Breaking news
Zapraszamy do współpracy w 2024 r.! Po więcej informacji skontaktuj się z nami mailowo: [email protected]

Po trzech kw. 2023 ro. Grupa Apator zwiększa sprzedaż inteligentnej aparatury pomiarowej i rozwiązań do automatyzacji pracy sieci energetycznych i wodnych, realizując 10-proc. wzrost skonsolidowanych obrotów r/r, przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 852,8 mln zł.

 

  • Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie 1-3Q 2023 r. wyższe r/r o 10% (852,8 mln zł), dzięki bardzo dobrym wynikom w segmentach Energii Elektrycznej (375,5 mln zł, +24% r/r) oraz Wody i Ciepła (293,8 mln zł, +14% r/r), przy niższych r/r obrotach w Gazie (183,5 mln zł, -15% r/r).

  • Skonsolidowana EBITDA w okresie 1-3Q 2023 r. na poziomie 90,4 mln zł (+25% wobec ubiegłorocznej EBITDA skorygowanej o zdarzenia jednorazowe, zysk netto skorygowany o odpis na aktywo podatkowe w wysokości 28,2 mln zł (ponad 3-krotnie wyższy w stosunku do skorygowanego wyniku za 1-3Q 2022).

  • Wyniki 3. kwartału 2023 r: skonsolidowane przychody wyższe r/r o 3% (288,7 mln zł), dzięki dobrym wynikom sprzedażowym w segmentach Energii Elektrycznej (142,5 mln zł, +19% r/r) oraz Woda i Ciepło (95,9 mln zł +7% r/r), przy niższych obrotach w Gazie (50,3 mln zł, -30% r/r).

  • Skonsolidowana EBITDA w 3Q 2023 r. na poziomie 31,4 mln zł (+9% r/r, wobec EBITDA skorygowanej), zaś zysk netto skorygowany o odpis na aktywo podatkowe w wysokości
    8,4 mln zł (+14% r/r na bazie porównywalnej).

  • Zadłużenie na bezpiecznym poziomie: wskaźnik dług netto/EBITDA LTM (skorygowana) na koniec 3Q 2023 r. wyniósł 1,96x (vs. 2,79 na koniec 3Q 2022).

 

Wyniki Grupy Apator w okresie 1-3Q 2023 r.

Po trzech kwartałach 2023 roku Grupa Apator zdecydowanie zwiększa sprzedaż i poprawia rentowność w dwóch największych segmentach swojej działalności – Energii Elektrycznej oraz Wodzie i Cieple. Grupa rozwija swoje dotychczasowe portfolio rozwiązań pomiarowych, aparatury łączeniowej i sterowniczej, a także systemów wspierających pracę służb energetycznych. Jednocześnie jest aktywna na polu badań i rozwoju, docierając do klientów z nowymi rozwiązaniami technologicznymi niezbędnymi do automatyzacji, bilansowania sieci i adaptacji dynamicznie rosnących źródeł OZE w systemie elektroenergetycznym.

Przychody Grupy Apator w okresie 1-3Q 2023 r. były wyższe r/r o ok. 10% i osiągnęły poziom 852,8 mln zł, dzięki bardzo dobrym wynikom w segmentach Energii Elektrycznej oraz Wody i Ciepła, przy niższych r/r obrotach w Gazie. Sprzedaż krajowa stanowiła ok. 54% obrotów Grupy, zaś głównym kierunkiem eksportu pozostawały kraje Unii Europejskiej (z dominującym udziałem rynków: niemieckiego, czeskiego, rumuńskiego, belgijskiego, hiszpańskiego i niderlandzkiego) oraz Wielka Brytania. Skonsolidowana EBITDA wyniosła 90,4 mln zł, zaś wynik netto skorygowany o odpis na aktywo podatkowe (dokonany w 2Q 2023) ukształtował się na poziomie 28,2 mln zł.

