listopada 2021!

19 lutego 2021 r. do Sejmu wpłynął "Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw" (druk nr 957).

freepik_studiogstock22 lutego 2021 r. dokument został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu.

Projekt dotyczy dostosowania przepisów związanych z efektywnością energetyczną do rozwiązań obowiązujących w UE, doprecyzowania części pojęć w celu usprawnienia procesu wydawania świadectw efektywności energetycznej, wprowadzenia możliwości realizacji obowiązku dotyczącego efektywności energetycznej w formie programów dofinansowań wymiany urządzeń grzewczych u odbiorców końcowych.

Wprowadzono możliwość realizacji obowiązku dotyczącego efektywności energetycznej w formie programów dofinansowań wymiany urządzeń grzewczych u odbiorców końcowych. Zaangażowanie przedsiębiorstw energetycznych powinno przyspieszyć proces wymiany najmniej ekologicznych źródeł w ogrzewnictwie indywidualnym i będzie uzupełnieniem programu „Czyste Powietrze”, jeśli chodzi o wymianę tzw. kopciuchów na bardziej efektywne formy ogrzewania.

Najważniejsze rozwiązania:

 • Wprowadzono dodatkowe – obok świadectw efektywności energetycznej – środki służące realizacji unijnego celu oszczędności energii.

- Dzięki zaproponowanym zmianom, do realizacji celu dotyczącego efektywności energetycznej wliczane będą inwestycje finansowane m.in. z budżetu państwa, budżetu samorządów, budżetu UE, środków z pomocy udzielanej przez państwa Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

 • Wprowadzono możliwość rozliczania zobowiązań dotyczących oszczędności energii poprzez realizację przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej u odbiorców końcowych w ramach programów bezzwrotnych dofinansowań. Programy te będą polegać m.in. na:

- wymianie urządzeń lub instalacji służących do celów ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej;
- przyłączaniu odbiorców do sieci ciepłowniczej. 

 • System świadectw efektywności energetycznej obejmie przedsiębiorstwa paliwowe wprowadzające do obrotu paliwa ciekłe do celów transportowych.
 • Powstanie centralny rejestr oszczędności energii finalnej, który prowadzić będzie Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy. W rejestrze będą gromadzone dane dotyczące m.in. zrealizowanych projektów efektywności energetycznej. Rejestr uszczelni system monitorowania i raportowania oszczędności energii powstałych z realizacji programów unijnych i krajowych.
 • Wzmocniono  przepisy  dotyczące zawierania umów o poprawę efektywności energetycznej w sektorze publicznym.
 • Aby podnieść jakość sporządzanych audytów efektywności energetycznej, doprecyzowano  wymagania wobec osób przygotowujących te audyty.
 • Doprecyzowano zakres informacji dotyczących efektywności energetycznej pozyskiwanych od Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.

 

Druk nr 957: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw.

 • 957- ustawa.docx 
 • 957-uzas.docx
 • 957.pdf
 •  

  Dodatkowy link:

  https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12343752

   

  Źródło: sejm.gov.pl; gov.pl; fot.: freepik / studiogstock