Breaking news
Zapraszamy do współpracy w 2024 r.! Po więcej informacji skontaktuj się z nami mailowo: [email protected]

18 kwietnia 2023 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz projekt ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz niektórych innych ustaw.

 

canvaPrzyjęte regulacje mają na celu przyśpieszenie i uproszczenie procedur związanych z inwestycjami w sieci elektroenergetyczne. Nowe przepisy zwiększą bezpieczeństwo energetyczne państwa oraz przyczynią się do lepszego wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Zaproponowane rozwiązania zapewnią także impuls rozwojowy dla regionów, w tym dla specjalnych stref ekonomicznych. Stanowią one odpowiedź na postulaty sektora energetycznego, przedsiębiorstw z sektora OZE oraz samorządów.

Rozbudowa infrastruktury sieciowej energii elektrycznej jest kluczowa dla realizacji celów polskiej polityki klimatyczno-energetycznej. Rozwój sieci dystrybucyjnych przyczyni się do skuteczniejszej i szybszej integracji odnawialnych źródeł energii z systemem elektroenergetycznym, w szczególności w związku z realizacją programów rządowych, które wspierają rozwój energetyki prosumenckiej w Polsce.

 

Najważniejsze rozwiązania wprowadzane w Prawie Energetycznym

 • Odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwach domowych i mikroprzedsiębiorcy o rocznym zużyciu poniżej 100 tys. kWh, uzyskają dostęp do narzędzia porównywania ofert sprzedaży energii elektrycznej.
 • Zmniejszone zostaną obciążenia administracyjne właścicieli źródeł wytwórczych o mocy większej niż 2 MW.
 • Od 2026 r. możliwa będzie techniczna zmiana sprzedawcy energii elektrycznej w 24 godziny.
 • Wprowadzone zostaną ramy prawne do funkcjonowania obywatelskich społeczności energetycznych. Dotyczy to np. prawa odbiorcy do przystąpienia do obywatelskiej społeczności energetycznej przy zachowaniu pełni praw konsumenckich i do opuszczenia społeczności bez sankcji.
 • Odbiorcy energii będą mogli zawierać umowy z cenami dynamicznymi energii elektrycznej, z co najmniej jednym sprzedawcą i każdym sprzedawcą, który ma ponad 200 tys. odbiorców. Odbiorcy będą mieli także prawo do otrzymywania informacji na temat korzyści i ryzyk związanych z takimi umowami.
 • W określonych przypadkach Prezes Urzędu Regulacji Energetyki będzie mógł ingerować z urzędu lub na wniosek strony w treść umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii elektrycznej. Chodzi o umowę zawartą pomiędzy sprzedawcą a operatorem systemu dystrybucyjnego lub operatorem systemu przesyłowego.

 

Najważniejsze rozwiązania, które zostaną wprowadzone ustawą o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz niektórych innych ustaw

 • Umożliwione zostaną inwestycje firm energetycznych w sieci o napięciu znamionowym 110 kV lub wyższym.
 • Rozwiązanie to będzie miało kluczowe znaczenie dla zwiększającej się liczby przyłączanych instalacji OZE, regionalnego rozwoju gospodarczego oraz dalszego zwiększenia bezpieczeństwa i niezawodności funkcjonowania sieci elektroenergetycznej w Polsce.
 • Nowe przepisy będą mieć szczególnie znaczenie dla rozwoju tzw. mikroinstalacji OZE, poprzez zapewnienie odpowiednich przepustowości, które pozwolą na wyprowadzanie energii z OZE z sieci niskiego i średniego napięcia do sieci wysokiego napięcia.
 • Przyśpieszone zostaną procedury związane z inwestycjami w sieci elektroenergetyczne. Dzięki nowym przepisom szacowany czas potrzebny na uzyskanie decyzji dotyczącej prawa do zajęcia gruntu lub przeprowadzenia odpowiednich czynności na gruntach może ulec skróceniu nawet do 6 miesięcy.
  • Rozwiązanie będzie miało pozytywny wpływ na rozwój regionalny, w tym przede wszystkim poprawi warunki techniczne funkcjonowania sieci dystrybucyjnych w okolicach kluczowych specjalnych stref ekonomicznych, a tym samym przyczyni się do ich rozwoju.
  • Przykładowo zyskają następujące strefy ekonomiczne, które skorzystają na zwiększonej zdolności przyłączania się do sieci dystrybucyjnych:
 • Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna – inwestycje liniowe związane ze stacją w okolicy Legnicy oraz stacją Głogów.
 • Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna – inwestycje liniowe związane z terenami w gm. Pruszcz Gdański oraz nową stacją w okolicach Torunia.
 • Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna – inwestycje liniowe związane ze stacją w okolicy Poznania oraz ze stacją w okolicy Opola.
 • Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna – inwestycje liniowe związane ze stacją Byczyna.

 

Nowe przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

Źródło: gov.pl; fot. canva