W obecnej sytuacji makroekonomicznej kluczowym wyzwaniem dla spółek Grupy Apator pozostaje nadal konsekwentna praca nad efektywnością kosztową we wszystkich obszarach działalności Grupy (ze względu na utrzymującą się wysoką inflację, wzrost kosztów usług, kooperacji, wynagrodzeń) oraz efektywne i elastyczne zarządzanie stanami magazynowymi (z uwagi na długie terminy dostaw części komponentów). Grupa kontynuuje również, rozpisany na średni termin, projekt optymalizacji poziomu KON i redukcji zadłużenia. Ze względu na zwiększone zamówienia i pozyskane kontrakty w segmentach Energii Elektrycznej i Gazu przejściowo będzie utrzymywany podwyższony poziom kapitału obrotowego. Zadłużenie w 3Q 2023 r. uległo obniżeniu a wskaźnik dług netto/skorygowana EBITDA LTM osiągnął poziom 1,96x (vs. 2,79 na koniec 3Q 2022).

 

Wyniki 3Q 2023 r. i perspektywy segmentów Grupy Apator

Segment Energii Elektrycznej, odpowiadający w okresie 1-3Q 2023 r. za 44% całkowitych obrotów Grupy Apator, odnotował w 3Q 2023 roku rekordowy poziom sprzedaży kwartalnej (142,5 mln zł, +19% r/r). Intensywna praca z klientami i ofertą w kraju oraz na rynkach eksportowych przyniosła bardzo dobre efekty we wszystkich liniach biznesowych tego segmentu. Apator rozpoczął dostawy liczników smart dla PGE Dystrybucja i Enea Operator w ramach nowo pozyskanych dużych kontraktów, a także realizował zamówienia dla innych klientów krajowych i zagranicznych. Zdecydowanie wzrosła sprzedaż rozwiązań Grupy dla sektora energetyki zawodowej służących do efektywnej pracy infrastruktury sieciowej: aparatury łączeniowej oraz rozwiązań automatyki stacyjnej i zabezpieczeń. Trzeci kwartał br. zapisał się również jako jeden z historycznie najlepszych pod względem wypracowanego poziomu EBITDA (18,5 mln zł) i marży EBITDA (13,0%).

Perspektywy segmentu są bardzo dobre ze względu na postępujący proces transformacji energetycznej, który zdecydowanie nabierze tempa po odblokowaniu środków z KPO. Spodziewane inwestycje w bezpieczeństwo, stabilizację i automatyzację sieci energetycznych powinny się przełożyć, zarówno w bliskiej, jak i dalszej perspektywie czasowej, na wzrost zainteresowania i sprzedaży zaawansowanych rozwiązań segmentu dla operatorów systemu przesyłowego oraz sieci dystrybucyjnych, ale także dla podmiotów prywatnych, agregatorów, inwestorów, społeczności energetycznych i innych uczestników stopniowo liberalizującego się rynku energii. Widoczne przyśpieszenie rolloutu liczników smart i niskie bariery wejścia na rynek Polski przyciągają dostawców z odległych regionów świata, w tym tzw. dostawców wysokiego ryzyka (zgodnie z dyrektywą NIS2 i nowelizowaną ustawą o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa). Apator zgłasza decydentom i komunikuje opinii publicznej konieczność wzmocnienia suwerenności technologicznej Europy oraz podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa w krytycznych sektorach publicznych, w tym sieciach energetycznych m.in. poprzez wprowadzenie dodatkowych kryteriów bezpieczeństwa cyfrowego w przetargach na liczniki smart – wzorem innych krajów europejskich.

apatorTrend wzrostu obrotów w ujęciu rok do roku utrzymuje się także w drugim co do wielkości segmencie Woda i Ciepło, stanowiącym w okresie 1-3Q 2023 ponad 34% sprzedaży całej Grupy. Po bardzo dobrym 2022 r. nadal rośnie sprzedaż wodomierzy i ciepłomierzy (przychody w 3Q 2023 wyniosły 95,9 mln zł tj. +7% r/r). Sukcesywnie rośnie popyt na zaawansowane technologie elektronicznego pomiaru przepływu i zużycia wody, w tym wodomierze ultradźwiękowe. Na rynku krajowym odnotowano nieznaczne spowolnienie popytu ze strony krajowych samorządów i spółdzielni spowodowane obniżeniem płynności tych podmiotów. Dostawcy rozwiązań dla branży ciepłowniczej i wod-kan w Polsce spodziewają się poprawy sytuacji po odblokowaniu strumieni finansowania z KPO przewidzianych m.in. na transformację sektora ciepłowniczego oraz inwestycje i wsparcie zrównoważonej gospodarki wodnej i wodno-ściekowej. Gros przychodów segmentu Woda i Ciepło generowana jest w eksporcie (blisko 60% za okres 1-3Q 2023 r.), a - poza tradycyjnymi rynkami w UE - wodomierze z fabryki pod Poznaniem trafiły m.in. do klientów z Serbii, Korei Południowej czy Turcji. Segment konsekwentnie utrzymuje wysoki poziom rentowności (w 3Q 2023 r. zysk EBITDA wyniósł 13,5 mln zł przy marży na poziomie 14,1%).

W 3Q 2023 r. utrzymywała się trudna sytuacja w segmencie Gazu – obroty w kraju i eksporcie spadły o 30% r/r ze względu na mniejsze dostawy gazomierzy w ramach już podpisanych kontraktów oraz ograniczoną ilość nowych zamówień. EBITDA segmentu wyniosła 0,7 mln zł przy marży na poziomie 1,4%. Obecnie sytuacja na rynku gazu jest bardzo dynamiczna, niemniej Grupa spodziewa się jej stabilizacji w dłuższej perspektywie. Rozwiązania pomiarowe dla sektora gazowego nadal pozostają ważną częścią strategii Grupy Apator, jednocześnie trwają prace nad dywersyfikacją oferty i opracowaniem produktów dla klientów z innych segmentów i branż.

 

- Realizacja rolloutu liczników smart w energetyce nabiera tempa. Aktywnie uczestniczymy w większości rynkowych przetargów, gdzie doceniane są walory techniczne naszych produktów, bezpieczeństwo ich stosowania oraz dobra obsługa posprzedażowa i serwis. Nasze produkty segmentu energii elektrycznej zyskują również coraz większe uznanie na rynkach zagranicznych, zwłaszcza oferta specjalistycznej aparatury łączeniowej. Bardzo zadowoleni jesteśmy również – pod kątem przychodów i rentowności – z segmentu Woda i Ciepło, gdzie notujemy wzrosty pomimo wysokiej bazy. Warto przypomnieć, że jeszcze 3 lata temu średni kwartalny poziom sprzedaży tego segmentu to ok. 60 mln zł. Za ostatnie 4 kwartały jest to już poziom 100 mln zł. Gaz mierzy się jeszcze z wyzwaniami rynkowymi wobec niesprzyjającego otoczenia makroekonomicznego, jednak spodziewamy się, że w perspektywie kilkunastu miesięcy powinien już powoli odwracać trendy – mówi Maciej Wyczesany, Prezes Zarządu Apator SA. – Najbliższe miesiące i lata będą bardzo ważne i jednocześnie niezwykle ciekawe dla transformującej się energetyki. Kluczową kwestią będzie odblokowanie strumieni finansowania w ramach KPO, którego polska energetyka, sektor ciepłownictwa i wod-kan potrzebują, by zapewnić całej gospodarce bezpieczne, niezawodne i efektywne dostawy mediów energetycznych i wody, a nasze rozwiązania doskonale wpisują się w ten trend – dodaje Maciej Wyczesany.

 

Podstawowe dane finansowe

mln zł

1-3Q 2023

1-3Q 2022

dynamika

sprzedaż

852,8

776,4

+10%

EBITDA

90,4

61,6

+47%

EBITDA skorygowana*

90,4

72,3

+25%

wynik netto

21,3

-2,0

-

wynik netto skorygowany*

 

28,2

8,6

+226%

*) EBITDA i zysk netto za 1-3Q 2022 r. skorygowane o odpis wartości prac rozwojowych brytyjskiej spółki GWi (10,7 mln zł), zysk netto za 1-3Q 2023 r. skorygowany o odpis na aktywo podatkowe dotyczący GWi (6,9 mln zł).

Przychody głównych segmentów

mln zł

1-3Q 2023

1-3Q 2022

dynamika

sprzedaż krajowa

459,8

407,8

+13%

sprzedaż zagraniczna

393,0

368,6

+7%

segment Energia Elektryczna

375,5

303,2

+24%

segment Gaz

183,5

215,2

-15%

segment Woda i Ciepło

293,8

258,0

+14%

 

Źródło: apator.com